Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru im.Cz.Czypickiego w r. 2010.

Udostępnij

3.01 – W bardzo śnieżnej i mroźnej scenerii mieszkańcy Koźmina Wlkp. przybyli do Fary, aby wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru im. Cz. Czypickiego i Koźmińskiej Orkiestry Dętej . Ogółem wykonano 20 kolęd. Chór i orkiestra wspólnie wykonali kolędę „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Koncert prowadziła i chórem dyrygowała Gabriela Dopierała. Akompaniament – Alfreda Damazyniak. Orkiestrą dyrygował Józef Banasiewicz. Proboszcz koźmińskiej fary ks. Zygmunt Lewandowski w krótkim wystąpieniu nawiązał do tradycji śpiewania kolęd i podziękował za wysoki poziom wykonanych utworów przez koźmińskich artystów z chóru i orkiestry. Po koncercie kolęd w restauracji „Wieża” odbyło się spotkanie noworoczne z władzami Koźmina Wlkp. w osobach: Justyna Zaradniaka – Przew. Rady Miejskiej, Macieja Bratborskiego – Burmistrza Koźmina Wlkp. Wśród gości znaleźli się również: Kazimierz Mazur z małżonką z Koźmińskiej Orkiestry Dętej, Grzegorz Pierzchała – Red. Naczelny „Echa Koźmina”. Prezes Wojciech Gaweł podziękował gościom za przybycie na spotkanie życząc im pomyślności w nowym 2010 r. Podziękowania i życzenia chórzystom złożyła Dyr. Gabriela Dopierała, przekazując je również właścicielowi lokalu p. Romanowi Wydłubie. Podziękowanie za zaproszenie przekazał członek Orkiestry Dętej, życzył chórowi wszystkiego dobrego i zaserwował kilka dowcipów. Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak odczytał własne rymowanki na które złożyło się 12 miesięcy działalności chóru w jubileuszowym 2009 r. Podczas wspólnego śpiewu popularnych piosenek kilka z nich solo wykonała druhna Krystyna Stępniak a wielu chętnie tańczyło przy utworach przygotowanych przez p. Romana Wydubę.

 8.01 – Tradycyjnie z koncertem kolęd udaliśmy się do Klubu Seniora. Wykonaliśmy 18 kolęd śpiewając niektóre z nich razem z Seniorami. Za zaproszenie do Klubu podziękowała dyr. Gabriela Dopierała a jego kier. Renata Łąkowska podziękowała za śpiew i zaprosiła na kawę.
14 – 15.01 – W związku z remontem Ośrodka Kultury działające w nim zespoły zmieniają miejsca swoich prób. Chór im. Cz. Czypickiego uzyskał zgodę od ks. Proboszcza Marka Spychały na odbywanie prób w salce parafialnej przy ul. Klasztornej. Szafki z dokumentami i literaturą chóralna i fortepian przewieziono do nowego lokum 14 stycznia. Transport zabezpieczył Ośrodek Kultury przy pomocy p. Romana Wyduby, personalnie załatwiła A. Damazyniak. W następnym dniu 15 stycznia uporządkowano przewiezione dokumenty i złożono do szafek. W przewozie i uporządkowaniu dokumentów udział wzięli : Aleksandra Bączkiewicz z mężem, Gabriela Dopierała z mężem, Maria Maćkowiak, Bogumiła Bielawna, Krystyna Węglińska, Zofia Jacek, Albin Bakalarz, Wojciech Gaweł i Stefan Kaźmierczak. Planowany termin zakończenia remontu Ośrodka Kultury przewidziany jest na koniec czerwca 2010 r. zespoły nie wrócą jednak na ul. Borecką, ale do wyremontowanych pomieszczeń po byłej gazowni przy ul. Floriańskiej.
18.01 – Odwiedziliśmy z koncertem kolęd Wałków, gdzie w Kościele podczas mszy św. wykonaliśmy 10 kolęd. Ks. Proboszcz podziękował chórowi za występ i przekazał słodki upominek, dyr. Gabriela Dopierała na pamiątkę występu przekazała jubileuszowe foldery naszego chóru. Akompaniament – Alfreda Damazyniak.
