Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Udostępnij
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ wykształcenie średnie w zakresie ochrony środowiska lub administracyjne lub ekonomiczne,
4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych,
2/ umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
3/ umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
4/ preferowane wykształcenie w zakresie ochrony środowiska.
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej niezbędnych do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Zbieranie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
3. Określanie w drodze decyzji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Określanie w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicielom nieruchomości, którzy nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścili ją w wysokości niższej od należnej.
5. Wystawianie tytułów wykonawczych i prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów  funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podejmowanie stosownych działań.
7. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu w zakresie realizowanych na stanowisku zadań.
 
Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę.              
2. Czas pracy – pełen etat – 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w lutym 2013 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 25 marca 2013 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi”.


Koźmin Wielkopolski, dnia 13 marca 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                         /-/ mgr inż. Maciej Bratborski