Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru im.Cz.Czypickiego w r. 2009

Udostępnij

4.1 – Koncert kolęd wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą odbył się w Klasztorze. Ogółem wykonano 22 kolędy. Koncert urozmaicony był efektami świetlnymi przygotowanymi przez p.Romana Wydubę. Koncert nagrano na płycie — wykonawca—Video-foto „Renia” Renata Juskowiak. Dyrygowali:Gabriela Dopierała i Józef Banasiewicz.
Akompaniament – Alfreda Damazyniak. Po koncercie w restauracji „Wieża” odbyło się spotkanie noworoczne chórzystów z władzami samorządowymi miasta, na które przybyli: Przewodniczący Rady Miejskiej — Justyn Zaradniak Burmistrz — Maciej Bratborski oraz Dyr.GZIKiKF Leszek Zięt:kiewicz Złożono sobie wzajemne życzenia. Pan Burmistrz życzył chórzystom zdrowia i wytrwałości w 2009r., aby podołać w zorganizowaniu przypadającej w tym roku 120 rocznicy działalności chóru. Po śpiewie kolęd i kolacji rozpoczęły się tańce i śpiewy biesiadne Nad częścią muzyczną czuwał p.R.Wyduba.
9.1 – Koncert i wspólny śpiew kolęd w Klubie Seniora.
11.1 – Śpiew kolęd podczas mszy św. we Farze.
12.1. – 0dbył się pogrzeb druha Wacława Dorsza zmarłego 8 stycznia. Był członkiem chóru 17 lat. Obowiązki członka chóru wykonywał sumiennie i z pasją. Odznaczony Brązową Odznaką Śpiewaczą. Msza św. z udziałem chóru odbyła się w Kościółku św.Trójcy, Chór zamówił intencję mszalną i odprowadził Go ze sztandarem do grobu. Cześć Jego Pamięci!
25.1. – Koncert kolęd w Pogorzeli podczas mszy św. w Kościele.
1.2. – III Kolędowe Spotkanie Chórów Południowej Wielkopolski w kościele pw św. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Udział wzięło 14 chórów w tym „Czypicki” z Koźmina Wlkp.
16.2. – Zmarł druh Stanisław Błaszczyk. Członkiem chóru był od 1948r., w 1.1957 – 60 był członkiem Zarządu, pełniąc funkcję skarbnika. Swoje obowiązki członka spełniał sumiennie. Odznaczony Złotą Odznaką Śpiewaczą. Pogrzeb odbył się 18 lutego podczas mszy św. w Kościółku św. Trójcy na cmentarzu. Chórzyści śpiewali podczas mszy św. zamówili intencję mszalną i ze sztandarem odprowadzili Go do mogiły.
23.2. – Odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo—Wyborcze członków chóru z udziałem gości: Przew.Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka, Burmistrza Macieja Bratborskiego i Dyr.GZIKiKF Leszka Ziętkiewicza. Przyjęto sprawozdanie z ostatniej kadencji z 1.2005—2008 i sprawozdanie finansowe za rok 2008.Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zatwierdzono plan pracy i preliminarz na r.2009. Z członka Zarządu zrezygnował druh Edward Maciejak. Wybrano władze chóru na następną 4 letnią kadencję w składzie:
Zarząd:
Wojciech Gaweł — Prezes,
Albin Bakalarz – Z—ca Prezesa,
Stefan Kaźmierczak – Prezes Honorowy – kronikarz,
Ewa Murawska    – Sekretarz,
Zygmunt Olejniczak    – Skarbnik,
Maria Maćkowiak    – Gospodarz,
Aleksandra Bączkiewicz — Bibliotekarz,
Krystyna Stempniak — Z—ca Bibliot.,
Irena Jóźwiak — członek,
Dyrygentka – Gabriela Dopierała,
Z-ca Dyrygentki, akompaniament — Alfreda Damazyniak,

Komisja Rewizyjna:
Józef Romanowski — Przewodniczący
Zofia Jacek    — Sekretarz
Alicja Otworowska — członek

Prezes W.Gaweł podziękował władzom samorządowym za pomoc finansową na zakup strojów dla chórzystów na Jubileusz 120 – lecia oraz za popieranie działalności i uczestnictwo w koncertach i spotkaniach z chórzystami.
9.3. – Odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji dnia Kobiet i Chłopaka.
26.3. – Firma Fotograficzna Państwa Gościniaków z Koźmina Wlkp. wykonała pamiątkowe zdjęcie chóru na potrzeby jubileuszu 120 – lecia i przekazała je chórzystom gratis.
2.4. – Już czwarty rok minął od śmierci Papieża Jana Pawła II. Chór śpiewem uczcił Jego pamięć podczas mszy św. w klasztorze.
