Plik książeczek wojskowych, stoją ustawione na stole

Kwalifikacja wojskowa 2016

Udostępnij
W dniach od 7 marca do 31 marca 2016 r. na terenie powiatu krotoszyńskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisję Lekarską zobowiązani są stawić się mężczyźni urodzeni w roku 1997 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed Powiatową Komisję Lekarską wzywane są również kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (pielęgniarki, absolwentki uczelni medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych). Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11.
 
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp. odbywać się będzie w dniach: 18, 21 oraz 22 marca 2016 r.
 

WYPIS

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 r.
na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1585) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że:

1.       W okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1997 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:

1)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

4.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6.       Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2 – 5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

NA TERENIE POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO: w miastach i gminach: Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Kobylin i Zduny, w mieście Sulmierzyce, w gminie Rozdrażew, winny stawić się w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, w dniach od 7 marca do 31 marca 2016 r., w godz. 9.00 – 17.00

7.       Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1)       wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)       powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)       wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

8.       Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)     wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

9.       Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1)       w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2)       po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

10.    Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11.    W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12.    Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.).

 

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/ – / ZBIGNIEW HOFFMANN