Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru im. Czesława Czypickiego w 2011r.

Udostępnij

2.01 – Tegoroczne spotkanie chórzystów z władzami Koźmina Wlkp. odbyło się jako pierwsza impreza w 2011r., bo z powodu choroby druhny dyr.    G. Dopierały koncert przeniesiona na 16 stycznia chórzyści zebrali

się w restauracji „Wieża”. Przybyłych powitał Prezes W. Gaweł. Wśród gości znaleźli się:
      – Przew. Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak
      – Burmistrz Koźmina Wlkp. – Maciej Bratborski
        Poraz pierwszy na spotkanie  przybyła również pani Karina małżonka Burmistrza.
      – Red. Naczelny „Echo Koźmina” – Grzegorz Pierzchała
Prezes W. Gaweł wspomniał, że w tym roku mija 20 rocznica reaktywowania działalności chóru. Wymienił osoby, które się do tego przyczyniły: inicjator – Burmistrz Bolesław Kasprzak oraz ówczesny dyr. M-GOK

Daniel Szczepaniak, Koletta Szczepaniak, Stefan Kaźmierczak i Stanisław Szczepaniak. Druh  Prezes przekazał również przesłane życzenia telefoniczne od druhny dyrygentki. W imieniu chórzystów odwzajemnił je Prezes. W kolejności złożył życzenia gościom i chórzystom. W imieniu gości życzenia chórzystom złożył p. Burmistrz. Zapewnił o dalszym wsparciu finansowym i organizacyjnym.Prezes Honorowy – kronikarz S. Kaźmierczak przekazał gratulacje Grzegorzowi Pierzchale red. Naczelnemu „Echo Koźmina”, które obchodziło 20 letni okres wydawniczy i zostało wyróżnione odznaką: „Zasłużony
dla Ziemi Koźmińskiej”. Podziękował również Redakcji za publikację z życia chóru i nieodpłatne przekazywanie zdjęć z imprez chóru. Następnie poinformował, że ze względu zdrowotnych nie będzie uczestniczył w próbach chóru, a tylko w sprawach organizacyjnych  Zarządu. Prowadził będzie dalej kronikę, publikacje i stronę internetową. W związku z tym przekazał chórzystom życzenia na 2011r. w postaci rymowanki:

         „Niech wam się spełnią noworoczne życzenia
         Te łatwe i te trudne do spełnienia
         Mówione szeptem, głośno i zuchwałe
         Niech opatrzności niebieska życiu wskazuje kierunek
         A w potrzebie i kłopocie przyniesie ratunek
         Żeby zdrowa dusza, wypełniała zdrowe ciało
         A czas prób i spotkań w harmonię splatało
         W kieszeni pełno szeleszczących banknotów
         Od początku do końca roku.
         Panie dyrygentki niech się zdrowo i twórczo czują
         I kolejne partytury nam przygotowują
         Niech wydajne będzie na próbach śpiewanie
         Bo przecież przy znojnej pracy realizowane
         Śpiewanie pieśni z akompaniamentem czy a – capella
         Niech Wam sprawiają wiele radości i wesela
         Występy niech będą częste i udane
         Przez liczną publiczność gorąco oklaskiwane
         Tego z całego serca, basowym głosem Wam wyśpiewuje”.

         Ja, kronikarz, który chóralne wydarzenia opisuje.

Ostatnie życzenia chórzystom złożył właściciel lokalu p. Roman Wyduba. Następnie wzniesiono toast za pomyślności w 2011r., odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po której zaczęły się tańce do muzyki przygotowanej przez p. Wydubę. Do tańca i słuchania swoje umiejętności wokalne zaprezentowali w duecie Krystyna Stempniak i Władysław Pawlak. Druh Stefan Kaźmierczak rozdał teksty, przygotował płytę i wspólnie uczono się przeboju.   K. Krawczyka i D. Olbryskiego pt. „Z kobietami to różnie bywało”. Korowody, pieśni biesiadne i towarzyskie zakończyły się krótko po północy.

