Po IV sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij
Diety radnych bez zmian. Taką decyzję podjęli radni Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., podczas sesji, która odbyła się 30 stycznia. Większością głosów radni odrzucili dwa projekty uchwał, przewidujące obniżenie tych diet. Ponadto radni uchwalili m.in. plany pracy komisji Rady na 2015r., a także przyjęli gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.


Po powitaniu gości przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do porządku obrad, w której zaproponował wprowadzenie pod głosowanie dwóch projektów uchwał w sprawie: umniejszenia diet radnych w 2015r. i powołania członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie.

W punkcie interpelacje radny Marcin Leśniak złożył pisemne interpelacje w sprawie: wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Kopernika (okolice gimnazjum i nowej przychodni) oraz zamontowania w mieście koszy na psie odchody. Radny Jacek Zawodny złożył trzy pisemne interpelacje w sprawie: utwardzenia ulicy Wyszyńskich w Koźminie Wlkp., ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się ul. Poznańskiej (przed bankiem PKO), oraz wycięcia krzewów wzdłuż drogi Staniew – Koźmin Wlkp.

Następnie radni przeszli do głosowania uchwał. Najwięcej emocji wzbudziły dwa projekty uchwał dotyczące diet radnych. Projekt pierwszej uchwały był odpowiedzią na pisemną interpelację radnego Leszka Chojnickiego, by obniżyć diety radnych o 20 proc. i zlikwidować dodatki dla przewodniczącego, zastępcy Rady Miejskiej i przewodniczących komisji. Projekt uchwały przygotowany przez Przewodniczącego Rady i poddany pod głosowanie, by był zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, zakładał obniżenie diet i minimalne dodatki za funkcje w Radzie na poziomie 3 zł dla przewodniczącego, 2 zł dla zastępcy i 1 zł do szefów komisji.
Za przyjęciem tej uchwały głosowało 2 radnych, przeciw – było 10 radnych, a od głosu wstrzymało się – 3 radnych, w tym pomysłodawca radny Leszek Chojnicki.

Inicjatorem kolejnej uchwały w sprawie obniżenia diet radnych w 2015r. o 25 proc. był radny Wiesław Głuszek. Ta propozycja również nie spotkała się z akceptacją większości radnych. Za głosował 2 radnych, w tym Wiesław Głuszek, przeciw było 11 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ostatecznie zasady przyznawania diet radnych na razie nie zmienią się. Reguluje je uchwała Rady Miejskiej nr XVI/165/2000 z dnia 24 listopada 2000 r.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015, określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26.06.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz zmian w budżecie 2015r. Radni wyrazili zgodę, by gminę Koźmin Wlkp. w Radzie Społecznej SP ZOZ reprezentował burmistrz Maciej Bratborski.  

Burmistrz odniósł się do złożonych na początku sesji interpelacji radnych.  
Zadeklarował, że pracownicy Urzędu przyjrzą się możliwościom zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ul.Kopernika. Burmistrz przypomniał, że kilka lat temu w mieście znajdowały się pojemniki na psie odchody, które nie do końca były wykorzystywane, zgodnie z przeznaczeniem, a na końcu je skradziono. Zdaniem włodarza, można jednak do takiego rozwiązania powrócić. Burmistrz przypomniał radnemu Jackowi Zawodnemu, że budowa ul. Wyszyńskich jest znaczącą, zaplanowaną inwestycją w budżecie miasta i gminy na 2015r., który nowa rada przyjmowała pod koniec  2014r. Burmistrz zapewnił, że gmina zwróci się z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Krotoszynie o wycięcie krzewów przy drodze do Staniewa.

Data publikacji: 2.02.105r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz