Zapraszamy na XL sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na XL sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 grudnia 2017r., o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017,

b)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,

c)      budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018:

·         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną

·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO

·         odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych

·         odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu

·         przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały

·         dyskusja nad projektem budżetu

·         głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

·         głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków

·         głosowanie uchwały,

d)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku,

e)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016 roku,

f)       uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”,

g)      uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2023,

h)      uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020,

i)        wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

j)        zbycia nieruchomości.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

 

Data publikacji

20.12.2017 r.