Zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Udostępnij

Zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 10 grudnia 2018r., godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie protokołu z I sesji.

3.      Sprawozdanie z przetargów.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej,

b)      określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c)      składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej,

d)     przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,

e)      powołania Komisji Rewizyjnej,

f)       ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

g)      zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedli

h)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

i)        pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku,

j)        uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”,

k)      terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad II sesji.

 

2018-12-05