16.01 – W dniu 16 stycznia liczna widownia wysłuchało koncertu kolęd w Klasztorze w wykonaniu chóru im. Cz. Czypickiego i Koźmińskiej Orkiestry Dętej. Zebranych powitała i koncert prowadziła dyr. Chóru Gabriela Dopierała. Na początku chór i orkiestra zaintonowali „Wśród nocnej ciszy” zapraszając słuchaczy do śpiewu. Publiczność bardzo gorące przyjęła francuską kolędę: „Noc pastuszków”, którą w duecie wykonali dyr. G. Dopierała i nasz niezawodowy tenor Jan Styburski. Dalsze kolędy przemiennie wykonywali chór  i orkiestra. Ogółem było ich 18. Ostatnie 2 kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki” wspólnie wykonali, chór, orkiestra i słuchacze. Koncert zakończył chór kolędą: „Dziecino słodka, czemu drżysz”. Prowadząca koncert podziękowała ks. Proboszczowi za udostępnienie kościoła na występ, kościelnemu Markowi Wiecznemu za pomoc techniczną oraz nowemu Kapelmistrzowi Orkiestry Ryszardowi Krzemińskiemu i akomp. chóru Alfredzie Damazyniak. Chórem dyrygowała Gabriela Dopierała.
30.01 – Ze względu na grypę chór nie udał się do Krotoszyna na IV Spotkanie Kolędowe Chórów Południowej Wielkopolski.

28.02 – W Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków chóru im. Cz. Czypickiego. Zebranych powitał Prezes Honorowy S. Kaźmierczak hasłem: „Cześć Pieśni”. Stwierdził, że na 38 członków obecnych jest 29, co jest jednoznaczne, że podejmowane uchwały będą prawomocne.
W kolejności powitał gości wśród których znaleźli się:
– Justyn Zaradniak – Przew. Rady Miejskiej
– Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp.
– Leszek Ziętkiewicz – Dyr. GZIK
– Lilianna Szymczak – Księgowa GZIK.
Następnie zaproponował na przew. Zebrania Wojciecha Gawła, a na sekretarz Ewę Murawską. Obie kandydatury przyjęto jednogł. Prezes W. Gaweł podziękował za wybór i zaproponował, aby uchwały przyjmowano w głosowaniu jawnym. Propozycję przyjęto. Komisji Uchwał i Wniosków wybrano w składzie: Janina Kapuścińska, Alicja Buszyk i Glapa Urszula.
Dokumenty wynikające z Walnego Zebrania przedstawili:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w r. 2010 – Prezes W. Gaweł. W szczegółowej informacji przekazał dokonania chóru, który występował 25 razy w uroczystościach okolicznościowych, patriotycznych, religijnych, przeglądach organizowanych przez Związek Śpiewaczy w Ostrowie Wlkp. Zorganizowano XVIII Koźmińskie Spotkania Chóralne. Chór wystąpił we wspólnym koncercie z węgierskim zespołem „Calypso” oraz przebywał  w Bellheim/Niemcy na jubileuszu 100-lecia chóru Męskiego „Frohsinn”.
2. Sprawozdanie finansowe za r. 2010 i plan na 2011r. przedstawił skarbnik Zygmunt Olejniczak.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący Józef Romanowski. Komisja nie wniosła uwag do dokumentów finansowych, zabezpieczenia pamiątek, protokołów posiedzeń Zarządu i prowadzenia kroniki. Działalność Zarządu nie budzi zastrzeżeń i Komisja wnosi o udzielenie mu absolutorium.
4. Plan pracy na 2011r. przedstawiła dyrygentką Gabriela Dopierała. Z jego programu wynika, że organizowane będą występy podczas uroczystości okolicznościowym, patriotycznych i religijnych w Koźminie Wlkp. oraz zaproszenia ze Związku Śpiewaczego. XIX Koźmińskie Spotkania Chóralne odbędą się po raz pierwszy w październiku.
5. W dyskusji głos zabrali:
– Dyryg. G. Dopierała – Podziękowała chórzystom za uczestnictwo w próbach i występach. Poinformowała chórzystów, że z powodu jej choroby będzie może mniej prób, ale zaplanowany plan pracy na rok  2011 z pewnością zostanie zrealizowany.
– Prezes W. Gaweł – Wyjazdów z pewnością będzie więcej, bo chóry ustalają jeszcze terminy własnych imprez.
– E. Murawska – sekretarz – Podziękowała druhowi S. Kaźmierczakowi z którym prowadzi kronikę. Poinformowała, że druh Stefan przygotowuje teksty, zdjęcia, wycinki prasowe, a ona dba o szatę graficzną i umieszcza przekazane materiały w kronice. Podziękowała dyr. GZIK za zakup nowego egzemplarza kroniki. Zachęcała do obejrzenia kroniki.
– Z. Olejniczak – skarbnik – poinformował w wpłaceniu do kasy Urzędu Miejskiego 50% kosztów wyjazdu do Bellheim o podziękował  p. Burmistrzowi za pokrycie pozostałych 50%
– Cz. Stabrowski – o kłopotach wnoszenia i wynoszenia krzeseł z piwnicy na scenę podczas prób
– W. Gaweł – obowiązująca droga służbowa w wynajmie Sali przy ul. Boreckiej
– B. Bielawna – czy salka na piętrze będzie wolna 7 marca. Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił dyr. GZIK L. Ziętkiewicz. Rozumie kłopot z wnoszeniem krzeseł, ale scena jest potrzebna, bo są prowadzone inne zajęcia, chociaż w dni prób chóru staramy się nie dawać zgody na inne imprezy. Sprawa powinna się rozwiązać z dniem 1 marca, kiedy zatrudniona będzie nowa sprzątaczka wynajem salki na piętrze uzgadniać można z pracownikami Ośrodka Z. Bojankiem i A. Damazyniak, którzy tylko sprawy problemowe uzgadniają z dyrektorem.
   
