Taryfy za wodę i ścieki po nowemu

Udostępnij

Koźmińskie usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – WR.RET.070.286.2018.PK z 29 maja 2018 roku, dnia 30 czerwca 2018 roku zostają wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Koźmin Wlkp. na kolejne 3 lata.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych taryf jest konsekwencją zmiany przepisów ponieważ 27 października 2017 r. Sejm uchwalił przepisy nowelizujące ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą sposobu przygotowania, opiniowania i uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przygotowania wniosków taryfowych (w szczególności wprowadzenie obowiązku przygotowania wniosku na okres 3 lat) a także zmiany organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzania taryf.

 

Przed 12 grudnia 2017 r. organem regulacyjnym, który dokonywał zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków była rada gminy. Wniosek taryfowy był kierowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne do burmistrza, a ten po przeprowadzeniu weryfikacji przedstawionych kalkulacji przekazywał sprawę do rady, która zatwierdzała taryfy w formie uchwały.

 

Zgodnie z założeniami nowelizacji z 27 października 2017 r. doprowadzono do rozdzielenia funkcji właścicielskich i regulacyjnych. W efekcie po 12 grudnia 2017 r. rady gmin nie mogą podejmować uchwał w sprawie zatwierdzania taryf lub przedłużania obowiązywania dotychczasowych taryf.

 

Wprowadzony został nowy organ regulacyjny- dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do jego kompetencji należy między innymi ocena projektu taryfy, analiza warunków ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz zatwierdzenie taryfy (lub odmowa zatwierdzenia ze wskazaniem elementów wymagających poprawienia).

 

Podsumowując:
a)    wnioski w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nadal są przygotowywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne,
b)    zmianie uległ okres na jaki opracowuje się taryfę- wcześniej 1 rok, teraz 3 lata,
c)    zmienił się sposób przygotowania wniosku oraz niektóre kryteria ustalania niezbędnych przychodów- nowe rozporządzenie,
d)    zmianie uległ organ, do którego składa się wniosek taryfowy- wcześniej rada gminy, obecnie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
e)    zmianie uległa forma zatwierdzenia taryf- wcześniej uchwała, teraz decyzja administracyjna,
f)    nie ma już możliwości wejścia taryfy z mocy prawa, brak możliwości przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf,
g)    w określonych przypadkach organ regulacyjny może ustalić dla przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego taryfę zastępczą,
h)    kolejnym krokiem dostosowania do nowych przepisów jest przygotowanie nowych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (mogą bazować na obecnych regulaminach, jednak muszą przejść przez ustawową procedurę: analiza przez radę gminy, opinia organu regulacyjnego, uchwała rady gminy).   

2018-06-25

Tekst : KUK.sp.z o.o.