Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru im Czesława Czypickiego w 2012 r.

Udostępnij

STYCZEŃ

16 styczeń

Odbyło się zebranie Zarządu na którym omówiono sprawy organizacyjne i terminy występów z programem kolęd i datą Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

22 styczeń

Odbył się koncert kolęd w farze w wykonaniu  chóru im. Cz. Czypickiego  i Koźmińskiej Orkiestry Dętej. Koncert rozpoczął się kolędą „Wsród nocnej ciszy”, którą wspólnie wykonali chór ,  orkiestra i słuchacze. W kolejności chór i orkiestra przemiennie wykonali następujące kolędy: Chór: Syna Swego Bóg zesłał, Na narodzenie Bożego Dzieciątka. Jezusa Narodzonego, Kołysanka, Narodził się nam Zbawiciel, Mizerna cicha , Dziecino mała.
Orkiestra: Bóg się rodzi, Dzisiaj w Betlejem, Cicha Noc , Oj Maluśki, Anioł pasterzom mówił, Przybieżeli do Betlejem, Do szopy hej pasterze. Na zakończenie koncertu chór i orkiestra wspólnie wykonali kolędę : Triumfy Króla Niebieskiego. Koncert prowadziła dyrygentka Gabriela Dopierała, która podziękowała ks. Kan. Zygmuntowi Lewandowskiemu za udostępnienie świątyni na koncert i kościelnemu Jerzemu Drańczarkowi za pomoc organizacyjną w przygotowaniu występu oraz słuchaczom za życzliwe przyjęcie występu chóru i orkiestry.
Ks. Zygmunt Lewandowski na początku koncertu powitał wykonawców a po jego zakończeniu podziękował chórowi i orkiestrze za występ. Przywołał wspomnienie, że przy żłobku śpiewali anieli – a tu chórzyści, pasterze grali na fujarkach – a tu orkiestra. Podczas koncertu wróciły wspomnienia radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Zebrani nagrodzili występujących gromkimi brawami na stojąco. Tegoroczny koncert odbył się w wiosennej aurze.
Koncert prowadziła i dyrygowała chórem Gabriela Doierała
Akompaniament – Alfreda Damazyniak.
Kapelmistrz Orkiestry – Ryszard Krzemiński
Po koncercie chórzyści udali się do restauracji „Wieża”  na spotkanie noworoczne z władzami samorządowymi.
Prezes W. Gaweł powitał wszystkich zebranych a wśród nich gości:
Justyna Zaradniaka – Przewodniczącego Rady Miejskiej
Grzegorza Pierzchałę –  Redaktora Naczelnego „Echa Koźmina”
Justyn Zaradniak złożył chórzystom życzenia i zapewnił o dalszy wsparciu finansowym działalności chóru . Usprawiedliwił nieobecność Burmistrza, która wynikła z jego choroby. Krótkie zyczenia i podziękowania chórzystom złożyła również dyrygentka Gabriela Dopierała. Grzegorz Pierzchała przekazał chórzystów od Redakcji „Echa Koźmina „ kalendarzyki  na r. 2012.
W kolejności odśpiewano  toasty przy lampce szampana, po których rozbrzmiały kolędy: „Cicha noc” i „Przybieżeli do Betlejem „. Nastąpił czas na kolację, po której nastąpiły tańce i śpiewy. Wodzirejem był p. Roman Rataj. Taneczne przerywanki uzupełniał występ duetu: Krystyna Stempniak i Władysław Pawlak. Tańce trwały do północy.

29 styczeń

W kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Krotoszynie odbył się VI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski – „Pożegnanie z kolędą”. Udział wzięło 15 chórów w tym „Czypicki” z Koźmina Wlkp. Każdy chór wykonał po 3 kolędy. Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

LUTY

2 Luty

Chór wystąpił w klasztorze podczas mszy św. śpiewając kolędy jako ich zakończenie w liturgii kościelnej.

16 luty
Odbyło się posiedzenie zarządu  na którym Prezes W. Gaweł poinformował
o terminach imprez z okazji Jubileuszu 120-lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, które odbędą się 24 kwietnia w Ostrowie Wlkp. i 5 maja w Poznaniu. Na zebranie organizacyjne do Poznania wybrano Stefana Kaźmierczaka oraz Albina Bakalarza.

18 luty

Odbyło się w Poznaniu zebranie na który omówiono sprawy organizacyjne Jubileuszu 120-lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. Udział wzięli prezesi i dyrygenci z oddziałów: wielkopolskiego, ostrowskiego, leszczyńskiego, i pilskiego. Wstępnie uzgodniono program uroczystości oraz utwory które chóry wykonają  indywidualnie i wspólnie. Koźmiński chór reprezentował samodzielnie Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak, bo z-ca Prezesa A. Bakalarz zachorował.

20 luty

Prezes Honorowy – kronikarz S. Kaźmierczak przed próbą chóru zdał relację z pobytu w Poznaniu i przekazał dyrygentce tytuły utworów do wspólnego wykonania oraz nuty do „Krakowskiego wesela”.