7.03 – W dniu 7 marca salka jest do dyspozycji chóru. W kolejności p. Dyrektor zapewnił, że współpraca z Prezesem i innymi członkami Zarządu układa się bez zastrzeżeń.
– S. Kaźmierczak – korzystając z obecności p. Burmistrza proszę o przybliżeniu chórzystom informacji o adaptacji pomieszczenia gazowni na cele kulturalne.
– Pan Burmistrz M. Bratborski w imieniu własnym i Przew. Rady podziękował za zaproszenie na zebranie. Podziękował chórowi za aktywne uczestnictwo u uroczystościach lokalnych, śpiew na swoim ślubie i godne reprezentowanie na koncercie w Bellheim/Niemcy. Odnośnie adaptacji gazowni na cele kulturalne to sprawa jest w toku. Załatwiane są sprawy z Urzędem Marszałkowskim. PGNiG i sąsiadem. Zaciągnięta zastanie pożyczka z programu Jessika na korzystnych warunkach na rewitalizacje i adaptację gazowni na Centrum kultury. Następnie przetarg i umowy. Przy sprzyjających okolicznościach prace mogą się rozpocząć w IV kw. 2011r., a zakończyć w IV kw. 2012r. Obiekt będzie na wysokim poziomie użytkowym do działalności kulturalnej. Dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie i GZIK.
– E. Murawska – odczytała korespondencję elektroniczną i listowną, którą nadesłał Prezes Chóru Męskiego z Bellheim Ginter Rund. Podziękował naszemu chórowi za udział w uroczystości 100-lecia „Frohssinn”
i koncercie „Muzyka łączy Europę”. Życzył chórowi wszelkiej pomyślności.
Po zakończeniu dyskusji przew. Komisji Uchwał i Wniosków Janina Kapuścińska przedstawiła projekty uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie:
udzielono absolutorium Zarządowi
 zatwierdzono sprawozdanie finansowe za r. 2010
 zatwierdzono plan finansowy na 2011r.
 zatwierdzono plan pracy na 2011r.
 zatwierdzono składkę członkowską na r. 2011 w wys. 10; na kwartał Przew. Zebrania W. Gaweł podziękował gościom i członkom chóru za aktywny udział w zebraniu, które zakończono odśpiewaniem Hasła Wielkopolska Związku Śpiewaczego „Leć o Pieśni”.

