Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej do biblioteki

Udostępnij

Zapraszamy na 50. sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 17 października 2018r. o godz. 15.30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. przy ul. Zamkowej 2a.

 

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

3.      Sprawozdanie z przetargów.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,

c)      sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLVIII/313/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

d)      przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”,

e)      Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dwa projekty uchwał),

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1245/2 i 1248/10 w Koźminie Wlkp.,

h)      wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

6.      Informacja:

a)      Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim na temat oświadczeń majątkowych radnych Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

b)      Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na temat oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h, ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad L sesji.

 

2018-10-11