24.01 – Zmarł druh Czesław Warkocki. Pogrzeb odbył się 28 stycznia w Kościółku św. Trójcy na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Podczas mszy św. za Jego duszę śpiewał nasz chór pod batutą Gabrieli Dopierały. Chórzyści zamówili intencję mszalną, odprowadzili Go do grobu ze sztandarem i złożyli kwiaty. Druh Czesław członkiem chóru im. Cz. Czypickiego był 35 lat. Swoje członkowskie obowiązki wykonywał sumiennie i z wielkim poświęceniem. Zarząd chóru zawsze mógł liczyć na jego pomoc podczas organizowanych imprez śpiewaczych i innych. Odznaczony brązową i srebrną odznaką Polskiego Zw. Chórów i Orkiestr. Cześć jego Pamięci!
25.01 – Odbyła się pierwsza próba chóru w salce parafialnej
31.01 – Chór wziął udział w „IV Przeglądzie Chórów Południowej Wlkp. – Pożegnanie z Kolędą”. Przegląd odbył się w kościele św. Piotra i Pawła w Krotoszynie. Wystąpiło 10 chórów. Nasz chór wykonał 3 regulaminowe kolędy: „Jezusa Narodzonego” – opr. ks. Z. Mrozowski, „Dziecino mała” – opr. ks. A. Chlondowski, „Płomień gwiazdy” – opr. sł. i muz. Waldemar Urban. Organizatorzy zaproponowali, aby zaśpiewać 2 kolędy. Dyrygowała i akomp. Gabriela Dopierała.
8.02 – Odbyło się ogólne spotkanie chórzystów na którym omówiono sprawy organizacyj. wyjazdu do Bellheim (Niemcy) na zaproszenie chóru Męskiego Fronheinn z okazji jego 100 letniego jubileuszu. Dyr. G. Dopierała poinformowała, że uroczystość odbędzie się 4 września. Chór powinien przygotować 30 minutowy program muzyki polskiej. Prezes Honorowy – kronikarz przypomniał chórzystom pobyt w Bellheim w 2002 r. W dalszej kolejności Prezes Hon. S. Kaźmierczak przedstawił symulowane koszty 2 biur podróży. Za ciekawszą uznał drugą oferte. Ogólny koszt przejazdu 7000 zł. Koszt po połowie pokryją chórzyści i Urząd Miasta i Gminy. Koszt na jednego uczestnika wyniesie 140 zł. Zaproponował aby zbierać miesięcznie po 20 zł, to do września uzbiera się 140 zł. Po przekazaniu tych informacji p. Dyrygentka G. Dopierała przyjmowała deklaracje chórzystów chętnych na wyjazd.
19.02 – Odbyło się zebranie zarządu na którym:
– ustalono datę walnego zebrania sprawozdawczego na 4 marzec
– podjęto uchwałę o wyjeździe do Bellheim
– w poczet członków zostali przyjęci: Liebig Oktawian, Jerzy Dykcik, Halina Ławecka i Alicja Buszyk
w nr 3-4/2009 r. „Życia Muzycznego” ukazała się publikacja „120 lecie chóru im. Cz. Czypickiego świętem Wielkopolski” w której wykorzystano sprawozdanie przesłane Redakcji przez Prezesa Honor.-kronikarza druha Stefana Kaźmierczaka. Za wieloletnią współpracę Redakcja przekazała mu „Certyfikat darczyńcy” za współpracę na warunkach honorowych. Tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze odbyło się 4 marca w salce parafialnej, gdzie obecnie odbywają się próby chóru. Prezes W. Gaweł stwierdził prawomocność zebrania i powitał gości w osobach: Justyna Zaradniaka – Przew. Rady Miejskiej, Macieja Bratborskiego – Burmistrza, Leszka Ziętkiewicza – Dyrektora GZIK. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w styczniu druha Czesława Warkockiego. Do obsługi zebrania wybrani zostali:
Przewodniczący zebrania – Stefan Kaźmierczak
Sekretarz – Ewa Murawska
Komisja Uchwał i Wniosków: Janina Kapuścińska, Aleksandra Bączkiewicz, Kamila Grzesiak

Sprawozdania z działalności za rok 2009 złożyli:

Zarządu – Prezes Wojciech Gaweł
Finansowe – Skarbnik Zygmunt Olejniczak
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Józef Romanowski

Plany na rok 2010 przedstawili:
Plan pracy – Dyrygentka Gabriela Dopierała

Plan finansowy – Skarbnik Zygmunt Olejniczak
W dyskusji głos zabrali: Pan Burmistrz Maciej Bratborski podziękował chórowi za zaangażowanie w organizacji jubileuszu 120 lecia. Ceni sobie spotkania z członkami Zarządu na których omawiane są sprawy organizacyjne imprez miejskich. Chętnie uczestniczy w koncertach i spotkaniach z chórzystami. Poinformował również o remoncie Ośrodka Kultury który ma być zakończony w czerwcu. Po jego zakończeniu chór może wrócić tam na próby. Natomiast remont pomieszczeń po biurach byłej gazowni przy ul. Floriańskiej uzależniony jest od pozyskania dotacji. Po ich przyznaniu można rozpocząć prace, mogą się zakończyć w II kwartale 2011r. Zapewnił również o pomocy finansowej i organizacyjnej dot. wyjazdu do Niemiec. Przew. zebrania podziękował p.Burmistrzowi za wystąpienie i poinformował, ze Zarząd ma w planie spotkanie z nim i Dyr. GZIK w celu omówienia spraw organiz. wyjazdu do Niemiec. Prezes W. Gaweł podziękował Ośrodkowi Kultury i p. R.Wydubie za przewóz pianina i szafek bibliotecznych do nowego pomieszczenia na próby chóru w salce parafialnej przy ul. Klasztornej. To samo przekazał osobom które zajęły się zapakowaniem dokumentów i pamiątek oraz ich uporządkowaniem na nowym miejscu. Są to Aleksandra Bączkiewicz z mężem, Gabriela Dopierała z mężem, Maria Maćkowiak, Bogumiła Bielawna, Zofia Jacek, Krystyna Węglińska, Albin Bakalarz, Stefan Kaźmierczak, Wojciech Gaweł. Prezes Honorowy-kronikarz Stefan Kaźmierczak zachęcał do obejrzenia kroniki, którą na bieżąco prowadzi z druhną Ewą Murawską. Poinformował również, że na pamiątkę Jubileuszu 120 lecia przygotował album fotograficzny z lat 1909 – 2009 w którym zamieszczone są drugie odbitki zdjęć z historii chóru, bo pierwsze znajdują się w kronice. Po zakończeniu dyskusji przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Janina Kapuścińska przedstawiła projekty uchwał które zostały przyjęte jednogłośnie:
 – udzielono absolutorium Zarządowi
 – zatwierdzono działalność finansową za rok 2009
 – zatwierdzono działalność finansową na rok 2010
 – zatwierdzono plan pracy na rok 2010
 – zatwierdzono składkę członkowską na rok 2010 w wys. 10 zł na kwartał
Przewodniczący zebrania podziękował gościom i członkom za udział w zebraniu, które zakończono odśpiewaniem Hasła Wielkop. Związku Śpiewaczego „Leć o pieśni, leć sokołem”.
11.03 – Ten wieczór chórzyści spędzili bardzo uroczyście, z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzny Prezes W. Gaweł złożył życzenia druhnom, a Dyr. G. Dopierała druhom. Po życzeniach przy lampce szampana wzajemnie odśpiewano wiązankę „Sto lat”. Prezes Honor. S. Kaźmierczak poinformował druhny, że znalazł sponsora, który ufundował czekolady zamiast kwiatka i wspólnie z Prezesem W. Gawłem dokonali uroczystego wręczenia. W drugiej części spotkania Prezes W. Gaweł poprosił Prezesa Honor. S. Kaźmierczaka o informacje i odpowiedź na list do Bellheim. Niemieccy gospodarze imprezy jubileuszowej przedstawili kilka pytań dot. ilości uczestników, długości koncertu czasu przyjazdu i odjazdu.
W wyniku dyskusji ustalono:
 – do Bellheim przyjeżdżamy w piątek o godz. 17 – 3 września
 – wyjeżdżamy 5 września w niedzielę o godz. 10.00 po mszy św. podczas której planujemy śpiew
Zebrani zasugerowali, aby zapytać czy istnieje możliwość zakwaterowania w bursie lub hotelu. Odpowiedź zostanie przesłana pocztą e-mailową u dh. Ewy Murawskiej.