27 luty

Tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze odbyło się 27 lutego w Sali Ośrodka Kultury przy ul. Boreckiej.
Jego otwarcia dokonał Prezes Wojciech Gaweł witając wszystkich zebranych hasłem „Cześć Pieśni”. Stwierdził że na  stan członków 38, obecnych jest 28, co stanowi wystarczająca ilość do prawomocności zebrania w podejmowaniu uchwał.  W kolejności powitał przybyłych gości:
Macieja Bratborskiego  – Burmistrza Koźmina Wlkp.
Leszka Ziętkiewicza – Dyrektora Gminnego Zespołu Instytucji Kultury
Grzegorza Pierzchałę – Red. Naczelnego „Echo Koźmina”
Członków wspierających, Anielę Wojciechowską i Edmunda Chmielarza.
Na przewodniczącego zebrania zaproponował Stefana Kaźmierczaka a na sekretarza Ewę Murawską. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Wybrany przewodniczący zebrania podziękował za zaufanie i zadeklarował, że przy współpracy uczestników postara się je sprawnie przeprowadzić.
Przed dalszym procedowaniem obrad zaproponował zebranym, aby chwilą ciszy uczcić zmarłego 31 maja 2011 r. skarbnika druha Zygmunta Olejniczaka, który, jeszcze rok temu był z nami na zebraniu. Po tej chwili wspomnienia
i zadumy jednogłośnie przyje to porządek zebrania. Komisję uchwał i wniosków wybrano jednogłośnie w następującym  składzie :
Janina Kapuścińska, Alicja Buszek, Irena Jóźwiak.
Dokumenty wynikające z porządku walnego zebrania przedstawili:
1.    Sprawozdanie Zarządu z działalności z 2011 r. Prezes Wojciech Gaweł.
W swej szczegółowej informacji przedstawił dokonania Zarządu i odbyte imprezy których było 28. Uznał miniony rok za udany i pracowity. Zrealizowano założenia programowe oprócz wyjazdów do Jarocina
i Krotoszyna z powodów obiektywnych wynikłych z panującej grypy
i choroby Pani Dyrygentki, Obsłużono wszystkie uroczystości patriotyczne, religijne chóralne i okolicznościowe w naszym mieście. Członkowie chóru biorą również udział w imprezach muzyczno -kulinarnych;”Pyrogranie” i „Piernikowe figle, które organizuje Gminny Zespół Instytucji Kultury:
Z ważniejszych imprez należy wymienić:
– Koncert kolęd wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą
– Msza św. w intencji 6 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II
z programem pieśni maryjnych lubianych przez Ojca Świętego
– Msza św. przed klasztorem na zakończenie procesji Bożego Ciała
 – Msza Św. na Starym Rynku w intencji Św. Wawrzyńca Patrona Ziemi Koźmińskiej
– Msza św. w Klasztorze podczas pobytu w naszym mieście Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej.
– Msza św. we Farze z okazji 30–lecia współpracy Koźmina Wlkp.
z Bellheim (Niemcy)
– XIX Koźmińskie Spotkania Chóralne na których swe programy zaprezentowały chóry z Opatówka , Chodzieży, Dominowa, 2 z Ostrowa Wlkp. i Koźmin Wlkp.
W zakończeniu swego sprawozdania w imieniu Zarządu złożył podziękowania: władzom samorządowym i dyrekcji GZIK za pomoc organizacyjną i finansową, dyrygentkom, członkom zarządu, komisji Rewizyjnej  oraz wszystkim członkom chóru za zaangażowanie w sprawy organizacyjne i trud oraz zaangażowanie w opracowanie utworów.
2.    Sprawozdanie finansowe za rok 2011 r. złożyła skarbnik Seweryna Filipiak. Składki opłacili wszyscy członkowie czynni i wspierający. Saldo wynosi 1280 zł.
3.    Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Romanowski. Komisja zbadała wszystkie dokumenty merytoryczne
i finansowe nie stwierdzając nieprawidłowości. Przedstawiła informacje, gdzie znajdują się dokumenty, biblioteczka, pamiątki, sztandar zabezpieczone po przeprowadzce z salki parafialnej na czas remontu Centrum Kultury przy. Ul. Floriańskiej. Pracę zarządu uznała za zadowalająca i wniosła o udzielenie mu absolutorium.
4.    Projekt planu pracy na 2012 r. przedstawiła Dyrygentka Gabriela Dopierała. Z jego założeń wynika kontynuacja koncertów w naszym mieście z okazji imprez patriotycznych religijnych, chóralnych
i okolicznościowych. Z racji Jubileuszu 120-lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w oddziałach Polskiego Zw. Chórów I Orkiestr w Poznaniu i Ostrowie Wlkp. odbędą się przeglądy
5.    i koncerty. Z ważniejszych imprez wymieć należy.:
– Koncert kolęd wspólnie z Koźmińską Orkiestrą Dętą
– Vi Spotkanie Chórów z Południowej Wielkopolski „Pożegnanie z Kolędą” – Krotoszyn
– XXV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony
z Jubileuszem 120-lecia  powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego pt. „Zaczęło się w Ostrowie „
– Jubileuszowy Przegląd Chórów Wielkopolskich w Poznaniu
– XX Koźmińskie Spotkania Chóralne
– udział w Jubileuszu 120-lecia chóru „Cecylia” w Kobylinie
– udział w Jubileuszu 20-lecia Klubu seniora w Koźminie Wlkp.
5. Projekt planu finansowego na r. 2012 przedstawiła skarbnik Seweryna Filipiak. Planowany dochód ze składek członków czynnych
i wspierających wynosi 1660 zł.
6. w dyskusji nad przedstawionym dokumentami nie zabrano głosu. Zebrani uznali, ż dokumenty przedstawione za 2012 r. zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną, a plany na 2012 r. są bardzo bogate w imprezy.
7. w kolejności przegłosowano projekty uchwał, które przedstawi  Komisja Uchwal i wniosków w dalszej części zebrania.
8. W wolnych głosach głos zabrali:
– Ewa Murawska –  z racji pełnienia funkcji sekretarza skierowała słowa podziękowania osobom, które bezpośrednio lub pośrednio pomagają
w działalności naszego chóru jak również w jej sekretarzowaniu.
W imieniu własnym i całego chóru słowa podziękowania przekazała: władzom samorządowym, Dyrektorowi GZIK Leszkowi Ziętkiewiczowi za przychylność i pomoc w załatwianiu spraw organizacyjnych. Prosiła tez
o przekazanie podziękowań p. Lilianie Szymczak z którą ma najczęściej bezpośredni kontakt przy wysyłaniu korespondencji oraz p. Marioli Malinowskiej, która przygotowała dla chóru afisze, zaproszenia, dyplomy i dekoracje na uroczystości. Dyr. L. Ziętkiewicz przyjął podziękowania zapewniając że przekaże je również pracownikom.
Następnie zwróciła się do druha Stefa Kaźmierczaka z którym wspólnie prowadzi kronikę, dziękując mu za to że tak z wielką pasją i staranności przygotowuje materiały.: pisze tekst, wykonuje zdjęcia, zbiera wycinki prasowe.
Dzięki jego pomocy mając gotowe materiały opracowuje i wykonuje szatę graficzną kroniki.
– Stefan Kaźmierczak – podziękował druhnie Ewie Murawskiej za wspólnie prowadzoną kronikę. Jej talent plastyczny sprawia, że nasza kronika jest barwna i estetyczna wzbudzając podziw osób, które ją oglądają. Obecnie jesteśmy samodzielni w prowadzeniu kroniki, bo
w przeszłości musiałem szukać osoby, która wykonywała jej szatę graficzną.
 – Józef Romanowski – wyraził słowa podziękowania druhnie Marii Maćkowiak za organizację spotkań towarzyskich dla członków chóru dbając o różnorodność menu.
– p. Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp. – podziękował za zaproszenie w imieniu własnym i Przew. Rady Justyna Zaradniaka, który ze względów osobistych nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Wypowiedział się bardzo pozytywnie o działalności naszego  chóru dziękując wszystkim osobom, które z taką pieczołowitością wypełniają swoje obowiązki, dbając o to, aby wszystkie szczegóły złożyły się w całość tworząc bogaty dorobek naszego chóru. Dla potomnych będzie to źródło bogatej informacji wpisującej się w historię naszego miasta. Pan burmistrz poinformował, że uczestnicząc w zebraniach innych organizacji ma porównanie i nasze uważa za przygotowane na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Wspomniał również, że trwają prace adaptacyjne przy ul. Floriańskiej, gdzie powstaje Centrum Kultury. Będzie tam miejsce nie tylko na próby, ale pomieszczenia dla przechowania biblioteczki, dokumentów i pamiątek. Ma nadzieję, że następne walne zebranie chóru odbędzie się już przy ul. Floriańskiej. Kończąc, życzył wszystkim chórzystom i dyrygentkom udanych koncertów i wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i chóralnym.
Przewodniczący zebrania podziękował p. Burmistrzowi za ciepłe słowa pod adresem chóru i wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie się układała nadal pomyślnie. Następnie dh. Stefan Kaźmierczak poinformował zebranych, że uchwałą zarządu z dnia 16.02.2012 r. przyjął rezygnację z członków czynnych Anieli Wojciechowskiej i Edmunda Chmielarza oraz ich deklarację na członków wspierających. Dh. Aniela Wojciechowska śpiewała w chórze 14 lat, a dh. Edmund Chmielarz przez 9 lat. Oboje posiadają Brązowe Odznaki Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. W podziękowaniu za ich udział w życiu chóru dh. Prezes W. Gaweł i dh-na dyrygentka G. Dopierała wręczyli obu chórzystom symboliczny kwiatek i podziękowania w formie dyplomu
z okolicznościowym tekstem.  Wykonano tez pamiątkowe zdjęcie
i odśpiewano „Sto lat”. Dh-na Ewa Murawska podziękowała
p. Grzegorzowi Pierzchale  – red. Naczelnemu „Echo Koźmina” za współpracę z chórem.
Uczestniczy On w naszych imprezach, wykonuje zdjęcia, pisze artykuły
o naszym chórze, które wykorzystujemy do naszej kroniki.
9. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków dh-na  Janina Kapuścińska przedstawiła następujące projekty uchwał:
– udzielenie absolutorium zarządowi
– zatwierdzenie działalności finansowej za r. 2011
– przyjąć do realizacji przedstawiony plan pracy i preliminarz budżetowy na r. 2012
– składkę członkowską na r. 2012 ustala się w wysokości 10 zł kwartalnie. Powyższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Wniosek Komisji dot. Dh. Anieli Wojciechowskiej i Edmunda Chmielarza został już wcześniej zrealizowany uchwała Zarządu z dnia 16.02. 2012 r.
10. Przewodniczący zebrania dh. Stefan Kaźmierczak stwierdził, że wyczerpany został jego porządek. Podziękował gościom i obecnym członkom chóru za udział w zebraniu i na zakończenie zaproponował ośpiewanie hasła  Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego „Leć o pieśni, leć sokołem”. Po części oficjalnej p. Grzegorz Pierzchała urozmaicił nasze spotkanie przedstawiając na telebimie zdjęcia z koncertu kolęd
i spotkania noworocznego ze stycznia 2012r.

