Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu – sierpień 2016

Udostępnij

Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

BADANIA REALIZOWANE W SIERPNIU 2016

BADANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

    Budżety gospodarstw domowych
    Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków
    Kondycja gospodarstw domowych
    Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BADANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

    Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
    Badanie plonów ziemniaków

BADANIA CEN

    Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych
    Ceny w rolnictwie

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Ankieter statystyki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa. Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc pod numer:

61 27 98 302 – Danuta Brzozowska – kierownik wydziału
61 27 98 356 – Anna Łukarska – starszy specjalista

Wizytę ankietera poprzedza list Prezesa GUS wysłany na adres wylosowanego do badania mieszkania/gospodarstwa rolnego. List podkreśla cel i znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu  i okresu realizacji badania.

Data publikacji 1.08.2016r.