Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Udostępnij

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku  uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31.05.2016r. W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/w terminie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz.1286 z późniejszymi zmianami) ulegnie wygaśnięciu.