MARZEC
1 Marzec
Prezesi W Gaweł i S. Kaźmierczak spotkali się z dyrektorem GZIK Leszkiem Ziętkiewiczem i przekazali mu plan pracy chóru na 20 12 r. W szczególności omówiono wyjazdy chóru poza Koźmin Wlkp. i ich finansowanie. Wyjazdy zostały zaakceptowane. Wstępnie omówiono sprawy organizacyjne XX Koźmińskich Spotkań Chóralnych planowanych na 14 października.

4 marzec
W Poznaniu rozpoczęły się uroczystości z okazji 120-lecia powstania Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. Z tej okazji w kościele Św. Marcina odbyła się msza św. W intencji chórzystów, dyrygentów i animatorów zorganizowanego ruchu muzycznego w Wielkopolsce. Podczas mszy św. śpiewał chór „Lira : z Pniew. Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce założenia związku – dawny Hotel Francuski przy Al. Karola Marcinkowskiego.

8 Marzec
Dzień Kobiet połączono z dniem mężczyzny. Życzenia druhnom złożył Prezes W. Gaweł obdarowując je słodyczami. Życzenia druhom złożyła dyrygent Gabriela Dopierała.

12 Marzec
Ten poniedziałek chórzyści spędzili na kolacji. Podczas spotkania towarzyskiego zrealizowano zaległe imieniny. Imiennikom odśpiewano wiązankę „Sto lat”.
W dalszej części spotkania druh S. Kaźmierczak w żartobliwej formie odczytał wiersz „Do kobiety” autorstwa Włodzimierza Boruńskiego oraz własną fraszkę „Modlitwa kobiety”.
W dniu 19 marca po długiej i ciężkiej chorobie zmarła druhna Krystyna Gawrońska. Członkiem chóru im . Czesława Czypickiego była w latach 1995 -2006. Przez cały ten czas pełniła funkcję skarbnika, którą wykonywała bardzo sumiennie. Aktywnie uczestniczyła w pracach  Zarządu, próbach i występach. Pomimo choroby interesowała się działalnością chóru. Odznaczona Brązową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.  Pogrzeb odbył się 21 marca 2012 r.  na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Msza św. Odbyła się w kościółku św. Trójcy podczas której śpiewali chórzyści i zamówili intencję mszalną za spokój Jej duszy. Po mszy św. Chórzyści ze sztandarem odprowadzili Ją do grobu
i złożyli kwiaty. Spoczęła obok swojego męża  Śp. Józefa, który również był członkiem chóru. Cześć Jej Pamięci.

26 marzec

Podczas próby chórzyści złożyli życzenia imieninowe i odśpiewali „Sto lat” dyrygentce G. Dopierale. W ich imieniu kwiaty wręczył Jej W.Gaweł.

27 marzec

W kamienicy wielorodzinnej przy ul. Stęszewskiego wybuch groźny pożar powodując duże zniszczenia mienia jej mieszkańców. Jedną z poszkodowanych osób została nasza druhna Janina Przybył. Wyrazy wsparcia przekazali jej członkowie chóru spontanicznie przekazując zebrane pieniądze. Wzruszona druhna podziękowała chórzystom za duchowe i finansowe wsparcie.

KWIECIEŃ

W dniu 22 kwietnia chór udał się do Ostrowa Wlkp. na XXV Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski połączony z Jubileuszem 120-lecia powstania  Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego Oddział Ostrowski.  PZCHiO nazwał imprezę „  Zaczęło się w Ostrowie”. Tu bowiem w dniach 25-27 lipca 1891 r. odbył się wielkopolski Zjazd Śpiewaków Polskich z udziałem 22 kół śpiewackich, a wśród nich Koło z Koźmina. Na czoło spraw organizacyjnych wywiązał się temat powołania Związku Śpiewaczego. Powołano Komisję do opracowania form organizacyjnych Związku. W komisji aktywnie pracował nasz Patron Czesław Czypicki. Efektem działań Komisji było powołanie w 1892 r. Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Królestwo Poznańskie. Na jego czele stanął nasz Patron Czesław Czypicki. Do tego wydarzenia nawiązuje uroczystość w Ostrowie Wlkp. Patronami honorowymi Ostrowskiej uroczystości byli:
Anna Tarnowska – Prezes Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie.
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Jarosław Urbaniak – Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Gaude Mater Polonia”w wykonaniu 400 osób z 16 chórów, które przybyły na imprezę ze sztandarami. Po jej odśpiewaniu Karol Marszałek – Prezes Ostrowskiego Oddziału przedstawił krótką informację historyczną, jako że szczegółowe wiadomości umieszczone są w okolicznościowym folderze, który otrzymali wszyscy uczestnicy koncertu.
W imieniu Poznańskiego Oddziału PZCHiO „Macierz” informację historyczną złożył jego Dyrektor artystyczny Ryszard Łuczak. Organizatorzy poinformowali zebranych, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznał odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je zasłużeni działacze ostrowskiego Oddziału:
Jan Dodot, Jerzy Wojtaszek i Czesław Gulczyński. Odznaki śpiewacze otrzymało 7 osób. W kolejności swój dorobek w postaci 3 utworów przedstawiło 16 chórów.  Chór im. Cz. Czypickiego wykonał:
– „Postój piękna gołąbeczko” – St. Moniuszko
– „ Przylecieli Sokołowie” – St. Moniuszko i „Krakowiaka” – St. Kozuro.
Dyrygowała – Gabriela Dopierała.
Po zakończeniu występów wszystkie chóry wykonały „Hasło Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego” – „Leć o Pieśni” – dyrygował Jerzy Wojtaszek.
Po nim Prezesi i dyrygenci odebrali od organizatorów pamiątki. Kulminacyjnym i końcowym akcentem uroczystości było wspólne wykonanie „Hymn III Tysiąclecia” – sł. i muz. Mirosław Gałęski. Solo – Bogusława Górska, akomp. Andrzej – Henryk Bączyk. Dyrygował Jerzy Wojtaszek.

Gazeta Krotoszyńska publikowała cykl rozmów o tematyce „Aktywny senior”. Wśród aktywnych seniorów znaleźli się nasi ludzie. Dyrygentka Gabriela Dopierała i sopran Krystyna Stempniak.
MAJ
Uroczysta msza św. we Farze z okazji święta Marii Królowej Polski i 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Liturgię mszy św. śpiewem i muzyką wzbogacił chór im. Cz. Czypickiego
i Koźmińska Orkiestra Dęta.
W dniu 5 maja Chór udał się do Poznania gdzie odbyła się ważna uroczystość dla Wielkopolskiego Śpiewactwa. W auli UAM odbył się zlot chórów wielkopolskich z okazji 120 rocznicy utworzenia Związku Kół Śpiewackich Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie. Wśród członków założycieli
z południowej Wielkopolski byli: Ostrowskie Tow. Śpiewacze i Koła Śpiewacze
z Jarocina, Odolanowa i Koźmina. Prezesem powstałego Związku został nasz Patron Czesław Czypicki. Utworzony w Poznaniu w 1892 r. Związek stał się protoplastą aktualnego Wielkopolskiego Zw. Śpiewaczego oraz wzorem organizacyjnym dla innych regionów Polski.
Uroczystość rozpoczęto od wspólnego wykonania Hymnu Państwowego i Hasła Wielkopolskiego Zw. Śpiewaczego „Leć o Pieśni”. Zebranych powitał Prezes Wielkopolskiego Zw. Śpiewaczego Mariusz Polarczyk, a wśród mich posła PSL Stanisława Kalembę.   W kolejności wymienił członków Komitetu Honorowego. Wśród licznych przedstawicieli życia muzycznego Poznania, władz samorządowych uczelni, biblioteki, instytucji kultury i prasy znaleźli się między innymi.
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marek Woźniak – Marszałek Wojew. Wielkopolskiego
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
Ryszard Grobelny – Prezydent m. Poznania
Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp.
Stefan Stuligrosz – Dyrygent „Poznańskich Słowików”
Imprezę prowadził i rekomendował występujące chóry Piotr Szczechowiak Prezes Honorowy Wielkopolskiego Zw. Śpiewaczego.
Dla wprowadzenia nastroju święta pieśni i muzyki kilka utworów zagrała Orkiestra Miasta Poznania przy MPK.
W kolejności rozpoczęły się indywidualne popisy chórów.
Po ich występach dołączyło 6 chórów. 21 chórów w sile 700 śpiewaków wspólnie wykonało 3 utwory.
„Postój piękna gołąbeczko” – St. Moniuszko
„Przylecieli Sokołowie” – St. Moniuszko
„Krakowskie wesele” – F. Nowowiejski
Nasz chór brał udział we wspólnym koncercie. Po zakończeniu wspólnego śpiewu na estradę wstąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Vivat”, która wspólnie z baletem zaprezentowała wysoki kunszt artystyczny przy ogromnym aplauzie widowni. Po ich występie uczestniczące w koncercie chóry otrzymały od organizatorów pamiątki i dyplomy. Patriotyczna rota „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” zakończyła artystyczne przeżycia tego wspaniałego koncertu.
Nad całością artystyczną czuwał i dyrygował Ryszard Łuczak – dyrektor Artystyczny Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego.

13 Maj

Chór wystąpił w Klasztorze, gdzie odbyła się msza św. z okazji odpustu Parafii p.w. Św. Stanisław Biskupa i Męczennika.