7.03 – Chórzyści spotkali się na okoliczności Dnia Kobiet i Mężczyzny oraz zaległych kaw imieninowych. Złożono sobie wzajemnie życzenia, zaśpiewano „Sto lat” i przystąpiono do kolacji. Tradycyjnie chórzyści uczcili 6 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. W tej intencji 2 kwietnia odbyła się w Klasztorze uroczysta msza św. W czasie jej trwania chór wykonał ulubione pieśni Maryjne Ojca Świętego. Uczestniczy mszy św. w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchać tych pieśni pomagając śpiewać ostatnią z nich, bardzo melodyjną „Zapada zmierzch”.

25.04 – W wielkanocny poniedziałek 25 kwietnia imieniny obchodził ks. Proboszcz Marek Spychała. Chór śpiewał podczas mszy św. Po jej zakończeniu życzenia składali Mu parafianie, a wśród nich delegacja chóru.
1.05 – W dniu 1 Maja oczy całego świata skierowane były na Rzym, gdzie odbyła się beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczystość przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez Papieża Polaka.Światowe środki masowego przekazu informowały, że w uroczystości udział wzięło 1,5 miliona pielgrzymów. W naszym mieście uroczystość beatyfikacyjną zaplanowano na Osiedlu Tysiąclecia obok skweru Jana Pawła II. Ze względu na przenikliwe zimno uroczystą mszę św. przeniesiono do Klasztoru. Liturgię mszy św. uświetniło wielu wykonawców, a wśród nich chór im. Cz. Czypickiego.

3.05 – w 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Najśw. Marii Panny Królowej Polski odbyła się we Farze uroczysta msza św. z udziałem naszego chóru. Po jej zakończeniu pochód udał się pod Pomnik Wolności, gdzie przy głosie syren złożono kwiaty.

8.05 – chór śpiewał podczas mszy św. odpustowej w Parafii pod wezwania św. Stanisława BM w Klasztorze. Wśród pieśni wykonano m. in. hymny do św. Stanisława na mel. „Wesel się Polska cała” i „O której Berła”.

30.05 – w wieku 71 lat zmarł nagle druh Zygmunt Olejniczak Członkiem chóru był 7 lat, w tym 5 lat pełnił funkcję Skarbnika, którą pełnił sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu, próbach i występach chóru. Cześć Jego Pamięci!

3.06 – W upalny piątek 3 czerwca członkowie chóru, Klubu Seniora i delegacja sąsiadów autokarem udali się do Kłocka w pow. gnieźnieńskim, gdzie odbył się pogrzeb druha Zygmunta Olejniczaka. Chórzyści śpiewali podczas mszy św. Pożegnali Go w przy cmentarnej kaplicy i odprowadzili ze sztandarem do grobu, gdzie złożono kwiaty. Prezes W. Gaweł sztandarem chóru nad grobem złożył ostatnie pożegnanie druhowi Zygmuntowi. Wyjazd autokarem zorganizowała Renata Łąkowska kier. Klubu Seniora za co w imieniu chórzystów podziękowała Jej dyr. Gabriela Dopierała. Relację przygotował kron. S. Kaźmierczak.

11.06 – Minęło 20 lat współpracy Gminy Koźmin z holenderskim Made en Drimmelen. Z tej okazji 11 czerwca w pałacyku na Lipowcu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczył Prezes Wojciech Gaweł i Jan Styburski, którego dopadł zawał serca podczas pobytu naszego chóru w Made w 1992r. Obie gminy solidarnie zbierały datki na operację druha Jana, którą wykonano w Holandii. Operacja się udała i druh Jan mimo sędziwego wieku aktywnie uczestniczy w zajęciach chóru, orkiestry dętej i „Kapeli znad Orli”. Należy wspomnieć, że koźmiński chór w 1992r., jako jeden z pierwszych udał się do Holandii w ramach podpisanej umowy o wymianie kulturalnej między Koźminem Wlkp. a Made en Drimmelen. Był to bardzo udany wyjazd. Dwa autokary i 58 chórzystów brało w nim udział. Osiągnęliśmy największy sukces w swej historii. W międzynarodowym konkursie z udziałem 32 chórów z Belgii, Niemiec i Holandii zajęliśmy I m. w swej kategorii. Dyrygentką była nie żyjąca już druhna Koletta Szczepaniak, a Prezesem druh Stefan Kaźmierczak aktualnie Prezes Honorowy i kronikarz.

