Wycinka drzew od 17 czerwca

Udostępnij

Uwaga ! Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na prywatnych posesjach.

 

 

 

 

Obecnie bez zezwolenia można usunąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
•    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
•    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
•    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wymieniony wyżej obwód właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić  zamiar usunięcia drzewa do burmistrza. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia dokonuje oględzin. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia oględzin burmistrz nie wniesie sprzeciwu (wydając decyzję administracyjną) drzewo można usunąć. Wzór zgłoszenia można pobrać w biurze nr 25 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi    o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
Nie zmieniły się zasady składania i rozpatrywania wniosków o  pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów dla podmiotów gospodarczych.
     Nie zmieniły się też zasady wycinki:
•    drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)
•    krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku                o powierzchni do
25 m2 nie wymaga zezwolenia.
•    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (grunty, które figurują jako rola, łąka, pastwisko ).

Data publikacji

20.06.2017r.

Tekst przygotował: Jarosław Kapciński, UMiG