31 Maj

W Ośrodku Kultury przy ul. Boreckiej odbyła się impreza p.n „Spotkanie
z kulturą żydowską w Koźminie Wlkp.” Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Macieja Bratborskiego i prelekcji Radosława Grygiela „Dzieje społeczności żydowskiej w Koźminie.” Chór im. Cz. Czypickiego wystąpił
z utworami „Nabucco”, w jez. włoskim i arię z musicalu „Skrzypek na dachu” – „To świt to zmrok”. W kolejności z muzyką żydowską wystąpił zespół „Shalom”, solistka i solista oraz instrumentaliści wykonali utwory na światowym poziomie. Po koncercie słuchacze zwiedzili wystawę: „Izrael wzdłuż i wszerz”
i degustowali potrawy żydowskie.

7 czerwiec
Chór śpiewał przy 4 ołtarzach podczas procesji Bożego Ciała i mszy św. na Starym Rynku.

15 czerwiec

Udział w mszy św. na Nowym rynku ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W dniu 15 czerwca zmarł Stefan Stuligrosz twórca i dyrygent Chóru Chłopięcego i męskiego „Poznańskie Słowiki”. Mój osobisty kontakt (byłem wówczas prezesem ) z druhem S. Stuligroszem miał miejsce w 1992 r. podczas uroczystości 100 lecia powstania Wielkopolskiego Związklu Śpiewaczego
w Poznaniu z udziałem naszego chóru. Wówczas w Sali poznańskiego ratusza rozmawiała z Nim przy moim udziale nasza dyrygentka druhna Koletta Szczepaniak. Oboje studiowali w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Zapoznaliśmy go z historią naszego Chóru  i wstępnie planowaliśmy przyjazd „poznańskich Słowików” do Koźmina Wlkp.
Przerwa wakacyjna trwała bardzo krótko, bo już 6 i 9 sierpnia chór wznowił próby.
W dniu 11 sierpnia odbyła się uroczystość poświęcona św. Wawrzyńcowi  Patronowi Ziemi Koźmińskiej. W tej intencji odbyła się na Starym Rynku uroczysta msz św., podczas której wystąpił chór.

W dniu 24 sierpnia zmarł Jerzy Węgliński mąż druhny Krystyny. Członkowie chóru złożyli Jej kondolencje i zamówili mszę św., za duszę śp. Jerzego. Zmarły był członkiem chóru w latach 50-tych XX wieku. Cześć Jego Pamięci.