23.06 – Tegoroczne Boże Ciało przypadło późno, bo 23 czerwca. Obie koźmińskie parafie wyruszyły w procesji z Fary uczestnicząc w liturgii tej uroczystości przy 4 ołtarzach. Jej zakończenie nastąpiło przed Klasztorem, gdzie odbyła się msza św. Jej liturgię wzbogaciły: śpiew chóru im. Cz. Czypickiego i muzyka Koźmińskiej Orkiestry Dętej.

1.07 – 1 lipca koźminianie udali się w procesji z Fary na Nowy Rynek, gdzie odbyła się uroczystości ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Podczas mszy św. śpiewał nasz chór, a sygnały eucharystyczne i pieśni wykonała Koźmińska Orkiestra Dęta.

11.07 – Odbyło się podsumowanie półrocznej działalności Chóru. Prezes W. Gaweł i dyr. G. Dopierała stwierdzili, że zaplanowane występy zostały zrealizowane, oprócz wyjazdu do Krotoszyna na kolędowe spotkanie Chórów Południowej Wielkopolski. Podziękowali chórzystom za udział w próbach i występach.

6.08 – Udział chóru w mszy św. koncelebrowanej na Starym Rynku, gdzie odbyły się uroczystości ku czci św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej. Po 34 latach do Koźmina Wlkp. ponownie przybył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w postaci jego kopii. Koźmiński Dekanat gościł obraz od 7 do 14 sierpnia. W uroczystych mszach św. powitalnych udział brał Biskup Kaliski ks. Stanisław Napierała.Wielkim zaszczytem dla chóru im. Cz. Czypickiego był śpiew podczas uroczystej mszy św. powitalnej w Klasztorze, gdzie niezliczone rzesze parafian żarliwie się modliły przygotowane do niej przez misjonarzy.

28.08 – GZIK zorganizował imprezę „Pyrogranie”. Druhny M. Maćkowiak i B. Bielawna obsługiwały stoisko z chóralną sałatką z pyrek.

3.09 – Towarzystwo Miłośników Koźmin Wlkp. obchodziło 90-lecie powstania.  Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia w sali widowiskowa-kinowej „Mieszko”. W imieniu naszego chóru życzenia Jubilatom złożyli Prezes W. Gaweł i Prezes Honorowy – kronikarz S. Kaźmierczak.

17.09 – odbyła się we Farze uroczysta msza św. w intencji 60-lecia pożycia małżeńskiego Stanisława z Jana Styburskich. Podczas mszy św. Jubilatom śpiewał chór i grała Koźmińska Orkiestra Dęta. W obu tych zespołach oraz w Kapeli znad Orli aktywnie uczestniczy druh Jan. Po mszy św. chórzyści odśpiewali Jubilatom „Sto lat” oraz wręczyli kwiaty i laurkę.

30.09 – Udział w mszy św. we Farze z okazji 30-lecia współpracy Koźmin Wlkp. – Bellheim i odsłonięcia figury Najśw. Serca Pana Jezusa przed domem katolickim. Ze strony niemieckiej śpiew solowy podczas mszy św. wykonała p. Hofeer Bernadedta – akomp. Winkler Miron. Należy wspomnieć, że chór im. Cz. Czypickiego występował w Bellheim 2 razy.
Pan Daniel Szczepaniak przygotowuje publikacje o koźmińskich tablicach pamiątkowych. Informacje o tablicy Cz. Czypickiego przekazał mu 3 X Prezes Honorowy – kronikarz S. Kaźmierczak.

XIX Koźmińskie Spotkania Chóralne

16.10 – Tegoroczne spotkania odbyły się po raz pierwszy nie w czerwcu a w październiku. Zostały przeniesione z czerwca, bo był to miesiąc bogaty w wydarzenia kulturalne. Zmienił się termin, ale cel spotkań pozostał ten sam: wymiana doświadczeń w działalności chóralnej, zawieranie nowych przyjaźni wśród uczestników oraz dostarczanie wrażeń muzycznych melomanom pieśni chóralnej. W dotychczasowych 18 spotkaniach udział wzięło ponad 50 chórów, w tym 3 Holandii. Ich liczba się zwiększy się o 5 chórów, które usłyszeliśmy 16 października. Przybyłe chóry w sali przy ul. Boreckiej powitał Prezes Wojciech Gaweł hasłem: „Cześć Pieśni”.
Serdecznie powitał przybyłych gości wśród których znaleźli się:
Przewodniczący Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak,
Burmistrz Koźmina Wlkp. – Maciej Bratborski,
Zastępca Burmistrza – Jarosław Ratajczak,
Członek Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp: Prezes Honorowy – Jan Dodot,
były długoletni sekretarz tegoż Zarządu Stanisław Augustyniak,
red. naczelny „Echo Koźmina” – Grzegorz Pierzchała.

