Radni zdecydowanie o budowie obwodnicy i przebudowie drogi wojewódzkiej

Udostępnij

Na czwartkowej sesji koźmińscy radni przyjęli stanowiska w sprawie: konieczności budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438 na odcinku Koźmin Wielkopolski – Borek Wielkopolski. Te dwa oficjalne dokumenty – jednogłośnie przyjęte przez Radę Miejską – zostaną przesłane do Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Inicjatorem wyrażenia przez Radę Miejską Koźmina Wielkopolskiego, oficjalnych stanowisk w sprawie realizacji tych ważnych dla koźminian inwestycji był radny Marcin Leśniak.

W Stanowisku Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie konieczności budowy obwodnicy Koźmina Wlkp.
czytamy:
Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski wraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu ich życia, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w związku  z brakiem decyzji o budowie obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego.

Z dostępnych informacji wynika, iż budowa obwodnicy po raz kolejny została odłożona w czasie. Jest to inwestycja strategiczna dla rozwoju Koźmina Wielkopolskiego. W chwili obecnej cały tranzyt odbywa się drogą krajową nr 15 przez ścisłe centrum miasta. Wszystko to powoduje ogromne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy drodze nr 15 ponoszą systematycznie ogromne koszty finansowe spowodowane ruchem blisko 8 tys. pojazdów na dobę. Naprawa spękanych ścian oraz elewacji budynków w żaden sposób nie jest refundowana przez Państwo czy Zarządcę drogi tzn. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Brak budowy obwodnicy powoduje również wstrzymanie prac rewitalizacyjnych centrum Koźmina Wielkopolskiego oraz szeregu inwestycji powiązanych. Wynikiem czego jest niezadowolenie mieszkańców.

Należy zaznaczyć, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada dokumentację projektową, którą należy jak najszybciej zaktualizować. W latach poprzednich zostały również poczynione wykupy gruntów umożliwiające sprawną realizację inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zwraca się  do Prezesa Rady Ministrów o ponowne przeanalizowanie możliwości finansowych i przekazanie środków na budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego.

W  Stanowisku Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie konieczności przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438
czytamy.m.in.

Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski wraz  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz komfortu ich życia, wyraża potrzebę przebudowy drogi wojewódzkiej  nr 438 na odcinku Koźmin Wielkopolski – Borek Wielkopolski.

Od wielu lat mieszkańcy Koźmina Wlkp. oczekują przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Koźmin Wielkopolski- Borek Wielkopolski. Droga ta pełni funkcję jednej z głównych dróg tranzytowych. Tworzy całość systemu komunikacyjnego z drogą krajową nr 15. Kilka tysięcy pojazdów poruszających się tą drogą powoduje ogromną uciążliwość dla mieszkańców.
Droga w chwili obecnej nie jest dostosowana do natężenia ruchu(…) Nawierzchnia jest w dużej mierze spękana, skoleinowana, brak bezpiecznych skrzyżowań, na wielu odcinkach m.in. w miejscowościach Gałązki i Borzęciczki brak ciągów pieszych, śladowe ilości ścieżek rowerowych.

Wszystko to wpływa na  brak akceptacji społeczności lokalnej spowodowanej ciągłymi uciążliwościami w związku z przebiegiem drogi przez teren Gminy Koźmin Wielkopolski.

Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zwraca się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zabezpieczenie środków finansowych oraz rozpoczęcie działań mających na celu dokonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 438 w najbliższych 3 latach.

 

Tekst i foto: UMiG

2018-06-22