Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 31 maja 2016r., o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

 

Porządek obrad:
1.        Otwarcie.
2.        Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji.
3.        Interpelacje radnych.
4.        Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2015 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:
a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz
z informacją o stanie mienia,
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
c)      dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
d)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
e)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
g)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
h)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i)        głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031,
c)      Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski,
d)      nadania nazwy drodze wewnętrznej,
e)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim,
f)       nabycia nieruchomości.
6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.        Wolne głosy i wnioski.
8.  Zakończenie obrad XX sesji.