Zapraszamy na sesję absolutoryjną

Udostępnij

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 czerwca 2013r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.
2.        Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
3.        Sprawozdanie z przetargów.
4.        Interpelacje radnych.
5.        Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2012 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
c)      dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
d)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
e)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
f)        podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
g)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
h)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i)        głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,
b)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013,
c)      zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
d)      realizacji projektu „Budowa Hali Tenisowej w miejscowości Koźmin Wielkopolski wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą sportową” realizowanego w formule koncesji na roboty budowlane w zakresie budowy i eksploatacji obiektu sportowego przez partnera prywatnego,
e)      przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,
f)        regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
g)      zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h)      zamiany nieruchomości gruntowych.
7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8.        Wolne głosy i wnioski.
9.        Zakończenie obrad XXX sesji.