W dalszej kolejności powitał członków wspierających chór oraz mieszkańców naszego miasta. O otwarcie spotkań poprosił burmistrz Burmistrza Koźmina Wlkp. Macieja Bratborskiego. W swym krótkim występowaniu Burmistrz wyraził zadowolenie z licznie przybyłych chórów do naszego miasta. Wyraził nadzieję, że nowy termin jesiennych spotkań się przyjmie i przyciągnie do Koźmina Wlkp. kolejne chóry w przyszłym roku na XX jubileuszowe spotkania. Nawiązał do pięknej, słonecznej pogody, która wnosi radość do serca śpiewaków i życzył im udanych występów, ogłaszając 19 Koźmińskie Spotkania Chóralne za otwarte. O dalsze prowadzenie spotkań Prezes W. Gaweł poprosił dyrygentkę chóru im. Cz. Czypickiego druhnę Gabrielę Dopierała, która przypomniała o celu jaki przyświeca spotkaniom. Przed każdym występem przedstawiła krótką notkę o chórze oraz program występu.
W kolejności wystąpili:
Chór Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. Początki działalności lata 1903-1917. Chórzystów 18. Dyrygent – Tomasz Niegowski, Prezes – Małgorzata Jarczewska. Chór wykonał 8 utworów.
Publiczność nagrodziła brawami szczególnie 2 utwory: „Królowo Gwiazd” i „Za Niemen”. Chór Żeński „Dominanta” przy GOK w Dominowie. Rok założenia – 2002. Dyrygent – Magdalena Szcześniewska. Prezes – Barbara Pawlaczyk. Przed występem chóru prowadząca spotkania poinformowała zebranych, że Dominowo i Koźmin Wlkp. łączą wspomnienia o rodzinie Kodurów, gdzie odnowiono ich grobowiec. W ten sposób wychowankowie Dominowa i Giecza uczcili pamięci swojej nauczycielki Stanisławy Kodur urodzonej 3.2.1903 r. w Koźminie, która przekazywała im wiedzę ze śpiewu i muzyki. W grobie spoczywają również inni członkowie rodziny, a wśród nich jej ojciec Józef Kodur, który przez wiele lat przebywał w Koźminie Wlkp. Prowadził tu warsztat blacharski, uczył młodych tego zawodu oraz prowadził sklep
z porcelaną i artykułami gospodarstwa domowego. Zaangażował się również w działalność patriotyczną i społeczną w koźmińskich stowarzyszeniach. W latach 1907, 1913, 1920 był Królem Kurkowym i Marszałkiem Bractwu Kurkowego. W 1918 r. w okresie Powstania Wielkopolskiego był członkiem 18. – osobowego Komitetu Obywatelskiego, był aktywnym członkiem Koła Śpiewaczego (aktualnie chór im. Cz. Czypickiego), do którego wstąpił w 1910 r.W latach 1914, 1915, 1923, 1924 był członkiem sądu Koleżeńskiego, a w 1926 członkiem Komisji Rewizyjnej. Po tej krótkiej informacji chór wykonał 6 utworów. Żywiołowość Pani dyrygentki udzieliła się chórzystom i widowni, która rytmicznymi brawami nagrodziła melodię ludową: „Jestem sobie chłopak młody” i „Hallo Django”.
Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” osób niepełnosprawnych z Ostrowa Wielkopolskiego. Chór istnieje od 1978 r. Występował we Włoszech, Francji, Ukrainie, Węgrzech i Litwie. Dyrygent – Jadwiga Smok,Prezes – Ryszard Zapart. Uczestników 38.Chór zaprezentował 7 utworów, w tym partie solowe i duet. W skupieniu wysłuchano „Ave Maria” – opr. Howarda. Wielką owację zgotowano Katarzynie Szukalskiej – niewidomej, która brawurowo wykonała utwór: „Dyrygent”.

