Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na XIV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 30 listopada 2015r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031,

c)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2016 roku,

d)     gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016,

e)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)      opłaty targowej,

h)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

i)        uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2032”.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

8.        Zakończenie obrad XIV sesji.