Zaproszenie do składania ofert – sterylizacja psów i kotów wolno żyjących

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza do składania ofert na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji psów i wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów:

  • sterylizacji, kastracji psów (z 75% refundacją) i wolno żyjących kotów (z 100% refundacją) oraz
  • usypiania ślepych miotów (z 100% refundacją) z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski

 

Zaoferowana cena za wykonanie zabiegu ma uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, a w szczególności:

  • koszt przygotowania zwierzęcia do zabiegu (poinformowanie właściciela, badanie wstępne, podanie narkozy);
  • koszt wykonania zabiegu, profilaktyki okołooperacyjnej;
  • koszt zdjęcia szwów;
  • inne koszty, związane z ewentualnymi powikłaniami po zabiegu.

 

Wykonawca zobowiąże się do należytego poinformowania właściciela zwierzęcia o przygotowaniu psa lub kota do zabiegu.

Termin wykonywania zabiegów: od 1 marca 2019r. do 30 listopada 2019r.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena oraz lokalizacja gabinetu.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty – załącznik nr 1. W formularzu należy podać cenę za wykonanie 1 zabiegu oraz miejsce wykonywania zabiegów (adres, godziny otwarcia gabinetu). Podane w formularzu wartość brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna zawierać dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu (poświadczona własnoręcznym podpisem przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem kopia).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie sterylizacji/kastracji psów i wolno żyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (biuro nr 10) do dnia 15.02.2019r. do godz. 10.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

    Adam Niedziela, tel. (62) 721 93 20, a.niedziela@kozminwlkp.pl
    Irena Maroszek, tel. (62) 721 93 42, sekretarz@kozminwlkp.pl