Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw płac w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać  zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/ – Dz. U. z 2014 r., poz. 1202,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość problematyki samorządowej,
2) umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
3) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
6) znajomość podstaw naliczania płac, w tym dla nauczycieli, ustawy o systemie oświaty.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Sporządzanie list płac pracowników placówek oświatowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
2. Sporządzanie zestawień list płac oraz dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń.
3. Sporządzenie kwartalnych i rocznych sprawozdań o zatrudnieniu i funduszu płac.
4. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkola.
5. Obsługa programu System Informacji Oświatowej.

Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, w biurze znajdującym się na II piętrze /brak windy/.
2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do 1600/.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w styczniu 2015 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 24 lutego 2015r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw płac ”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 13 lutego 2015 r.                                 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/
mgr inż. Maciej Bratborski