Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 15 listopada 2018r., o godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej,  przy ul. Przyjemskich 9.

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z L sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,

c)      wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski,

d)      Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski,

e)      określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

f)       określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Koźmin Wielkopolski,

g)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

h)      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i)        ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

5.        Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za okres kadencji.

6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.        Wolne głosy i wnioski.

2018-11-08