23.03 – Prezesi W. Gaweł i S. Kaźmierczak spotkali się z Burmistrzem M. Bartborskim i Dyr. GZIK L. Ziętkiewiczem. S. Kaźmierczak przedstawił stan spraw  oraganiz. wyjazdu do Niemiec, które do tej pory przygotował chór. Po dyskusji ustalono:
 – umowę z przewoźnikiem, tłumacza, przedpłatę załatwi Urząd Miasta i Gminy
 – ubezpieczenie załatwi i opłaci GZIK
 – z chórem zabiorą się przedstawiciele Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta
25.03 – Z okazji imienin dyr. G. Dopierały chórzyści odśpiewali wiązankę „Sto lat”, kwiaty wręczyli druhowie A. Bakalarz, Z. Olejniczak i S. Kaźmierczak. Z inicjatywy Prezesa Honor. S. Kaźmierczaka chór przygotował ulubione pieśni maryjne Jana Pawła II, które miały być zaśpiewane 2 kwietnia w 5 rocz. Jego śmierci. Ponieważ 2 kwietnia przypadł w Wielki Piątek władze kościelne przeniosły uroczystość na sobotę 10 kwietnia. Wtedy jednak wydarzyła się największa katastrofa lotnicza w historii naszego kraju. Do Rosji udawała się delegacja na uroczystości 70 lecia mordu w Katyniu. Samolot rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób z życia społeczno-politycznego najwyższego szczebla w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią. W obliczu tej żałoby podczas mszy św. w Klasztorze pieśni maryjne wykonano w okrojonym wymiarze: Jasnogórska Pani, Do Ciebie Matko, Szafarko łask, Czarna Madonna, Zapada zmierzch, i Nasze plany i nadzieje.
11.04 – Odbyła się w Klasztorze msza św. miejsko – gminna w intencji ofiar katastrofy z dn. 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Udział wzięły władze samorządowe Koźmina, kapłani z sąsiednich parafii i poczty sztandarowe. Podczas tej mszy św. chór zaśpiewał okolicznościowe pieśni: Jezu ufam Tobie, Być bliżej Ciebie chcę, O Panie mój, Nasze plany i nadzieje oraz z kościołem Boże coś Polskę.
16.04 – Parafianie z koźmińskiej Fary podczas mszy św. wysłuchali koncertu chóru i orkiestry. Odbył się on w intencji zmarłych śp. Cz. Warkockiego członka chóru im . Cz. Czypickiego i śp. J. Adamka członka Koźmińskiej orkiestry Dętej.
29.04 – W przerwie próby Prezes W. Gaweł poinformował chórzystów o spotkaniu z p. Burmistrzem i Dyr. GZIK na którym omówiono sprawy organizacyjne wyjazdu do Bellheim. Prezes Honor. S. Kaźmierczak omówił Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, przedstawił opłaty jakie obowiązują w Niemczech oraz jakie dokumenty są wymagane do załatwienia. Pokazał jak wygląda karta.
3.05 – Uroczysta Masza św. z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i ku czci Najśw. Marii Panny odbyła się w Farze. Liturgię mszy św. śpiewem i muzyką wzbogacili chór i orkiestra dęta. Chór wykonał utwory patriotyczne i maryjne: „Cześć Polskiej ziemi cześć”, „O Polski kraju święty”, „Błękitne rozwińmy sztandary”. Po mszy św. pochód z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udał się pod Pomnik Wolności gdzie złożono wiązanki kwiatów.
9.05 – Parafia p.w. św. Stanisława BM obchodziła odpust, w tej intencji odbyła się msza podczas której śpiewał nasz chór.  
23.05 – Ks. Proboszcz Marek Spychała obchodził JUBILEUSZ 40 lecia posługi kapłań. podczas mszy św. w Klasztorze liczne delegacje złożyły mu życzenia. W imieniu chóru życzenia złożyli Prezes W. Gaweł w towarzystwie Ewy Murawskiej i Alicji Otworowskiej. Podczas mszy św. śpiewał nasz chór, na zakończenie życzeń naszej delegacji chórzyści odśpiewali dostojnemu Jubilatowi po łacinie „Jubilate”. Współpraca chóru z Jubilatem układa się przykładnie. Na czas remontu Ośrodka Kultury chór odbywa próby w salce parafialnej przy ul. Klasztornej.

31.05 – Odbyło się posiedzenie Zarządu na którym omawiano stan organizacyjny do XVIII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Prezesi W. Gaweł i S. Kaźmierczak do tej pory załatwili chóry: Męski „Arion” z Poznania i Męski z Krobi. Tegoroczny czerwiec obfitował w wiele występów, mimo wielu chorych chórzystów odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy. Wszystkim wytrwałym chórzystom i paniom Dyrygentkom należą się słowa uznania. W tym roku procesja Bożego Ciała odbyła się 3 czerwca z Klasztoru na Stary Rynek, gdzie odbyła się msza św. podczas której śpiewał nasz chór. Podczas uroczystości była pogoda pomimo wcześniejszych całotyg. opadów.
