Informacja w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego tych gruntów przekształciło się w prawo własności/współwłasności. Przekształceniem nie są objęte  nieruchomości zabudowane na inne cele np. garaże wykupione w Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

 

Przekształcenie musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia przez organ będący dotychczasowym właścicielem gruntu. Burmistrz na wydanie zaświadczenia ma 12 miesięcy. Gmina Koźmin Wlkp. planuje wydać stosowne zaświadczenia do maja br.

Gmina przesyła zaświadczenia do dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz do Sądu Rejonowego i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Na podstawie wydanych przez Gminę zaświadczeń Sąd Rejonowy i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie dokona z urzędu wpisów własności w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków.

Z tytułu przekształcenia obowiązywać będzie opłata przekształceniowa w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste. Opłata ta będzie płatna co roku przez okres 20 lat. Opłatę będzie można dokonać jednorazowo w każdym czasie, uiszczając opłatę za pozostały nie zapłacony okres.

Termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2019 ustalony jest do dnia 29 lutego 2020 r., a za lata następne do dnia 31 marca każdego roku.

 

2019-02-01