Zapraszamy na VIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na VIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 30 kwietnia 2015r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z VII sesji.

3.      Interpelacje radnych.

4.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015,

b)      przejęcia przez gminę Koźmin Wlkp. od powiatu krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp.,

c)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

d)     określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

e)      terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f)       wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski (2 projekty uchwał),

g)      wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

h)      zamiany nieruchomości gruntowych,

i)        zbycia nieruchomości.

5.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad VIII sesji.