Otwarty konkurs ofert dla ngo

Udostępnij

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. PRIORYTET 1. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej Działanie  1.3  Aktywizacja społeczna i integracja seniorów i seniorek. Treść ogłoszenia