Zwrot podatku akcyzowego

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  informuje, iż każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.

 

 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi sumę:
100,00 zł  x   ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r., poz. 546 ze zm.).   

 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1-30 kwietnia 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

2019-01-08