Najczęściej zadawane pytania

Udostępnij
Kiedy i w jaki sposób mieszkańcy otrzymają deklarację?

Deklaracje zostaną doręczone bezpośrednio właścicielom nieruchomości w pierwszym tygodniu kwietnia. Ponadto można będzie ją otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz pobrać ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl.

Kiedy i gdzie kupić pojemnik? Czy już kupić pojemnik na odpady?

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik/pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Przy składaniu deklaracji  mieszkańcy zostaną zapytani, czy posiadają już pojemnik i czy są zainteresowani jego zakupem. Po weryfikacji zapotrzebowania rozważona zostanie celowość hurtowego zakupu  pojemników przez firmę Koźmińskie Usługi Komunalne, od której właściciele nieruchomości będą mogli odpłatnie nabyć.

Co w przypadku, gdy prowadzę działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości zamieszkałej, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą wywozową na odpady komunalne powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Firma wywozowa musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który prowadzony jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. (wykaz firm na stronie internetowej Urzędu). Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do uiszczania comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.

Co z osobami, które mają stały meldunek w Koźminie Wlkp., a faktycznie tu nie mieszkają (np. studenci)? Czy za takie osoby będzie naliczana opłata za śmieci?

Miejscem zamieszkania np. studenta jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem pobytu stałego. W związku z czym opłatę wnosi się do Gminy Koźmin Wlkp. Opłata naliczana jest zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją, która podlega weryfikacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. W przypadku zadeklarowania mniejszej ilości osób zamieszkujących, niż jest zameldowanych Burmistrz wezwie do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

Czy deklarując selektywne zbieranie odpadów przysługuje się jakaś określona ilość zmieszanych odpadów ( 240 litrów miesięcznie na jednego mieszkańca-wynika z uchwały), czy ta ilość jest tylko i wyłącznie dla tych  którzy nie będą segregować?

Limit 240 litrów zmieszanych odpadów komunalnych na osobę na miesiąc dotyczy zarówno osób prowadzących segregację odpadów, jak i tych którzy segregować odpadów nie będą.

Jeśli chodzi o segregację odpadów to gdzie zakwalifikować takie odpady jak:
– pieluchy jednorazowe typu pampers
– żużel, popiół z pieca
– stłuczka  szklana
– pozostałości po obiedzie typu kości, resztki jedzenia
– papier po maśle też można wrzucać do selektywnie zbieranych papierów
– stare zabawki plastikowe
– czy obierki kwalifikować do odpadów zielonych czy  zmieszanych odpadów komunalnych

Pieluchy – zmieszane odpady komunalne.
Żużel, popiół z pieca – zmieszane odpady komunalne.
Stłuczka szklana – worek na szkło kolorowe bądź bezbarwne.
Pozostałości po obiedzie typu kości, resztki jedzenia – zmieszane odpady komunalne, w chwili powstania punktu selektywnej zbiórki można będzie oddać je jako odpady kuchenne.
Papier po maśle – zmieszane odpady komunalne.
Stare zabawki plastikowe – na chwilę obecną zmieszane odpady komunalne ( być może  będzie można wrzucać do worka na tworzywa sztuczne, zabawki posiadające mechanizmy elektryczne – zużyty sprzęt elektryczny).
Obierki – zmieszane odpady komunalne, w chwili powstania punktu selektywnej zbiórki można będzie oddać je jako odpady kuchenne (odpady zielone to np. trawa, liście).

W załączniku nr 1 do deklaracji mamy informację o pozostałych współwłaścicielach, więc pytam, czy chodzi o lokatorów (pozostałych mieszkańców) czy faktycznie współwłaścicieli nieruchomości?

W załączniku nr 1 do deklaracji wpisujemy tylko i wyłącznie współwłaścicieli danej nieruchomości.

Jak będą rozliczane zakłady pracy,jaką deklarację będą musiały wypełnić bo w tej sprawie nie ma żadnych informacji?

Rada Miejska w Koźminie Wlkp. nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązków odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa).W związku z powyższym przedsiębiorcy nie składają żadnej deklaracji jednak są zobowiązani do posiadania umowy z firmą wywozową wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Czy osoby mające podpisane umowy z firmą Eko-Skórtex na usługę odbioru odpadów komunalnych muszą je rozwiązywać indywidualnie czy też wygasną one automatycznie z dniem 01 lipca 2013r. ?

Odpowiedź firmy Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o z dnia 28 marca 2013r.
„Osoby mające podpisane umowy mogą indywidualnie wypowiedzieć umowy. Wzór takiego wypowiedzenia znajduje się na naszej stronie internetowej. Jednakże jeśli klient tego nie uczyni, firma przy najbliższej fakturze (kwiecień, maj) dostarczy podpisanie już przez Firmę rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wystarczy, że  klient podpisze, jeden egzemplarz wyśle lub poda  pracownikowi przy wywozie i umowa ze skutkiem na koniec czerwca zostanie rozwiązana.”