10.06 – Parafia św. Stanisława BM w procesji przy 4 ołtarzach udała się na Osiedle Tysiąclecia, gdzie przy figurze św. Stanisława odbyła się msza św. która zakoń. oktawę Bożego Ciała. W tym roku chór śpiewał podczas tej mszy.
11.06 – Obie parafie spotkały się na Nowym Rynku, gdzie odbyła się uroczysta msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej liturgię śpiewem wzbogacił nasz chór
12.06 – Bogaty w występy tydzień chór zakończył udając się do Odolanowa na XXIII Przegląd Chórów Połud. Wielkopolski połączony z Jubileuszem 120 lecia miejscowego Towarzystwa Śpiewaczego. W przeglądzie udział wzięło 10 chórów. Każdy z nich wykonał 3 utwory. Nasz chór wykonał „Jubilate”, „Harnaś” i „Krakowiak”.
21.06 – Odbyło się posiedzenie Zarządu na którym omówiono sprawy organizacyjne XVIII Koźm. Sp. Chóral. Ustalono osoby odpowiedzialne za te sprawy w dniu imprezy. Prezesi W. Gaweł i S. Kaźmierczak poinformowali członków Zarządu, że koszty imprezy pokryje GZIK. Jest to wynik rozmów przeprowadzonych z p. Burmistrzem i Dyr. GZIK.
26.06 – Miały miejsce ważne wydarzenia w naszym mieście. W godz. porannych odbyła się w zameczku Lipowiec sesja popularno – naukowa nt. „XX lecie Samorządu Terytorialnego”. Po południu uroczyście odebrano odremontowaną salę widowiskowo – kinową przy ul. Boreckiej. Odbył się koncert ‘Chopin i jego Europa”. Na budynku zamontowana jest uzupełniona tablica Cz. Czypickiego, do Koźmina Wlkp. przybył chór „Harmonia” z Krobi i „Arion” z Poznania.

Spotkanie rozpoczął Prezes koźmińskiego chóru W. Gaweł, przywitał wszystkich przybyłych chórzystów, zaproszonych gości i melomanów pieśni chóralnej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przewodniczący Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak, Burmistrz Koźmina Wlkp. – Maciej Bratborski, Sekretarz Gminy – Irena Maroszek, Dyrektor GZIK – Leszek Ziętkiewicz, Redaktor Naczelny „Echa Koźmina” – Grzegorz Pierzchała
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Maciej Bratborski, który z zadowoleniem w głosie poinformował wszystkich, że spotkanie odbywa się w nowo wyremontowanej sali Ośrodka Kultury i spotkania chóralne są pierwszą imprezą w nowej sali. Życzył występującym chórom udanych występów, a publiczności zadowolenia ze słuchania pieśni chóralnych. Spotkania poprowadziła dyrygentka koźmińskiego chóru Gabriela Dopierała. Przypomniała jaką rolę spełniają spotkania i że w XVII edycjach wystąpiło w Koźminie 58 chórów w tym 3 z Holandii. Jako pierwszy wystąpił chór męski „Harmonia” z Krobi. Powstał w 1908r. i obecnie liczy 32 osoby. Dyrygentem jest Czesław Piotrowiak a Prezesem Mariusz Rozmiarek. Chór wykonał 5 utworów, publiczność bardzo serdecznie przyjęła melodię ludową „Śląskie śpiewki”. Jako drugi wystąpił chór męski „Arion” działający przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Chór powstał w 1930r. i liczy 30 chórzystów. Dyrygenta Macieja Grosza zastępował w Koźminie jego z-ca i akompaniator Karol Rynkowski. Prezesem jest Stanisław Mikołajczyk, chór bardzo dobrze zaprezentował się zebranej publiczności wykonując 8 utworów. Utwór z okresu Powstania „Marsylianka Wielkopolska” bardzo ciepło został przyjęty rytmicznym oklaskiwaniem podczas jego wykonania. Jako ostatni wystąpił gospodarz dzisiejszych spotkań Chór im. Cz. Czypickiego działający przy GZIK. Powstał w 1889 r.,liczy 34 członków, dyrygentką jest Gabriela Dopierała, a z-cą i akompaniatorką Alfreda Damazyniak. Prezesem jest Wojciech Gaweł. Chór zaprezentował się w 6 utworach zróżnicowanych tematycznie. Entuzjastycznie przyjęto współczesną piosenkę „Kocham Cię Polsko”, gdzie partie solowe wykonali Alicja Buszyk, Maria Maćkowiak, Krystyna Stempniak i Jan Styburski. Po zakończeniu występów chóry otrzymały okolicznościowe grawertony pamiątki promujące Koźmin Wlkp.- medal z okazji XX lecia Samorz. i foldery z Jubileuszu 120 lecia chóru im. Cz. Czypickiego. Oficjalnie uroczystość zakończono odśpiewaniem przez wszystkie chóry Hasła Wielo. Zw. Spiew. „Leć o pieśni, leć sokołem”. Następnie wszyscy chórzyści i goscie spotkali się przy biesiadnym stole w sali Nasycalni. Wymieniano doświadczenia z pracy chóralnej i jak przystało na chórzystów spiew zapanował na sali. Najsympatyczniej zabrzmiała piosenka wspólnie zaśpiewana „Sen o Poznaniu”.

 
28.06 – Odbyło się spotkanie towarzyskie z podsumowaniem działalności I półrocza. Prezes W. Gaweł i Dyryg. G. Dopierała podziękowali chórzystom za próby, występy i udany koncert podczas XVIII Koźm. Sp. Chóral. Prezes S. Kaźmierczak poinformował, że podczas uroczystości XX lecia Samorządu 26 czerwca przebywała w Koźminie delegacja z Bellheim. Jej przedstawicielka p. Irma Geissert przekazała wiadomości od Prezesa chóru Gintera Runda, który zaprosił nas na swój jubileusz. Przekazał nuty „Ody do radości”. Poinformował, że nasi chórzyści zakwaterowani będą w rodzinach. Poprosił o aktualną listę uczestników i przyjazd o godz. 17.
Lipiec – przerwa wakacyjna
7.08 – obie koźmińskie parafie w procesji przybyły z figurą św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej na Stary Rynek, gdzie odbyła się uroczysta msza św. w Jego intencji. Liturgię mszy św. śpiewem i muzyką wzbogacili chór im. Cz. Czypickiego i Koźmińska Orkiestra Dęta.
11.08 – Miało miejsce uroczyste wydarzenie towarzyskie. W kościele p.w. św. Stanisława w Koźminie Wlkp. odbył się ślub Macieja Bratborskiego Burmistrza Koźmina Wlk. z panną Kariną Zimną Dyrektorką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krotoszynie. Obie osoby pełniące funkcje publiczne sprawiły, ze wielu koźminiaków śledziło to wydarzenie z dużym zainteresowaniem i z wyrazami sympatii do nowożeńców. Pan Burmistrz jest wypróbowanym sympatykiem naszego chóru, wspiera go finansowo i bierze udział w spotkaniach i koncertach. Podczas mszy św. chór śpiewał nowożeńcom okolicznościowe pieśni, a po ich zakończeniu delegacja założyła życzenia. Od koźmińskich księży  nowożeńcy otrzymali szczególne dary: pismo święte, różaniec i świecę, która ma być zapalona w każdą rocznicę 11 sierpnia. Po zakończeniu  ceremonii niezliczone delegacje składały życzenia i kwiaty, a mieszkańcy oklaskami żegnali odjeżdżających młodych powozem w towarzystwie konnych jeźdźców.
28.08 – GZIK zorganizował imprezę kulturalno – muzyczną „Pyrogranie”, wśród smakołyków z pyrek znalazło się wiele potraw przygotowanych przez różne organizacje m.in. chór im. Cz. Czypickiego. Nasze druhny: Alicja Burzyk, Maria Maćkowiak, Lidia Małecka i Irena Jóźwiak przygotowały pączki z pyrek a sprzedawały Ewa Murawska i Maria Maćkowiak.
2.09 – O godz. 23.00 sprzed koźmińskiego ratusza chór im. Cz. Czypickiego wyruszył do Bellheim (Niemcy) gdzie planowany jest pobyt w dniach 3 – 5 września 2010 r. Odjeżdżających chórzystów pożegnali Burmistrz M. Bratborski  i Prezes Honor. S. Kaźmierczak, którzy życzyli im szczęśliwej podróży i udanego występu. W imieniu odjeżdżających dyrygentka G. Dopierała podziękowała za miłe słowa, a że druh Stefan miał imieniny, złożyła mu również życzenia a chórzyści odśpiewali Sto lat. Nasi chórzyści zostali zaproszeni przez chór męski „Frohsinn”, który obchodził jubileusz 100 lecia istnienia. Po wielogodzinnej podróży w partnerskim mieście koźminiaków powitali Irma i Eugen Beisert a także inni członkowie stowarzysz.  „Krąg przyjaźni Bellheim – Koźmin” i sympatycy naszego miasta. Po zakwatero. u rodzin odbyło się spotkanie w Centrum Młodzieży św. Michała z udziałem naszych chórzystów oraz gospodarzy i członków niemieckiego chóru.
