Po 31 sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

12 maja odbyła się 31 sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Podczas sesji radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie, a także uchwalili gminny Plan gospodarki niskoemisyjnej i przyjęli Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

W punkcie interpelacje do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 4 interpelacje. Radny Karol Jankowiak zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 3 do budynku gimnazjum gmina planuje przeprowadzenie prac modernizacyjno – remontowych w obiekcie przy Kopernika? Ponadto radny Jankowiak zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienie znaków poziomych na ulicy Klasztornej po ubiegłorocznych remontach.

Radny Marcin Leśniak, w interpelacji zwrócił uwagę na potrzebę modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie, szczególnie w rejonie ulicy Tysiąclecia i wskazał możliwość  pozyskania na ten cel środków zewnętrznych z WFOŚiGW w Poznaniu.  

Radny Marek Krzyżanowski pytał o to, jaką kwotę i gdzie w budżecie zabezpieczono na zapłatę za adaptację poddasza na mieszkanie w budynku policji w Koźminie Wlkp.

Radni otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  pisemne odpowiedzi na interpelacje wniesione na poprzedniej sesji. Treść odpowiedzi czytaj

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu. Radni zmniejszyli kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego o 400 tys. zł na dofinansowanie przebudowy ul. Cieszyńskiego. Przypomnijmy, że złożony przez Powiat Krotoszyński wniosek na realizację tego zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  nie uzyskał dofinansowania. Szansa na sfinalizowanie tej inwestycji pojawi się najwcześniej w przyszłym roku.

Rada dokonała również zmian  w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r. i  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031.

Ponadto uchwalono Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2021 Rady gmin  mają obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. Poprzedni program dotyczył lat 2011 – 2016. Radni uchwalili nowy program na lata. 2017 – 2021.

Radni jednogłośnie przyjęli  dokument pt. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski. Jest  to dokument o charakterze strategicznym, którego celem jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych na poziomie gminy. Dokument wskazuje kierunki działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną, uwzględniając uwarunkowania  europejskiej i krajowej polityki klimatycznej oraz lokalną specyfikę. Przyjęcie przez Gminę Koźmin Wielkopolski dokumentu programowego, jakim jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

Radni udzielili pomocy w wysokości 1100 zł na zakup nowego samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.

 

 

Data publikacji 16.05.2017r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG