Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r.

Udostępnij
Na sesji, 7 marca Rada Miejska przyjęła pakiet uchwał, regulujących nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać po 1 lipca w naszej gminie. Ile zapłacimy za śmieci? Jakie obowiązki, a jakie przywileje będą mieć właściciele nieruchomości? Do kiedy trzeba wypełnić deklarację? W jaki sposób będziemy płacić za śmieci? 

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina wybierze  po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przedsiębiorcę, z którym zostanie podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki określonej przez gminę. Osoby segregujące odpady zapłacą mniej.

Ile zapłacimy?

Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską stawką, która dla  gospodarstw segregujących odpady wynosi:
  1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 11 zł miesięcznie,
         2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 21 zł miesięcznie,
         3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 30 zł miesięcznie,
         4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 38 zł miesięcznie,
         5) dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 45 zł miesięcznie,
         6) dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 51 zł miesięcznie,
         7) dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych – 56 zł miesięcznie.
W gospodarstwach domowych, w których nie prowadzi się segregacji odpadów opłata będzie wyższa
i wyniesie:
1)    dla gospodarstw domowych jednoosobowych – 16 zł miesięcznie,
2)    dla gospodarstw domowych dwuosobowych – 30 zł miesięcznie,
3)    dla gospodarstw domowych trzyosobowych – 42 zł miesięcznie,
4)    dla gospodarstw domowych czteroosobowych – 52 zł miesięcznie,
5)    dla gospodarstw domowych pięcioosobowych – 60 zł miesięcznie,
6)    dla gospodarstw domowych sześcioosobowych – 66 zł miesięcznie,
7)    dla gospodarstw domowych siedmioosobowych i większych  – 76 zł miesięcznie.

Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych  mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe.

Opłata uzależniona będzie od liczby gospodarstw domowych znajdujących się na danej  nieruchomości, wielkości gospodarstwa domowego oraz  zadeklarowania prowadzenia selektywnej bądź nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę uiszcza się co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od lipca 2013 roku przelewem na rachunek bankowy Gminy lub gotówką w punkcie kasowym Gminy Koźmin Wielkopolski.

Co w zamian za opłatę?

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę  od 1 lipca 2013 r. będą:
1)    odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:
a)    zmieszane odpady komunalne,
b)    selektywnie zbierane odpady komunalne:
    papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
    metale,
    szkło,
    odpady wielkogabarytowe,
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    odpady zielone,
2)    odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości następujące ilości odpadów komunalnych:
a)    zmieszane odpady komunale w ilości do 240 litrów miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
b)    selektywnie zbierane odpady komunalne – w ilości nieograniczonej,
3)    zbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w mobilnych punktach  zbiórki odpadów problemowych  następujące frakcje odpadów komunalnych:
a)    papier i tektura, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,
b)    metal, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,
c)    tworzywa sztuczne, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,
d)    szkło, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,
e)    opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej,
f)    odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w ilości nieograniczonej,
g)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, w ilości nieograniczonej,
h)    powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w ilości do 10 kg łącznie od jednego mieszkańca rocznie,
i)    zużyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej,
j)    meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej,
k)    odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg od jednego mieszkańca rocznie,
l)    zużyte opony, w ilości do 6 szt. od jednego mieszkańca rocznie,
m)    odpady zielone, w ilości nieograniczonej.

Jak często będą odbierane odpady?

1.    Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów od właściciela nieruchomości, na której zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali przedstawia się następująco:
a)    zmieszane odpady komunalne :
– na terenie miasta – raz na tydzień,
– na terenach wiejskich – raz na dwa tygodnie
b)    odpady zielone  – od maja do końca listopada:
– na terenie miasta – raz na dwa tygodnie,
– na terenach wiejskich – raz na miesiąc,
c)     tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier i tektura oraz szkło
 – raz na miesiąc,
d)    odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny – nie rzadziej niż raz w roku.

2.    Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów  od właściciela nieruchomości, na której zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali przedstawia się następująco:
a)    zmieszane odpady komunalne – raz na tydzień,
b)    odpady zielone  – od maja do końca listopada – według potrzeb, nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie,
c)    tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier i tektura oraz szkło – raz na tydzień,
d)    odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny – nie rzadziej niż raz w roku.

Harmonogram odbioru odpadów udostępniony zostanie mieszkańcom w późniejszym terminie,   po zakończeniu postępowania przetargowego.

Jakie obowiązki ma właściciel zamieszkałej nieruchomości?

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek przekazać do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Formularz deklaracji zostanie doręczony bezpośrednio właścicielom nieruchomości. Deklarację będzie można również pobrać ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl oraz otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy.

W przypadku budynków wielolokalowych /np. bloków/ w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do Urzędu
zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty.

Deklarację składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski lub przesyła pocztą na adres Urzędu: ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując ją bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej  Platformy Usług Administracji Publicznej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w terminie:
a) do dnia 19 kwietnia 2013 r. – pierwszą deklarację,

b) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
c) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mają obowiązek dołączyć kopię  umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z  nieruchomości.
Informujemy także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z  nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również  wyposażyć nieruchomość w pojemnik/i/na odpady zmieszane biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów przyjętych w regulaminie utrzymania czystości i porządku tj. 30 l na 1 mieszkańca na 1 tydzień, co daje:
       – od 1 do 4 mieszkańców – minimum jeden pojemnik 120 l,
       – od 5 – do 8  mieszkańców – minimum jeden pojemnik 240 l lub dwa pojemniki 120 l,
       – powyżej 8 mieszkańców będzie to kombinacja pojemników 120 l, 240 l i/lub 770 l .                            

Więcej informacji na stronie www.bip.kozminwlkp.pl