Zapraszamy na absolutoryjną sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Udostępnij

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 20 czerwca 2017r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:
1.        Otwarcie.
2.        Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3.        Interpelacje radnych.
4.        Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2016 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:
a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,
c)      dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
d)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
e)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),
f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
g)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
h)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
i)        głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,
b)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,
c)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata           2017-2031,
d)     przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Koźminie Wielkopolskim pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym,
e)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków,
f)       zbycia nieruchomości gruntowej.
6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.        Wolne głosy i wnioski.
8.        Zakończenie obrad XXXII sesji.

Data publikacji 19.06.2017r.