Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 sierpnia 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.

3.Informacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu na temat ochotniczych form służby wojskowej.

4.Sprawozdanie z przetargów.

5.Interpelacje radnych.

6.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,

c)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

d)     emisji obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

e)      określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków Gminy Koźmin Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

f)       ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

g)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.,

h)      zbycia nieruchomości lokalowych.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9.Zakończenie obrad XLVIII sesji.

 

2018-08-22