Wyprawka szkolna 2015

Udostępnij

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia zawodowego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Dofinansowanie obejmie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 dla klas:
1)    III szkoły podstawowej,
2)    III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3)    IV technikum,
oraz uczniów:
a)    słabowidzących,
b)    niesłyszących,
c)     słabosłyszących,
d)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV).
 
Dofinansowanie z programu będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:
a)    niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b)    niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:
szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów klasy I i II w przypadku gdy ci uczniowie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – „Nasz elementarz”/ „Nasza szkoła” i  klasy IV),
gimnazjum (w wyjątkiem klasy I),
szkół ponadgimnazjalnych.
 
 Program „Wyprawka szkolna” na 2015 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne/ Rządowe programy i projekty.
 Przypominamy, iż uczniowie klas,
1)    III szkoły podstawowej,
2)    III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3)    IV technikum,
mogą ubiegać się o pomoc na podstawie:
a)     kryterium dochodowego [kryterium dochodowe wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114)],
b)     poza kryterium dochodowym [w przypadkach  określonych w art.7 – bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami)], na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Data publikacji 17.07.2015r.
Tekst: A. Rybka, UMiG