23 Września – chór „Jutrzenka” w Borku Wlkp. Obchodził Jubileusz 120 lecia. Na uroczystość udali się dyrygentka Gabriela Dopierała z mężem i Prezes
W. Gaweł. Złożyli jubilatowi życzenia i przekazali kwiaty i okolicznościowy dyplom. Podczas uroczystości chór Jubilat otrzymał nowy sztandar.
W dniu 12 października Klub Seniora w Koźminie Wlkp. Obchodził Jubileusz 20-lecia. Impreza odbyła się w nowym zajeździe „Pod szyszkami” w Nowej Obrze. Wśród zaproszonych gości i zespołów chóralno muzycznych znalazł się również chór im. Cz. Czypickiego., który wykonał „Jubilate” i kilka piosenek rozrywkowych. W imieniu chórzystów życzenia Jubilatom złożyli Prezes Wojciech Gaweł i sekretarz Ewa Murawska przekazując kwiaty
z okolicznościowym dyplomem.
Najważniejszą imprezą chóru w 2012 r. była organizacja XX Koźmińskich Spotkań Chóralnych.
Tegoroczne Jubileuszowe Koźmińskie Spotkania Chóralne odbyły się
14 października w Sali Widowiskowo-Kinowej „Mieszko” .
Pogoda dopisała.  Był ciepły  i słoneczny dzień.
Zebranych w sali powitał hasłem  „Cześć Pieśni” prezes koźmińskiego chóru druh Wojciech Gaweł. Ich adresatami byli goście , przybyłe chóry, członkowie wspierający  chóru, melomani pieśni chóralnej.
Wśród gości znaleźli się:
– Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp. z małżonką
– Justyn Zaradniak – Przew. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
– Emilia Zdrojowa – Członek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Chórów
i   Orkiestr w Ostrowie Wlkp. i Prezes Chóru „Barwickiego „ w Jarocinie.
– chóry : z Kórnika, Wrześni i Gorzyc Wielkich.
W kolejności udzielił głosu p. Burmistrzowi z prośbą o otwarcie spotkań.
Pan Burmistrz ucieszył się z przybycia do naszego miasta 3 kolejnych chórów, które zaprezentują swój program podczas jubileuszowych 20-tych już Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Stwierdził, że zawsze podziwia amatorski ruch chóralny, który skupia w swych szeregach pasjonatów tej dziedziny muzyki. Powinien on być wzorem dla młodzieży szukającej swojego miejsca
w znalezieniu zainteresowań muzycznych, bo do chórów trudno ich pozyskać. Ma nadzieję, że na kolejnych spotkaniach więcej będzie melomanów z naszego miasta. Życzył chórom udanego występu, a słuchaczom przyjemnego niedzielnego popołudnia z pieśnią chóralną.  Po tym krótkim wystąpieniu dokonał otwarcia XX Koźmińskich Spotkań Chóralnych.
Prezes Wojciech Gaweł o dalsze prowadzenie spotkań poprosił druhnę Gabrielę Dopierałę dyrygentkę Koźmińskiego chóru.
Prowadząca spotkania rozpoczęła od przedstawienia okolicznościowego tekstu.
Szanowni goście, miłośnicy śpiewu chóralnego, druhny i druhowie.
Już po raz XX gościmy państwa na Koźmińskich Spotkaniach Chóralnych. Odbywają się one pod patronatem Burmistrza M. i Gm. Koźmin Wlkp.,
a organizowane są przez Gminny Zespół Instytucji Kultury oraz Chór im. Czesława Czypickiego.
Otóż XX lat temu z inicjatywy ówczesnego prezesa chóru, aktualnie prezesa honorowego i kronikarza dh Stefana Kaźmierczaka odbyły się pierwsze spotkania. Celem spotkań, aktualnym do dziś, jest wymiana doświadczeń
w działalności chóralnej, zawieranie nowych przyjaźni oraz dostarczanie wrażeń muzycznych melomanom pieśni chóralnej.
W okresie 20 lat w spotkaniach udział wzięły następujące chóry:
– z Made w Holandii – 2 chóry żeńskie i 1 męski;
– z Poznania – chór „Orły Białe” i „Arion”;
– z Ostrowa Wlkp. – chóry nauczycielski, kontkatedralny, „Cichy Kącik”, „Lira”, p.w.św. Cecylii przy parafii NMP Królowej Polski;
– z Pleszewa – „Ave Sol”, „Harmonia”, „Cantilena”, „Lutnia”, „Echo”;
– z Krotoszyna – Kameralny, pw. Św. Jana Chrzciciela, Szkoły Muzycznej I st.
– z Kościana – „Arion”, Lutnia”;
ponadto chór Kościelny św. Andrzeja Boboli z Rawicza, „Melodia” z Odolanowa, „Lira” z Pniew, „Dzwon” z Gniezna, „Harmonia” ze Zdun, „Barwicki” z Jarocina, „Lutnia” z Międzychodu, „Moniuszko” ze Śremu, „Jutrzenka”  z Borku, Dziecięcy Parafialny z Witaszyc, „Harmonia” z Krobi, „Dzwon” z Gostynia, „Lutnia”
z Żerkowa, „Cecylia” z Kobylina, Towarzystwo Śpiewu z Raszkowa, „Cecylia”
z Sulmierzyc, Parafii Najśw. Serca pana Jezusa z Opatówka, „Arion” z Kotlina, „Soli Deo” z Suchego Lasu, „Dominata” Z Dominowa, „Camerata” Przy Kościele Nawiedzenia NMP w Chodzieży, z Koźmina Wlkp. Dziecięcy Chór ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz chór im. Czesława Czypickiego – organizator spotkań.
Do grona w/w chórów dołączają goście dzisiejszych spotkań.
Tę historię mogłam państwu przybliżyć dzięki skrupulatnym notatkom naszego kronikarza dh Stefana. Ale przed nami przecież już 20 koncert spotkań chóralnych, w którym wystąpią 4 chóry:
1.    Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego „Castellum Cantas”;
2.    Chór „Radość” z Gorzyc Wielkich;
3.    Żeński Chór „Lutnia” z Wrześni;
4.    Chór im. Czesława Czypickiego – gospodarz dzisiejszych spotkań chóralnych.
Zapraszamy na scenę pierwszego gościa .
„Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego „Castellum Cantas”
Dyrygent – dh hab. Marek Gandecki. Prezes – Michał Półchłopek. Uczestników 26 osób.  Chór wykonał:
1.    „Concinamus omnes” – oprac. Andrzej Koszewski
2.    „Esto les digo” – oprac. Kinley Lange
3.    “Pory roku” – Józef Świder
4.     “Rodzina” – z repertuaru  “Starszych Panów” w oprac. Marka Raczyńskiego
5.    „Ach, śpij kochanie” – muz. Henryk Wars, tekst Ludwik Starski

Chór „Radość” w Gorzycach Wielkich
Powstał po reorganizacji w 1998 ( dawnego chóru kościelnego p.w. Św. Cecylii)
Dyrygent – Stanisław Furmanek. Prezes – Marian Dolata. Uczestników – 41 .
Chór wykonał:
1.    „Ave Maria” – oprac. Howarda
2.    „Santa Maria” – oprac. Mandrysza
3.    „Kwiaty kocham i ciebie”
4.    „W zielonym gaju” – Tadeusza Sygietyńskiego
5.    „Czeska Polka” – oprac. Andrzejczak

Chór żeński „Lutnia” z Wrześni ( z 3 panami)
Powstał w 1887r.  W tym roku jubileusz 125 lecia.
Dyrygent – Władysław Dłoniak. Prezes – Bogusław Gołębiowski. Uczestników – 35 osób.
Chór wykonał:
1.    Znasz li ten kraj
2.    Hymn do Bałtyku
3.    Ej przeleciał ptaszek
4.    Laura i Filon

