kwiecień
2018
25
środa
Jarosława
Marka
Wiki

                                

  Przejrzysta Polska

Przejrzysta Polska

Akcja "Przejrzysta Polska"

 

Akcja społeczna "Przejrzysta Polska" została zainicjowana przez Gazetę Wyborczą w październiku 2004 roku, a zorganizowana wspólnie z Fundacją Agory, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym. Symbolem akcji, a następnie znakiem rozpoznawczym urzędów biorących w niej udział stał się błękitny kryształ.
Do akcji przystąpiły 764 gminy i powiaty z całej Polski. Uczestnicy akcji mieli do zrealizowania zadania obligatoryjne i dodatkowe, oparte na sześciu Zasadach Dobrego Rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Warunkiem ukończenia akcji było zaliczenie sześciu zadań obligatoryjnych (po jednym dla każdej zasady) w określonych przez organizatorów terminach. Udało się to 403 samorządom.
Przedstawiciele samorządów, które zrealizowały zadania odebrali certyfikaty potwierdzające ukończenie akcji podczas wielkiej gali w warszawskiej siedzibie Gazety Wyborczej w dniu 3 marca 2006r. Certyfikat dla Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odebrał Burmistrz Maciej Bratborski. Przy okazji uroczystości odbyła się również debata z udziałem Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika Dorna oraz Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej posła Jana Rokity.


Realizacja zadań przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Zasada Przejrzystości
Nazwa i symbol zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie

Celem zadania było ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę. Do zaliczenia zadania konieczne było opracowanie co najmniej 50 kart informacyjnych o najczęściej wykonywanych usługach, istnienie procedury aktualizacji kart oraz pozyskanie opinii klientów na temat ich jakości. Wymagane było również, by karty były dostępne zarówno na terenie Urzędu, jak i na stronie internetowej.
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. posiada obecnie 59 kart informacyjnych, których opracowywanie rozpoczęto już przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Są one dostępne zarówno poprzez internetowy "Przewodnik po usługach", jak i w Punkcie Informacyjnym Urzędu oraz na stanowiskach pracy. Dodatkowo wzory kart wywieszone są w holu Urzędu. Zarządzeniem Nr 11/05 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2005r. ustanowiono procedurę aktualizacji kart informacyjnych. Przydatność i dostępność kart informacyjnych została pozytywnie oceniona przez klientów Urzędu w ankiecie, jaka przeprowadzona została w maju 2005r.

Zasada Przeciw korupcji
Nazwa zadania: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego

Istota zadania polegała na wdrożeniu kodeksu etycznego jako zbioru wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy danego urzędu. Aby zadanie uznano za wykonane kodeks musiał być tekstem stworzonym przez pracowników danego urzędu oraz znanym pracownikom i mieszkańcom. Kodeks nie mógł być narzucany przez kierownika jednostki ani zawierać zapisów dotyczących kwestii prawnych regulowanych przez ustawy.
Treść kodeksu koźmińscy urzędnicy wypracowali w listopadzie 2005r. Podana została do publicznej wiadomości w numerze 326 Informatora Urzędu "Goniec Koźmiński".

Zasada Partycypacji
Nazwa zadania: Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja zadania polegała na opracowaniu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Ponadto organizatorzy akcji szczegółowo określili elementy, jakie program musi zawierać.
Działania w ramach zadania rozpoczęto w kwietniu 2005r. od wystosowania apelu do organizacji pozarządowych o wypełnienie ankiety dotyczącej zakresu działalności organizacji i danych przedstawiciela. Apel zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu oraz w Informatorze "Goniec Koźmiński". W oparciu o nadesłane ankiety sporządzona została lista organizacji. Ich przedstawiciele zostali zaproszeni na spotkanie mające na celu omówienie projektu programu współpracy. Efektem spotkania było przedłożenie Radzie Miejskiej ostatecznej wersji projektu, który został przyjęty uchwałą w dniu 30 czerwca 2005r. Aby spełnić wszystkie wymagania co do treści programu konieczna była jego nowelizacja, której Rada dokonała 10 lutego 2006r. Zmiana polegała na uściśleniu form, w jakich gmina może zlecać organizacjom realizowanie zadań publicznych oraz zasad monitorowania współpracy w zakresie realizacji przez organizację tych zadań.

Zasada Przewidywalności
Nazwa zadania: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

Zadanie polegało na opracowaniu krótkiej publikacji, w której mieszkańcy zostaną poinformowani o głównych założeniach rozwojowych gminy/powiatu. Podstawą do opracowania materiału mógł być aktualny (uchwalony lub zaktualizowany nie później niż w roku 2004) dokument planistyczny taki jak strategia rozwoju lub plan rozwoju lokalnego.
Aktualnym strategicznym dokumentem rozwojowym miasta i gminy Koźmin Wielkopolski jest Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2007 z perspektywa na dalszy okres do 2013r., przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2004r. Jego założenia przedstawione zostały w specjalnym wydaniu Informatora Urzędu Miasta i Gminy grudniu 2005r. Pełna treść dokumentu, jak i publikacji udostępniona została również na stronie www.bip.kozminwlkp.pl

Zasada Fachowości
Nazwa zadania: Wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze

Celem zadania było zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Dla zaliczenia zadania wymagane było przyjęcie dwóch odrębnych procedur: przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i merytoryczne oraz naboru na pozostałe wakaty w urzędzie, a także poinformowanie mieszkańców o przyjętych procedurach.
Procedury takie zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza z 30 września 2005r. i praktyczne zastosowanie znalazły podczas ostatniego prowadzonego w Urzędzie naboru - na stanowisko ds. księgowości wymiarowej. Zarządzenie to określa regulaminy zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze oraz stanowiska obsługi. Przebieg tych procedur został szczegółowo scharakteryzowany w numerze 326 Informatora Urzędu "Goniec Koźmiński".

Zasada Rozliczalności
Nazwa zadania: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" 

Celem tego działania było umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku. Realizacja tego zadania wymagała spełnienia szeregu wymogów, m.in.: publikacja musi być opracowywana co roku, zawierać - określone przez organizatorów akcji - elementy oraz sposób dystrybucji musi umożliwiać dotarcie informacji do każdego gospodarstwa domowego (w tym konieczne zamieszczenie na stronie internetowej).
Eksperci dokonujący oceny realizacji zadań przez gminy uznali, że publikowane corocznie w Informatorze "Goniec Koźmiński" oraz w rubryce "Z Urzędu" Echa Koźmina informacje o projekcie budżetu, a następnie uchwale budżetowej i sprawozdaniu z realizacji budżetu spełniają wymogi zadania. Konieczne było tylko formalne określenie procedury przygotowywania publikacji. Procedurę taką wprowadzono w drodze Zarządzenia Burmistrza.

 

 

Attachments:
Download this file (633.pdf)633.pdf40 kB
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn