Będą stypendia dla zdolnych uczniów

Udostępnij

Rada Miejska uchwaliła Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Koźmin Wielkopolski i opracowała regulamin przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Już w tym roku, uczniowie, którzy spełnią kryteria otrzymają, jednorazowo stypendium w wysokości 1 tysiąca złotych.

 

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na sesji, 31 maja. Stypendium  będzie przyznawane za szczególne wyniki w nauce, a także za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski, zamieszkałym na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Programem stypendialnym będą objęci uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej  oraz uczniowie gimnazjum.

Stypendium będzie przyznawane  za osiągnięcia uzyskane w zakończonym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

Aby otrzymać stypendium za szczególne wyniki w nauce uczeń musi spełnić łącznie następujące warunki: uzyskać  na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,76 i więcej, posiadać wzorową ocenę zachowania.

Na stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki mogą liczyć uczniowie, którzy   spełnią łącznie następujące kryteria: są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe będzie przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uczestniczyli w zawodach  sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub wyższym, zajmując miejsca I-III, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne będzie przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki; są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,51 i więcej, posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia będzie można również przyznać uczniom, którzy mają  osiągnięcia naukowe, artystyczne  i sportowe, promujące Gminę Koźmin Wielkopolski.

Wnioski o stypendium, do 31 lipca mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, dyrektorzy szkół. Do wniosku należy dołączyć,  potwierdzone przez dyrektora  szkoły za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających  szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Stypendium przyzna Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski po zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną. Stypendium, w kwocie 1000 zł, będzie wypłacone jednorazowo do 30 września danego roku, do rąk rodzica bądź prawnego opiekuna, lub przekazane na wskazane przez nich konto.

Data publikacji 15.06.2016r.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG