Przewodnik po usługach

Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze Uwaga: karty informacyjne i formularze udostępniane są w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania – pobierz z prawej kolumny. Referat Podatków i Księgowości

1. Podatek rolny od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

3. Podatek leśny od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]
Uchwała – [kliknij]

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]
Uchwała – [kliknij

7.Podatek od nieruchomości – odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularze :
– odroczenie podatku – [kliknij]
– rozłożenie na raty podatku – [kliknij]
– odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]
– rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]
– formularz pomocy de minimis -[kliknij]
– formularz pomocy de minimis w rolnictwie – [kliknij]
– oświadczenie de minimis – [kliknij]

8. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularze:
– umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]
– umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]
– informacja o stanie majątkowym [kliknij]
– formularz pomocy de minimis -[kliknij]- formularz pomocy de minimis w rolnictwie – [kliknij]- oświadczenie de minimis – [kliknij]

 9. Podatek rolny – udzielenie ulgi inwestycyjnej, z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularze:
– ulga inwestycyjna – [kliknij]
-ulga z tytułu zakupu ziemi – [kliknij]
– formularz pomocy de minimis w rolnictwie – [kliknij]
– oświadczenie de minimis – [kliknij

12. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej 

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

14. Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego przedkładane w kancelarii notarialnej

Karta informacyjna – [kliknij]
Formularz – [kliknij]

15. Podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna –  [kliknij]
– deklaracja – [kliknij]
– załącznik do deklaracji – [kliknij]
Uchwała – [kliknij] 

16. Podatek od środków transportowych – odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowej

Karta informacyjna  – [kliknij]
Formularze :
– odroczenie podatku – [kliknij]
– rozłożenie na raty podatku – [kliknij]
– odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]
– rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]
– formularz pomocy de minimis -[kliknij]
– formularz pomocy de minimis w rolnictwie – [kliknij]
– oświadczenie de minimis – [kliknij

17. Podatek od środków transportowych – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Karta informacyjna – [kliknij

19. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna – [kliknij]
wniosek  – [kliknij]
zestawienie faktur – [kliknij]

formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [kliknij]
załącznik do informacji w  związku z ubieganiem się  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju [kliknij20. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnejKarta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij] Formularze:- umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]- informacja o stanie majątkowym [kliknij]- formularz pomocy de minimis -[kliknij]- formularz pomocy de minimis w rolnictwie – [kliknij]- oświadczenie de minimis – [kliknij]Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich1. Zameldowanie na pobyt stałyKarta informacyjna – [kliknij]Formularze:zgłoszenie pobytu stałego – [kliknij]pełnomocnictwo – [kliknij]2. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałegoKarta informacyjna -[kliknij]Formularz – [kliknij]3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnejKarta informacyjna – [kliknij]4. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
 Karta informacyjna  – [kliknij]Formularze:- zgłoszenie pobytu czasowego –  [kliknij]- wymeldowanie pobytu czasowego – [kliknij]
5. Zgłoszenie wyjazdu za granicęKarta informacyjna – [kliknij]  6. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta informacyjna –  [kliknij]Formularz – [kliknij]
7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta informacyjna –  [kliknij]Formularz – [kliknij]
8. Wydanie dowodu osobistego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz –  [kliknij]
9. Działalność gospodarcza
Karta informacyjna – [kliknij]Formularze – [kliknij10. Uzgodnienie treści i miejsca umieszczenia reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własność gminyKarta informacyjna – [kliknij]Formularz  – [kliknij]    11. Umieszczenie reklamy lub tablicy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku stanowiącym własność gminyKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]   15. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Karta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij]  16. Zaświadczenie z akt dowodów osobistych
Karta informacyjna – [kliknij]   17. Udzielenie licencji na transport drogowy taxiKarta informacyjna – [kliknij]Formularze:Wniosek o udzielenie licencji – [kliknij]Oświadczenie kierowcy – [kliknij]Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy – [kliknij19. Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej PolskiejKarta informacyjna -Formularze:Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP – [kliknij]Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP – [kliknij]  Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 1. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacja celu publicznego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularze:
– ustalenie warunków zabudowy [kliknij]- ustalenie lokalizacji celu publicznego – [kliknij2. Podział nieruchomości 

Karta informacyjna – [kliknij]  3. Dodatek mieszkaniowy 

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]4. Zajęcie pasa drogowegoKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]5. Dodatek energetyczny  Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]Oświadczenie o tytule prawnym – [kliknij]Zgod właściciela/współwłasciciela – [kliknij]9. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]12. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij13. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym 

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]15.Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowegoKarta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]16. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychKarta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij] 17. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych

Karta informacyjna – [kliknij]  Formularze :- wniosek o wydanie zezwolenia – [kliknij]- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – [kliknij18. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie stałe/sezonowe (gospodarstwo agroturystyczne)Karta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij]   19. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karta informacyjna -[kliknij] Formularz – [kliknij20. Wydanie karty parkingowej Karta informacyjna – [kliknij]Formularze:dla osoby zameldowanej w płatnej strefie parkowania – [kliknij]dla pozostałych pojazdów – [kliknij]
Urząd Stanu Cywilnego 1. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Karta informacyjna – [kliknij]Formularze:
– wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – [kliknij]
– wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa – [kliknij]
2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]

3. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoKarta informacyjna – [kliknij] 

4. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Karta informacyjna – [kliknij]5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij] 6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego

Karta informacyjna – [kliknij]

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Karta informacyjna – [kliknij] Formularz – [kliknij]

8. Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta informacyjna – [kliknij] 

9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Karta informacyjna – [kliknij]
10. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz –[kliknij] 11. Rejestracja zgonu

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]12. Zaświadczenie o stanie cywilnymKarta informacyjna – [kliknij]13. Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po dacie ich sporządzeniaKarta informacyjna – [kliknij]14.Zmiana imienia lub nazwiskaKarta informacyjna – [kliknij]
 Referat Oświaty 1. Stypendium szkolne

Karta informacyjna – [kliknij]Formularze – [kliknij]
2. Zasiłek szkolny 

Karta informacyjna – [kliknij]Formularz – [kliknij]  3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownikaKarta informacyjna –  [kliknij]Formularze:- wniosek o dofinansowanie – [kliknij]- formularz informacji de minimis – [kliknij]- oświadczenie de minimis – [kliknij]- zawiadomienie o umowie -[kliknij