Gmina Koźmin przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Udostępnij
Gmina Koźmin przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.W związku z powyższym, przekazujemy Państwu ankietę z prośba o jej wypełnienie. Uzyskane informacje pozwolą jak najszybciej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Miasta i Gminy  Koźmin Wielkopolski w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.


Plan Gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego
– redukcja emisji gazów cieplarnianych
– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
– zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
– zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwiają poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, przekazujemy Państwu ankietę z prośba o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Miasto i Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najszybciej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Miasta i Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” www.kozminwlkp.pl

Ankiety prosimy wypełniać i przesyłać w terminie do 29.02.2016 roku

Ankieta dla Mieszkańców – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Ankieta dla Przedsiębiorcy/Jednostki Samorządu – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – AM Trans Progres sp. z o.o. w Poznaniu, www.amtrans.pl, telefon 061 656 97 37, e-mail: biuro@amtrans.pl

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

O PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŹMIN WLKP – czytaj