Chór „Camerata” przy Kościele NNMP w Chodzieży. We wrześniu obchodzono jubileusz XV-lecia. Dyrygent – Jan Margowski, Prezes – Arkadiusz Pluciński, Chór liczył 30 członków. Chór przedstawił 6 utworów w tym również partie solowe. Widownie ujęło nowe opracowania „Kukułeczki” z rep. „Mazowsza” o czym świadczyły rzęsiste oklaski. Ciekawie zabrzmiała „Antyfona o św. Wojciechu”. Na zakończenie dyrygent zaproponował wszystkim zebranym, aby wspólnie zaśpiewać „Abba Ojcze”, jako wspomnienie 33 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Sala zakołysała się przy złączonych dłoniach i wróciły wspomnienia tych radosnych dni.

Kościelny Chór Męski p.w. św. Cecylii przy Parafii N.M.P. Kr. Polski w Ostrowie Wlkp. Powstał 25 listopada 1988r. Dyrygent – Marek Lisiak, Akompaniament – Zbigniew Matecki, Prezes – Paweł Wróblewski. Członków 18. Przed występem złożono życzenia Stanisławowi Augustyniakowi – najstarszemu członkowi chóru, który obchodził 90 urodziny. Chór wykonał 5 utworów. Słuchacze bardzo lubią męskie chóry. Po natężeniu braw najbardziej podobał się utwór: Wszystkie trony niebieskie” – opr. Leon Kaczmarek.

Chór im. Czesława Czypickiego z Koźmina Wlkp. Założony 22 czerwca 1889r. Dyrygent – Gabriela Dopierała, Z-ca dyr. i akompaniament – Alfreda Damazyniak, Prezes – Wojciech Gaweł, Uczestników 32. Chór wykonał 5 utworów. Wielkie uznanie słuchaczy przypadło dwóm utworom: „Dumka na dwa serca” z filmu „Ogniem i mieczem” – sł. Jacek Cygan, muz. Krzesimir Dębski oraz „Tango Vocale”. Długotrwałe oklaski były tego dowodem.

Po zakończeniu występu koźmiński chór pozostał na scenie i prowadząca spotkania zaprosiła wszystkie zespoły do odśpiewania „Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego”, „Leć o Pieśni, leć sokołem”. W kolejności na scenę zaproszono Dyrygentów i Prezesem przybyłych chórów. Do wręczenia okolicznościowych pamiątek od chóru i promujących Koźmin Wlkp. prowadząca zaprosiła” Burmistrza Macieja Bratborskiego, Honorowego Prezesa PZCHiO oddz. w Ostrowie Wlkp. Jana Dodota i Prezesa Wojciecha Gawła.Po wręczeniu pamiątek zebrani odśpiewali „Sto lat” oraz „Życzymy, życzymy” Stanisławowi Augustyniakowi z racji Jego 90 urodzin.Prowadząca spotkania Gabriela Dopierała jeszcze raz podziękowała wszystkim za przybycie do Koźmina Wlkp. i zaprosiła na spotkanie towarzyskie i poczęstunek do restauracji na terenie Nasycalni w Koźminie Wlkp. Podczas spotkania towarzyskiego dyrygenci i prezesi dzielili się doświadczeniami z działalności swoich chórów i wymieniali partytury pieśni. Koźmiński chór otrzymał propozycje przyjazdu do niektórych chórów na organizowane przez nich koncerty. Cel spotkań został osiągnięty.

11.11 – 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości uczczono w tym roku bardzo uroczyście, bo miała ona charakter miejsko-gminny i powiatowy. W intencji Ojczyzny odbyła się msza św. w Farze z udziałem mieszkańców licznych delegacji i pocztów sztandarowych. Podczas mszy św. Chór im. Cz. Czypickiego wykonał pieśni religijne i patriotyczne. Po mszy św. uczestniczy w pochodzie z pochodniami i Orkiestrą udali się pod Pomnik Wolności, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła się w sali widow.-kinowej „Mieszko”, gdzie grupa teatralna z Gimnazjum przedstawiła wzruszający spektakl „Sen o Polsce”.