4.09 – chórzyści zwiedzili miejscowy browar i miasto Bellheim. wieczorem chór im. Cz. Czypickiego wystąpił w jubileuszowym koncercie „Muzyka łączy Europę” w którym zaprezentował polski repertuar. Na scenie zaśpiewały również chór jubilat i dwa żeńskie chóry niemieckie. Po koncercie Prezes W. Gaweł wraz z dyrygentką G. Dopierałą wręczyli prezesowi chóru „Frohsinn” Ginterowi Rund grawerton z życzeniami oraz foldery chóru i upominki.
5.09 – w niedzielę o godz. 8.00 chór nasz wykonał kilka utworów podczas mszy św. w kościele katolickim, w tym pieśń „Czarna Madonna” w jęz. polskim i Niemiec. Po nabożeństwie i pożegnaniu z obecnymi gospodarzami wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski.

 
12.09 – odbył się koncert węgierskiego chóru „Calypso”, chórzyści przyjechali z Marcali, miasteczka, które ma podpisaną umowę z powiatem krotoszyńskim. Po koncercie węgierskiego chóru ze swoim repertuarem wystąpił koźmiński chór im. Cz. Czypickiego. Prezes Honor. S. Kaźmierczak po poszukiwaniach i kontakcie z Kurią Opolską otrzymał informacje i nuty zastępcze do wykonania pieśni o św.     Stanisławie Biskupie i Męczenniku, który jest patronem parafii przy Klasztorze, która zaczyna od słów.” Wielki przed Bogiem, klejnocie w koronie.  Po rozmowie w dniu 24 września z ks. Proboszczem Markiem Spychałą pieśń została zaakceptowana do rozpowszechniania przez chór im.Cz. Czypickiego i organistę w Parafii podczas odpustu i innych uroczystościach kościelnych.
30.09 –  odbyło się spotkanie chórzystów na którym Prezes W. Gaweł przedstawił pamiątki otrzymane z wizyty w Bellheim. Poinformował, że kolejne próby odbędą się w Ośrodku Kultury przy ul. Boreckiej, ale najpierw muszą być przewiezione nuty i dokumenty. Na spotkanie zaproszony został ks. Proboszcz Marek Spychała. Prezes podziękował mu za użyczenie salki na próby i wręczył kwiaty.
12.10 – dokonano przewozu dokumentów z salki parafialnej do różnych miejsc w naszym mieście:

 – literatura chóralna do Archiwum Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Floriańskiej;
 – szafka z pamiątkami do magazynu po byłej gazowni przy ul. Floriańskiej;
 – nuty do bieżącej działalności chóru-salka przy ul. Boreckiej 20
Inne dokumenty zabrali członkowie Zarządu i Dyrygentka. Powyższa sytuacja zaistniała, bo władze samorządowe nie otrzymały subwencji na adaptacje pomieszczeń po byłej gazowni, gdzie swoje salki do prób miały otrzymać zespoły działające przy Ośrodku Kultury.
14.10 – próba chóru odbyła się już w odremontowanej sali widowiskowo-kinowej przy ul .Boreckiej 20.
11.11 – z okazji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości w koźmińskiej farze odbyła się msza św. podczas której im.Cz. Czypickiego wykonał utwory patriotyczne i religijne. Po mszy św. uformował się pochód na czele z orkiestrą za którą maszerowali harcerze z  pochodniami, poczty sztandarowe, mieszkańcy. Wszyscy spotkali się pod Pomnikiem Wolności, gdzie złożono wiązanki kwiatowe. Po uroczystości pod Pomnikiem jej uczestnicy udali się do Sali widowiskowej ”Mieszko” gdzie odbyła się wieczornica latyt. „Mury runą, runą”. Program o tematyce patriotycznej przygotowała młodzież z  Lic. Ogól. i Szkoły Podst. nr 1.
