Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Udostępnij

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych  z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko  niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku  pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się  sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim  zagrożeniem dla mieszkańców.

 

 

 

 

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów
spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182
pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

 

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.  W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna
odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych
i 50 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

 

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU
prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.

 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków
ubezpieczenia domu.

 

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany
co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik
budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej
raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —
co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719).

 

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę
ubezpieczeniową.

 

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

 

Data publikacji 21.09.2016r.