25.4. – Odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo—Wyborczy Ostrowskiego Oddziału Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr. Prezesem ponownie wybrano Karola Marszała. W skład zarządu wszedł również nasz Prezes W. Gaweł
3.5. – Chór śpiewał we Farze podczas razy św. z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wykonując pieśni patriotyczne i maryjne.
10.5. – Chór gościł podczas mszy św. odpustowej w Klasztorze czcząc Jej Patrona św. Stanisława BM.
12.5. – Prezesi naszego chóru: W.Gaweł, S.Kaźmierczak i A.Bakalarz udali się do Ostrowskiego Oddziału PZCHiO, gdzie wspólnie z Prezesami Karolem Marszałem i Janem Dodotem opracowano scenariusz Jubileuszu 120 – lecia koźmińskiego chóru połączony z XXII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski i XVII Koźmińskimi Spotkaniami Chóralnymi. Impreza odbędzie się 21 czerwca w Koźminie Wlkp.
11.6. – Chór brał udział w uroczystości Bożego Ciała. Msza św. odprawiona została przed Klasztorem
12.6. – Odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gniny w którym udział wzięli: Burmistrzowie: Maciej Bratborski i Jarosław Ratajczak, reprezentująca Ośrodek Kultury Alfreda Damazyniak, Prezesi chóru Wojciech Gaweł i Stefan Kaźmierczak. Omówiono scenariusz uroczystości jubileuszowej. Ze względu na niepewną pogodę uroczystość odbędzie się w auli ZSP im. Józefa Marcińca.
16.6. – Odbyło się ostatnie zebranie Zarządu przed imprezą jubileuszową. Przygotowano nuty na występ i paczki ze „Szkicami Koźmińskimi” i wyznaczono osoby funkcyjne w dniu jubileuszu.
19.6. – Na Nowym Rynku odbyła się msza św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa Ks. Proboszcz Marek Spychała poinformował zebranych, że chór im. Czesława Czypickiego obchodzi 120 letni jubileusz działalności.
„Życzy chórzystom zdrowia i wytrwałości w uczęszczaniu na próby oraz zapowiedział intencję mszalną za zmarłych i żyjących członków chóru. Oprawę muzyczną mszy św. sprawowali chór i Orkiestra.
21.6. – Odbyła się uroczystość jubileuszowa—załącznik —sprawozdanie z uroczystości.
29.6.- Odbyło się spotkanie chórzystów, na którym podsumowano działalność pierwszego półrocza. Prezes W.Gaweł i Dyr.G.Dopierała podziękowali chórzystom za zaangażowanie w przygotowaniu jubileuszu i udany występ w przeglądzie.Prezes W.Gaweł poinformował, że wspólnie z Prezesem Honorowym S. Kaźmierczakiem przebywali w ZO PZCHiO w Ostrowie i Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, gdzie przekazali pamiątki i podziękowania za wsparcie organizacyjne i finansowe w zorganizowaniu uroczystości jubileusz. Podobne podziękowania przekazano p. Burmistrzowi, Radzie Miejskiej, Dyr.GZ1KiKF, Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimn. i Policji. Na zakończenie spotkania chórzyści obejrzeli wystawę pamiątek, które chór otrzymał podczas akademii jubileuszowej, a przygotowanej przez druha S. Kaźmierczaka.
1.7.  – Odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Pierzchały, byłego członka naszego chóru. W pogrzebie udział wzięła delegacja chóru. Cześć Jego Pamięci!
18.7 – Ośrodek Kultury zorganizował tradycyjnie święto „GZIKI”. Wystąpiły działające w nim zespoły. Pyry z gziką smakowały, ale pogoda spłatała figla i występ naszego chóru z piosenką lekką i przyjemną odbył się podczas ulewnego deszczu i grzmotach przy widowni schowanej pod drzewami i parasolami.
8.8.- Koźmin Wlkp. obchodził święto Patrona św. Wawrzyńca. Obie koźmińskie parafie przybyły z jego figurą na Stary Rynek, gdzie odbyła się uroczysta msza św., podczas której śpiewał nasz chór i grała Koźmińska Orkiestra Dęta.
23.8. – W tym roku Dożynki Powiatowe odbyły się w Koźminie W1k. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. we Farze, podczas której jej liturgię śpiewem wzbogacił nasz chór.
3.9.  – Członkowie chóru wraz ze wszystkimi zespołami działającymi w Ośrodku Kultury zostali zaproszeni na spotkanie przez Burmistrza MiG w Koźminie p. Macieja Bratborskiego i Dyrektora GZIKu Leszka Ziętkiewicza. Spotkanie było podziękowaniem za współpracę i udział w/w zespołów w imprezach organizowanych przez Burmistrza i Dyrektora Ośrodka Kultury.
13.9. – Ośrodek Kultury zorganizował imprezę „Pyrogranie” zapraszając swoje zespoły do przygotowania potrawy z ziemniaków. Tajemniczą sałatkę przygotowały nasze druhny: Bogumiła Bielawna, Zofia Jacek Maria Maćkowiak, Krystyna Stempniak i Gabriela Dopierała. Musiała bardzo smakować uczestnikom imprezy, bo po krótkim czasie jej zabrakło, chociaż konkurencja była bardzo silna.
3.10. – Druh Czesław Stabrowski z małżonką Marianną obchodzili jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego. W tej intencji odbyła się msza św. w Klasztorze, podczas, której śpiewał nasz chór i złożył życzenia Jubilatom.
11.11 – We Farze odbyła się uroczysta msza św.za Ojczyznę z okazji 91 – rocznicy Odzyskania Niepodległości. Śpiew wykonał nasz chór. Po mszy św. uformował się pochód, który z orkiestrą, pocztami sztandarowymi i z pochodniami udał się pod Pomnik Wolności, gdzie przy odgłosie syren i dźwiękach werbli złożono kwiaty.
22.11. – Chór wziął udział w mszy św. w Klasztorze. Okazją było święto Patronki śpiewu i muzyki sakralnej św. Cecylii. Msza św. odbyła się również w intencji zmarłych i żyjących członów chóru im.Czesława Czypickiego. Ks.Proboszcz Marek Spychała odczytał list B—pa kaliskiego z życzeniami dla organistów i chórów diecezji kaliskiej oraz przekazał życzenia koźmińskim chórzystom.
23.11. – Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak,Burmistrz Maciej Bratborski i Dyr.GZIKiKF Leszek Ziętkiewicz zorganizowali chórzystom spotkanie z okazji święta św. Cecylii. Przekazali chórzystom życzenia, a dyrygentkom wręczając kwiaty. Pan Burmistrz poinformował, że we wrześniu przyszłego roku chór został zaproszony do Bellheim i powinien podjąć decyzję w tej sprawie. Wstępnie chórzyści zaakceptowali propozycję. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z kosztami wyjazdu. Kończąc swoje wystąpienia Pan Burmistrz jeszcze raz
podziękował chórowi za zorganizowanie jubileuszu 120 – lecia, który w ocenie gości był na
wysokim poziomie organizacyjnym. Poinformował również, że dla upamiętnienia jubileuszu Urząd Miasta i Gminy wydał w listopadzie folder p.n. „l2O lat chóru Mieszanego im. Czesława Czypickiego w Koźminie Wlkp.1889—
2009r.”, który jest ukoronowaniem uroczystości jubileuszowej. Jest on wydawnictwem, które można wykorzystać na pamiątki dla chórów współpracujących z „Czypickim” w kraju i za granicą, ponieważ jest również krótka notka historyczna w jęz. niemieckim i angielskim. Pan Burmistrz wręczył wszystkim obecnym wspomniane foldery. Prezes W. Gaweł podziękował za życzenia i foldery, a chórzyści odśpiewali gościom wiązankę ”sto lat”. Dalszy ciąg spotkania odbył się przy kawie.
6.12. – Ośrodek Kultury zorganizował imprezę „Piernikowe figle” połączoną ze spotkaniem z św. Mikołajem i występami kabaretu i dzieci. Wśród stoisk ze świątecznymi wypiekami znalazły się również nasze druhny Bogumiła Bielawna, Maria Maćkowiak, które zaprezentowały „orzeszki” i „żmijki”.
18.12. – Koźmińscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom samorządowym Koźmina Wlkp. i jego mieszkańcom. Podczas przekazywania światła chór prowadził śpiew kolęd.
21 .12. – Odbyło się opłatkowe spotkanie koźmińskich chórzystów, na którym podzielono się opłatkiem i Prezes W.Gaweł odczytał nadesłane życzenia świąteczno—noworoczne od chórów, Urzędu Miasta i Gminy, szkół, członków wspierających i osób prywatnych. Resztę wieczoru spędzono przy kolędowej nucie i kawie z piernikami.
24.12. – Ostatni występ w 2009r. na pasterce o godz.2O.00 w Klasztorze. Chór wykonał kilka kolęd, niektóre śpiewając razem z kościołem.
28.12. – Tuż po świętach odbyła się próba chóru, gdzie śpiewano kolędy, które zostaną wykonane na pierwszym koncercie kolęd w nowym roku 3 stycznia 2OlOr.we Farze.