UWAGA! ZMIANA HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH

Udostępnij
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległa m.in.  ustawa o podatku rolnym.

Od 01.01.2016r. zostaną wprowadzone m.in. zmiany w zakresie:
– zapłaty podatku rolnego – gdy kwota podatku nie będzie przekraczała 100 zł, podatek będzie uiszczany jednorazowo w terminie płatności I raty;  gdy łączna wysokość podatków nie przekroczy 6,10 zł zobowiązanie nie powstaje  i nie będzie doręczana decyzja,

–  przeliczania powierzchni gruntów na hektary przeliczeniowe – zmiana przeliczników dla gruntów zabudowanych, rowów, gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych spowoduje zmianę ilości hektarów przeliczeniowych, a w niektórych przypadkach może spowodować utratę statusu gospodarstwa rolnego (co spowoduje również opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków gospodarczych).

Po otrzymaniu nakazu płatniczego na 2016 rok, jeśli wystąpi zmiana ilości  hektarów przeliczeniowych, zmianę należy zgłosić w instytucjach, w których hektary przeliczeniowe są podstawą naliczenia różnych należności.

Data publikacji 16.12.2015r.
UMiG