21.11 – chór śpiewał w Klasztorze podczas mszy św. w intencji Chrystusa Króla . Ks. Proboszcz Marek Spychała podziękował chórowi za śpiew, a z okazji zbliżającego się święta św. Cecylii złożył my życzenia i zaapelował do parafian aby zasilili członków koźmińskiego chóru.
22.11 – w salce parafialnej odbyło się spotkanie w którym udział wzięli: Burmistrz Koźmina Wlkp.-Maciej Bratborski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Justyn Zaradniak, Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM – ks. Marek Spychała, Księgowa GZIK –  Liliana Szymczak. Uroczystość odbyła się z okazji święta św. Cecylii Patronki śpiewu i muzyki sakralnej. Przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta złożyli chórzystom życzenia , a dyrygentkom wręczyli kwiaty i zaprosili na kawę. Prezes W.Gaweł podziękował gościom za życzenia oraz pogratulował im ponownego wyboru do władz samorządowych. Chórzyści podziękowali gościom odśpiewaniem wiązanki „ Sto lat”
Po spotkaniu chór udał się do Klasztoru, gdzie śpiewał podczas mszy św. w intencji św. Cecylii. Wśród wykonanych pieśni po raz pierwszy wykonano: „Pieśń o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku” /8 maja/ na melodię „O której berła”. Utwór ten zaakceptował ks. Proboszcz Marek Spychała, a załatwił Prezes Honorowy Stefan  Kaźmierczak.
29.11 – odbyło się posiedzenie Zarządu. Prezes W. Gaweł omówił wizytę w Bellheim uznając ją za udaną. Podziękował wszystkim, którzy pomogli ją zorganizować”, a w szczególności druhowi S. Kaźmierczakowi za załatwienie autobusu, poszukanie ubezpieczyciela i przybliżenie uprawnień Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Podziękował również wszystkim osobom, które brały udział w zorganizowaniu przewozu dokumentów z salki parafialnej do pomieszczeń w różnych częściach miasta. Następnie ustalono terminy koncertu kolęd, spotkania noworocznego i opłatkowego, wysłanie życzeń świąt. ­ noworocz.
5.12 – GZIK zorganizował na Starym Rynku spotkanie ze św. Mikołajem w imprezie pod nazwą: „ piernikowe figle”. Wśród stoisk prezentujących stroiki i wypieki świąteczne znajdowało się również chóru  im. Cz. Czypickiego. W przygotowaniu udział brały druhny: Maria Maćkowiak, Bogumiła Bielawa, Lidia Małecka, Irena Jóźwiak, Alicja Burzyk i Halina Ławecka. Przy stoisku sprzedawały: Maria Maćkowiak i Bogumiła Bielawa.
16.12 – Podczas próby chóru uzgodniono zmianę terminu koncertu kolęd. Odbędzie się on 16 stycznia 2011r. wspólnie z orkiestrą w Klasztorze. Powyższa sytuacja zaistniała w związku z planowaną operacją druhny dyrygentki Gabrieli Dopierały.
20.12 –  Po zakończeniu próby odbyło się spotkanie opłatkowe chórzystów. Druhna dyrygentka Gabriela Dopierała odczytała życzenia świąteczno-noworoczne przesłane chórowi przez instytucje, zaprzyjaźnione chóry, członków wspierających i osoby prywatne oraz wiersz p. Namyślaka ku pamięci śp. Jego żony Aleksandry Namyślak, która zmarła 10 grudnia będąca w przeszłości członkiem Koła Śpiewaczego im. Cz. Czypickiego. Po odczytaniu życzeń, osobiste życzenia przekazała chórzystom. W kolejności życzenia chórowi przekazał Prezes Wojciech Gaweł i przy śpiewie kolędy: „Wśród nocnej ciszy” wręczył wszystkim opłatki, przy których składno sobie wzajemnie życzenia świąt.-nowor.
24.12 – Po obfitych opadach śniegu i mrozie wigilijny wieczór zaskoczył nas odwilżą. O godz. 20.00 odbyła się w Klasztorze Pasterka dla dzieci i osób starszych. W tej uroczystej mszy św. chór śpiewał kolędy w oczekiwaniu na narodzenie Jezuska Maleńkiego. Tuż po świętach 27.12 – odbyła się ostatnia próba w tym roku, podczas której utrwalano kolędy przewidziane na koncert w dniu 16 stycznia 2011 r. w Klasztorze.

 
Opracował Prezes Honorowy – kronikarz chóru Stefan Kaźmierczak