21.11 –  w przeddzień św. Cecylii Patronki śpiew i muzyki sakralnej do chórzystów przybyli goście: p. Burmistrz Maciej Bratborski, z-ca Przew. Rady Miejskiej – Andrzej Hencel i księgowa GZIK Lilianna Szymczak. W imieniu gości podziękowania chórowi za występy złożył p. Burmistrz. Poinformował, że prace adaptacyjne gazowni na Centrum Kultury rozpoczęły się i być może przyszłoroczne spotkaniu „Cecyliowe” odbędzie się już przy ul. Floriańskiej. Za przekazane życzenia podziękował Prezes W. Gaweł.Msza św. w intencji św. Cecylii oraz za zmarłych i żyjących. Chórzystów odbyła się 22 listopada w Klasztorze z udziałem 4 księży pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Spychały. Chór śpiewem wzbogacił liturgię tej mszy św. Ks. Proboszcz odczytał list biskupa kaliskiego z życzeniami dla chórzystów, dyrygentów i organistów. W swej homilii przypomniał życie św. Cecylii. Podziękował chórowi za występy w uroczystościach kościelnych i świeckich. Wyraził podziw i uznanie w przygotowaniu pieśni. Życzył chórzystom zdrowia oraz opatrzności bożej w dalszej działalności.

5.12 – Odbyło się posiedzenie Zarządu na którym omówiono sprawy organizacyjne najbliższych spotkań i występów.

18.12 – GZIK zorganizował imprezę muzyczno-kulinarną „Piernikowe figle”. Występowały „Mikołaje” i inne zespoły. Kolorowy renifer woził dzieci wokół Starego Rynku. Swoje świąteczne wypieki przy stoiskach prezentowały szkoły i organizacje z miasta i gminy. Wśród nich był też chór im. Cz. Czypickiego obsługiwane przez druhny Marię Maćkowiak i Bogumiłę Bielawną. Druhny z naszego chóru przygotowały m. innymi pierniki o różnych kształtach: półksiężyce, czapki, buty, rękawiczki, choinki oraz orzechy włoski z nadzieniem.O godz. 19.15 harcerze przekazali władzom samorządowym miasta, organizacjom i mieszkańcom „Betlejemskie Światło Pokoju”. Chórzyści wspólnie z mieszkańcami śpiewali kolędy za co otrzymali od organizatorów „Certyfikat autentyczności”.

19.12 – Po próbie z kolędami na pasterkę odbyło się spotkanie opłatkowe chórzystów. Życzenia ogólne przekazali chórzystom Prezes W. Gaweł i dyrygentka G. Dopierała. Druh Prezes przeczytał również nadesłane życzenia świąteczno-noworoczne od instytucji, szkół, zaprzyjaźnionych chórów i członków wspierających. Następnie łamiąc się opłatkiem chórzyści indywidualnie składali sobie życzenia.W kolejności druhna M. Maćkowiak poinformowała, że wypieki na stoisko przygotował: Lidia Małecka, Bogumiła Bielawna i Maria Maćkowiak. Stwierdziła, że wypieki sprzedały się dobrze. Z nadwyżki zakupiła i przekazała obecnym „Mikołaja” w postaci czekolady. Część funduszu przekazano na akcję „Szlachetna Paczka” dla dzieci S. P. nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

24.12 – W wigilijny wieczór chór wystąpił z programem, kolędowym podczas mszy św. w Klasztorze o godz. 20.00. Ta wcześniejsza pasterka przeznaczono jest dla dzieci i osób starszych. Cieszy się ona wielką popularnością o czym świadczy wypełniony po brzegi kościół i krużganki. W wigilię aura zawiodła i padał deszcz.

29.12 Chórzyści ostatni raz spotkali się na lekcji przygotowując kolędy do koncert, który odbędzie 22 stycznia 2012r. Prezes W. Gaweł odczytał nadesłane zaległe życzenia i w ten sposób pozostał za nami 2011r.

Żegnano się z życzeniami Do Siego 2012r.

Opracował Prezes Honorowy – Kronikarz Stefan Kaźmierczak