WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Udostępnij

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Kolegium Sądu Okręgowego w Kaliszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 4 maja 2015r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca Prawo o sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.) z ternu gminy Koźmin Wlkp. niezbędny jest wybór:
– do Sądu Rejonowego w Krotoszynie – 2 ławników.
– do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.    jest nieskazitelnego charakteru;
3.    ukończył 30 lat;
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
5.    nie przekroczył 70 lat;
6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7.    posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6.    duchowni;
7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8.    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9.    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1.    prezesi właściwych sądów;
2.    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
3.    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.    2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6.    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
7.    do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 
WZORY DOKUMENTÓW
•    Karta zgłoszenia na ławnika
•    Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
•    Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
•    Oświadczenie dotyczące oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych
•    Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
•    Wniosek o wydanie odpisu z KRS
Wzory dokumentów można pobrać także w Biurze Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.
 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w biurze Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

WYBÓR ŁAWNIKÓW
Po przyjęciu zgłoszeń Rada Miejska powołuje zespół do zaopiniowania kandydatur. Na sesji Rady zespół przedstawia radnym wypracowaną opinię o kandydaturach.
Rada Miejska po wysłuchaniu stanowiska dokonuje wyboru ławników w trakcie obrad sesji w głosowaniu tajnym.
Wybory muszą odbyć się najpóźniej w miesiącu październiku.