Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru w 2015 r.

Udostępnij

Ważniejsze wydarzenia z działalności chóru im. Czesława Czypickiego za rok 2015

STYCZEŃ
4 styczeń
Spotkanie noworoczne chórzystów z władzami samorządowymi, na które przybyli: Pan Burmistrz Maciej Bratborski z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak oraz Redaktor Naczelny “Echo Koźmina” – Grzegorz Pierzchała.
Gości powitał Prezes W. Gaweł. Miniony rok uznał za udany w działalności, poinformował o powstaniu Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Przekazał życzenia noworoczne gościom i chórzystom. Złożył również wraz z Panią Dyrektor Gabrielą Dopierałą podziękowanie chórzystom za udział w próbach i występach.
Pan Burmistrz podziękował chórowi za obsługę imprez w mieście i w Nowym Roku życzył wszelkiej pomyślności i dalszej aktywności podczas prób i koncertów.
Prezes Honorowy S. Kaźmierczak przygotował niespodziankę uczestnikom spotkania pt. “Los Szczęścia z 2015”. Rozdano losy i 2 szczęśliwe osoby wygrały bombonierkę i szampana. Do tańca płynęła muzyka z taśmy, wspomagana przez duet TY i  JA – Krystyna Stempniak i Władysław Pawlak.
6 styczeń
Trzech Króli – udział w mszy św. w Klasztorze z programem kolęd .
11 styczeń
Wyjazd do Wałkowa, śpiew kolęd podczas mszy św. w Kościele.
18 styczeń
Koncert kolęd wspólnie z Orkiestrą Dętą. Liczna widownia gorąco oklaskiwała występ. Występujące zespoły powitał  i podziękował ksiądz Proboszcz Marek Spychała. Chór przygotowała Pani Gabriela Dopierała wraz z Panią Alą Damazyniak. Pierwszy raz koncert prowadziła druhna Pani Ewa Murawska.
19 styczeń
Odbyło się ogólne zebranie chórzystów, na którym indywidualnie podpisano dwa dokumenty:
1. Rezygnację z przynależności do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie.
2. Przystąpienie do Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.

LUTY
1 luty

Odbył się Walny Zjazd Delegatów PZCHiO Oddziału Ostrowskiego, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Ostrowskiego Oddziału PZCHiO.
Po krótkiej przerwie odbyło się kolejne zebranie, jako Walny Zjazd Delegatów Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Przyjęto regulamin nadawania odznak Nowego Związku i zatwierdzono plan pracy na 2015 rok. Naszymi delegatami na zjeździe byli Prezes W. Gaweł i sekretarz E. Murawska. Zjazd odbył się w Krotoszynie. Na zakończenie zjazdu odbyło się IX spotkanie Chórów Południowej-Wielkopolski “Pożegnanie z kolędą”. Udział wzięło 13 chórów, w tym również nasz.
11 luty
W Ostrowie Wlkp. odbył się pogrzeb śp. Jana Dodota, wieloletniego Prezesa Ostrowskiego Oddziału PZCHiO i członka Zarządu Głównego Związku. Zmarł 6 lutego w wieku 84 lat. Prezesa żegnały liczne delegacje chórów ze sztandarami. Podczas mszy świętej śpiewał Chór Męski “Echo” i nauczycielski z Ostrowa Wlkp. W pogrzebie uczestniczyła delegacja Koźmińskiego Chóru ze sztandarem w składzie: Prezes W. Gaweł, Stefan Kaźmierczak, oraz Jan Maliński i Oktawian Liebig.
MARZEC
2 marzec
Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Prezes W. Gaweł powitał zebranych chórzystów i gości: Burmistrza Macieja Bratborskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Justyna Zaradniaka. Do obsługi zebrania wybrano następujące osoby:
– Przewodniczący zebrania – Jan Maliński
– Sekretarz – Ewa Murawska
– Komisja Uchwał i Wniosków – Janina Kapuścińska, Bogumiła Bielawna, Lidia Małecka.
Przyjęto porządek zebrania. Informację władz chóru wynikających z porządku obrad zebrania sprawozdawczego, przedstawił sprawozdanie zarządu z działalności za 2014 rok, prezes W. Gaweł. Szczegółowo przedstawione sprawozdanie odzwierciedla jak udany i pracowity był miniony rok. Najważniejszym wydarzeniem była organizacja Jubileuszu 125-lecia połączona  z XXII Koźmińskimi spotkaniami chóralnymi. Chór występował 15 razy w uroczystościach patriotycznych, religijnych i okolicznościowych na terenie Miasta i Gminy i w Południowej-Wielkopolsce. Całość szczegółowej działalności chóru ma też swoje odbicie w kronice, którą prowadzą Ewa Murawska i Prezes Honorowy S. Kaźmierczak.
Kończąc sprawozdanie Prezes przypomniał, że na pamiątkę uroczystości Jubileuszowej  16 czerwca 2014 roku na grobie śp. Wojciecha Czypickiego zamontowano tablicę nagrobkową z informacją o miejscu spoczynku Cz. Czypickiego, patrona koźmińskiego chóru.
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok przedstawiła Skarbnik Seweryna Filipak. Opłacone wszystkie składki członkowskie. Zaproponowała na 2015 rok, składkę 10 zł kwartalnie. Przyjęto sprawozdanie i projekt składki na 2015 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła Alicja Otworowska – Komisja nie wnosi zastrzeżeń do pracy zarządu. Protokoły z posiedzeń zarządu i kronika prowadzone są na bieżąco. Pamiątki, sztandar i biblioteczka chóralna , są właściwie zabezpieczone.
Komisja wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi. Plan pracy na 2015 rok przedstawiła Dyrygent Gabriela Dopierała. Pod patronatem Burmistrza Koźmina Wlkp. Macieja Bratborskiego, pragniemy, aby 2015 rok upamiętnić jako 160. rocznicę urodzin Czesława Czypickiego – Patrona Koźmińskiego Chóru. Czynić będziemy starania o wydanie okolicznościowego folderu z jego biografią i zamontowanie wieszaka do kwiatów pod tablicą  pamiątkową przy ul. Boreckiej. Podczas koncertów przybliżymy słuchaczom Jego biografię. Nawiążemy kontakty ze szkołami i Ośrodkiem Kultury z propozycją wspólnego koncertu z pieśniami patriotycznymi z okresu, w których działał Cz. Czypicki.
Odbędzie się on w ramach XXIII Koźmińskich Spotkań Chóralnych. Chór wystąpi podczas uroczystości patriotycznych, religijnych i okolicznościowych. Przygotuje koncert kolęd. Weźmie udział w imprezach zaproponowanych przez Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp.
W kolejnym punkcie zebrania wystąpił Prezes Honorowy Stefan Kaźmierczak – zaprosił do obejrzenia obrazu chóru z 1909 roku, na którym znajduje się również Cz. Czypicki. Stwierdził, że z biografią Cz. Czypickiego z okazji Jego 160. rocznicy urodzin, należy w pierwszej kolejności zapoznać najbliższych, czyli chóralną rodzinę.
Na inaugurację tej rocznicy przedstawił własne opracowanie Jego biografii. Zebrani z uwagą wysłuchali o bogatej działalności śpiewaczej, patriotycznej i społecznej patrona Koźmińskiego Chóru.
Po tej informacji głos zabrał Pan Burmistrz Maciej Bratborski. Podziękował chórzystom za obsługę imprez i uroczystości o różnym charakterze, które miały miejsce w minionym roku. Stwierdził, że z uwagą wysłuchał ambitnego planu pracy na 2015 rok. Cieszy fakt, że poświęcony on będzie upamiętnieniu 160. rocznicy urodzin Patrona Koźmińskiego Chóru. Przedstawiona przez Prezesa Honorowego S. Kaźmierczaka biografia nobilituje jego osobę do upamiętnienia tej rocznicy. Zapewnił o pomocy finansowej na wydanie folderu z jego biografią. Zaprosił chór do wzięcia udziału w uroczystości 97 rocznicy odzyskania Niepodległości, bo będą to w Koźminie uroczystości powiatowe. Przewodniczący zebrania poinformował, że Seweryna Filipiak zrezygnowała z funkcji skarbnika. Zgłosił kandydaturę Janiny Kapuścińskiej na tę funkcję. Wyraziła Ona zgodę i wybrana  została jednogłośnie. W wolnych głosach udział wzięli :
– Stefan Kaźmierczak – podziękował Panu Burmistrzowi Maciejowi Bratborskiemu za deklarację wsparcia finansowego w wydaniu folderu z biografią Cz. Czypickiego
– Ewa Murawska – zachęciła zebranych do obejrzenia kroniki i w imieniu zebranych podziękowała druhowi Stefanowi Kaźmierczakowi za ogromny wkład pracy w przygotowaniu biografii Cz. Czypickiego.
Na zakończenie zebrania przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Janina Kapuścińska, przedstawiła projekty uchwał wynikające z porządku obrad, które zostały zatwierdzone jednogłośnie.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zebrania Jan Maliński podziękował zebranym aktywności w jego przebiegu i zachęcił do odśpiewania Hasła Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego: “Leć o Pieśni, leć sokołem…”
9 marzec
Odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, oraz zaległych imienin.Wzajemne życzenia i śpiewy okolicznościowe, swoje rymowanki z życia chóru przedstawiła Lidia Małecka.
KWIECIEŃ
20 kwiecień
W dniu 20 kwietnia 2015 roku, w wieku 70. lat, odszedł druh Józef Ignasiak. Był długoletnim członkiem chóru. Aktywnie uczestniczył w jego życiu. Obdarzony był pięknym basem i w wielu koncertach śpiewał partie solowe. Był duszą towarzystwa, intonując wielokrotnie śpiewy  okolicznościowe. Odznaczony Złotą Odznaką PZCHiO – pogrzeb odbył się 22 kwietnia na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Podczas mszy św. w Kościółku św. Trójcy, śpiewał chór zamawiając również intencję za spokój Jego duszy. Po mszy św. chórzyści w orszaku ze sztandarem i kwiatami odprowadzili Go na miejsce wiecznego spoczynku. Cześć Jego Pamięci.
MAJ
3 maj
Msza św. we Farze za Ojczyznę w 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Świętej Marii Królowej Polski. Grała również Koźmińska Orkiestra Dęta. Po przemarszu pod Pomnik Wolności i złożeniu kwiatów w sali przy  ulicy Boreckiej, odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu poznańskiego pianisty Macieja Pabicha.
5 maj
Prezesi W. Gaweł i  S. Kaźmierczak udali się do Sulmierzyc na pogrzeb Wernera Orlikowskiego, wieloletniego Prezesa Chóru “Cecylia”. Był wybitnym działaczem społecznym w swojej miejscowości i członkiem Zarządu Ostrowskiego Oddziału PZCHiO. Nasza delegacja uczestniczyła w mszy św. oraz przekazała kondolencje rodzinie i złożyła kwiaty na grobie.
8 maj
Chór wziął udział w mszy św. odpustowej w Klasztorze
24 maj
Wyjazd do Skalmierzyc na pielgrzymkę i uroczystą mszę św. z udziałem chórów z Południowej- Wielkopolski.
CZERWIEC

4 czerwiec

Boże Ciało – śpiew przy dwóch ołtarzach i podczas mszy św. na Starym Rynku 

7 czerwiec
Msza św. w Klasztorze z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej ks. Ryszarda Bogusza, byłego wikariusza tej parafii.

12 czerwiec

Msza św. na Nowym Rynku ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W wieku 92 lat zmarła druhna Monika Gawrońska. Była długoletnim i aktywnym członkiem chóru. Zawsze uśmiechnięta, pełna ciepła i życzliwości dla osób, z którymi się spotykała. Kiedy zmogła ją choroba, została członkiem wspierającym do ostatnich dni. Należała do umuzykalnionej rodziny Gawrońskich, która ponad sto lat śpiewa w chórze. Tradycje dalej podtrzymuje obecna dyrygentka chóru Gabriela Dopierała. Odznaczona Srebrną Odznaką PZCHiO. Pogrzeb odbył się 16 czerwca na cmentarzu przy ul. Poznańskiej w Kościółku św. Trójcy. Chór śpiewał podczas mszy św., oraz zamówił intencję za spokój Jej duszy i ze sztandarem odprowadził Ją do mogiły. Cześć Jej Pamięci.

27 czerwiec

Koncert na dziedzińcu koźmińskiego zamku z okazji I Koźmińskich Spotkań z Muzyką Religijną.   

LIPIEC
2 lipiec

Podsumowano działalność pierwszego półrocza przy kawie. Po podziękowaniach Prezesa W. Gawła i Pani Dyrektor Gabrieli Dopierały za pracę w czasie prób i koncertów minionego półrocza, był również czas na śpiewy i tańce.
SIERPIEŃ
8 sierpień

Święto Patrona Ziemi Koźmińskiej św. Wawrzyńca. Po procesji z figurą św. Wawrzyńca z Klasztoru do Fary na Starym Rynku, odbyła się msza święta z udziałem chóru i Orkiestry. Było to wielkie wyzwanie dla obsługi uroczystości, ponieważ temperatura o godzinie 20:00 wynosiła 32 stopnie C. Strażacy zadbali o ekrany wodne i polali wodą trasę procesji, a władze miasta przygotowały syfon z wodą do picia. Po mszy św. uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na drożdżówki i kawę, a na Starym Rynku koncertował zespół “Jaffa” z gostyńskiej fary. Święty Wawrzyniec czuwał nad zebranymi, gdyż podczas uroczystości niebo pokryło się chmurami i żar z nieba był łagodniejszy.
WRZESIEŃ
13 wrzesień

Udział chóru w XXVIII Przeglądzie Chórów Południowej-Wielkopolski połączony z Jubileuszem 125-lecia Towarzystwa Śpiewanego w Odolanowie.
PAŹDZIERNIK
11 październik
W sali kina “Mieszko” w ramach XXIII Koźmińskich spotkań chóralnych, odbył się koncert pt. “Chór i młode pokolenie w hołdzie Czesławowi Czypickiemu z okazji  160. rocznicy Jego urodzin”. W koncercie wystąpiły zespoły ze szkół podstawowych, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i ZSP, oraz działające przy GZIK: DO-RE-MI, SEVEN, TY i JA, chór i orkiestra. W programie koncertu wykonano pieśni wojskowe i patriotyczne z okresu biografii Cz. Czypickiego: Odzyskania Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Strajku Dzieci Koźmińskich. Przed występem każdy zespół przedstawił fragment biografii Cz. Czypickiego. Był to wielki koncert, w którym wystąpiło 180 wykonawców. Koncert zakończono poczęstunkiem w postaci ogromnego tortu przeznaczonego dla wykonawców i widzów.
                  

Władze samorządowe wydały, opracowany przez Prezesa Honorowego S. Kaźmierczaka, okolicznościowy folder z biografią Cz. Czypickiego i zdjęciami miejsc Jego pamięci w naszym mieście. Pomysłodawcą koncertu i jego prowadzącym był S. Kaźmierczak.
LISTOPAD
11 listopad

W Koźmińskiej Farze, odbyła się msza św. za Ojczyznę w 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym roku była to uroczystość powiatowa, połączona z 25-leciem Powstania Samorządu. W czasie mszy wystąpił chór i orkiestra. Po mszy św. delegacje z naszego miasta, gminy i powiatu krotoszyńskiego, złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wolności. Uroczystość zakończyła się w sali przy ul. Boreckiej, gdzie odbył się koncert i teatr o tematyce patriotycznej, w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum.
22 listopad
W Klasztorze odbyła się msza św. w intencjach patronki śpiewu i muzyki sakramentalnej św. Cecylii, oraz za członków chóru i 160. rocznicy urodzin Cz. Czypickiego. Msza św. zakończyła obchody 2015 roku, poświęcone 160. rocznicy Jego urodzin.
23 listopad
Pan Burmistrz Maciej Bratborski i Przewodniczący Rady Miejskiej Justyn Zaradniak zaprosili chórzystów na tradycyjne spotkanie “Cecyliowe”. Podziękowali chórzystom za występ na uroczystościach 25-lecia samorządu i wspaniałego koncertu “Chór i młode pokolenie w hołdzie Cz. Czypickiemu z okazji 160. rocznicy Jego urodzin”
GRUDZIEŃ
21 grudzień

Ostatnia próba w tym roku, po której odbyło się spotkanie opłatkowe. Życzenia świąteczno-noworoczne i podziękowania za udział w próbach przekazali Prezesi W. Gaweł, S. Kaźmierczak, oraz dyrygentka G. Dopierała. Łamiąc się opłatkiem, chórzyści składali sobie życzenia. Prezes Honorowy S. Kaźmierczak przekazał na ręce Prezesa W. Gawła obraz ze zdjęciami z koncertu poświęconego 160.rocznicy urodzin Cz. Czypickiego, który opracował i sfinansował. Chórzyści podziękowali Jemu oklaskami i odśpiewali “sto lat”. Spotkanie zakończono odśpiewaniem kilku kolęd, przy akompaniamencie A. Damazyniak.
24 grudzień
Wigilijny wieczór chór spędził w Polskich Olędrach, gdzie śpiewał podczas Pasterki o godzinie 22:00.
27 grudzień
W świąteczną niedzielę chór udał się do Wałkowa, gdzie w miejscowym Kościele podczas mszy św. zaśpiewał kolędy.