Chór im. Czesława Czypickiego w Koźminie Wlkp.
Powstał w 1889 r.
Dyrygent – Gabriela Dopierała.  Akomp. Alfreda Damazyniak. Prezes – Wojciech Gaweł. Uczestników – 32.
Chór wykonał:
1.    „Krakowiak” – St. Kazuro
2.    „Postój piekna gołąbeczko” – St. Moniuszko
3.    „Krakowskie wesele” – F. Nowowiejski
4.    „To świt, to zmierzch” – z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry Bock
5.    „Podmoskiewskie wieczory” – oprac. W. Sołowiow – Siedoj, w duecie zaśpiewali dh Krystyna Stępniak i dh Jerzy Dykcik
Na zakończenie koncertu wszystkie chóry odśpiewały „Hasło” Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego – „Leć o Pieśni”.
Po wykonaniu „Hasła”  prowadząca zaprosiła na scenę dyrygentów i Prezesów, którym Pan Burmistrz i Prezes chóru gospodarza wręczyli okolicznościowe dyplomy i pamiątki promujące miasto i chór.
Zaproszone chóry i goście udali się na skromny poczęstunek do restauracji na terenie Nasycalni, gdzie odbyło się spotkanie towarzyskie, które było okazją do rozmów o działalności chóralnej i wymianie ulubionych utworów. Dominowały również wspólne śpiewy popularnych pieśni. Odjeżdżające chóry żegnały naszych chórzystów radosnymi okrzykami i pieśnią „ Do widzenia, do miłego zobaczenia” !

20 października Koło Śpiewacze „Cecylia” w Kobylinie obchodziła Jubileusz
120- lecia. Na uroczystość udała się delegacja naszego chóru w składzie; Ewa Murawska, Stefan Kaźmierczak, Albin Bakalarz i Jerzy Dykcik., który również był kierowcą. Prezes honorowy Stefan Kaźmierczak podziękował Jubilatowi za owocną współpracę w ostatnich latach przypominając wzajemne pobyty na uroczystości jubileuszowych i koncertach w naszych miastach.
Druhna Ewa Murawska kontynuowała zyczenia i odczytała okolicznościowy tekst z listu gratulacyjnego.
Podczas uroczystości była okazja do rozmów z chórem Jubilatem oraz gośćmi
z chórów z Odolanowa, Zdun i Borku Wlkp.
11 listopada w święto Niepodległości chór im. Cz. Czypickiego i Koźmińska orkiestra Dęta śpiewem i muzyką wzbogaciły mszę św. za Ojczyznę, która odbyła się w Farze. Świątecznie spędził chór 22 listopada. Z okazji święta św. Cecylii Patronki śpiewu i muzyki sakralnej odbyła się w Klasztorze msza św.
w intencji zmarłych i czynnych członków chóru im. Czesława Czypickiego. Liturgię mszy św. śpiewu wzbogacił chór. Ks. Proboszcz Marek Spychała w swej homilii przypomniał o życiu św. Cecylii. Serdeczne życzenia skierował do Chórzystów i dyrygentki. Stwierdził że chociaż chór działa przy mieście, to bierze udział w uroczystościach kościelnych obu parafii. Po mszy św. w Sali widowiskowo – kinowej „Mieszko” odbyła się dla chóru spotkanie „Cecyliowe” zorganizowane przez władze samorządowe i GZIK. Prezes W. Gaweł powitał przybyłych gości: Burmistrza Macieja Bratborskiego z małżonką, Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka i księgową GZIK Liliannę Szymczak. Burmistrz złożył chórzystom okolicznościowe zyczenia i wręczył dyrygentkom kwiaty, za które podziękowała dyr. G. Dopierała.
6 grudnia
GZIK zorganizował imprezę mikołajkową „Piernikowe figle” która rozpoczęła się przyjazdem św. Mikołaja na motorach. Wśród świątecznych wystawców był również nas chór. Piernikowe łakocie sprzedawały druhny Maćkowiak Maria
i Bielawna Bogumiła, a upiekły druhny Lidia Małecka i Irena Jóźwiak. Wszyscy przybyli na imprezę mieli okazję zwiedzić pomieszczenia nowego Ośrodka Kultury przy ul. Floriańskiej, gdzie odbywać się będą zajęcia dla zespołów i kół zainteresowań, które rozpoczną się w styczniu 2013 r. Chór otrzyma również pomieszczenie na nuty i pamiątki. Imprezę zakończył występ zespołu
„Arka Noego”.
19 grudnia
Po zakończeniu próby Prezes W. Gaweł złożył życzenia świąteczno-noworoczne dyrygentkom i chórzystom po których odczytał nadesłane życzenia dla chóru od władz samorządowych, zaprzyjaźnionych chórów i sympatyków.  W kolejności chórzyści podzielili się opłatkiem składając sobie indywidualne życzenia.

24 Grudzień
O godz. 20.000 w wypełnionym przez parafian Klasztorze odbyła się Pasterka przeznaczona dla osób starszych i dzieci. Podczas jej trwania chór wystąpił
z programem kolędowym. Wigilijny wieczór znów bez śniegu i z odwilżą.  
27 Grudzień
Odbyła się ostatnia próba chóru w 2012 r. Na jej początku Prezes W. Gaweł odczytał życzenia, które nadeszły po świętach i życzył chórzystom udanego sylwestra.

Opracował Prezes Honorowy – Kronikarz Stefan Kaźmierczak