Zapraszamy na III sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na III sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbędzie się 28 grudnia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9

 

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2019-2031,

c) budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019:
• odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
• przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO
• odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
• przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych
w opiniach komisji stałych
• odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu
• przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza
do projektu uchwały
• dyskusja nad projektem budżetu
• głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
• głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
• głosowanie uchwały

d) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku (2 projekty uchwał),

e) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,

f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021,

g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

i) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

j) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad III sesji.

 

 

2018-12-20