Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Udostępnij

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko asystent rodziny / Sekcja Wsparcia Rodzin

 

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie:
a)    wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
lub
b)    wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 lub
c)    średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność podejmowania decyzji,
-otwartość i zdolność komunikacji,
– poczucie odpowiedzialności,
– wysoka kultura osobista,
– znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat. B i dostępny samochód,
– umiejętność prowadzenia i stosowania metod pracy z rodziną,
– umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi i wyznaniowymi,
– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
– umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
– kreatywność, odporność na stres, nieposzlakowana opinia.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. :

1.    Diagnozowanie problemów rodziny i określenie jej podstawowych problemów i potrzeb.
2.    Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym.
3.    Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
4.    Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
5.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
6.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
7.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
8.    Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego, wspieranie aktywności społecznej rodzin.
9.    Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
10.    Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
11.    Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
12.    Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
13.    Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
14.    Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
15.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
16.    Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.
17.    Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
18.    Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
19.    Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
20.    Przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań.
21.    Koordynowanie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, tj.                      w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej rodzinom określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
22.    Podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną oraz poprzez samokształcenie.

Asystent rodziny wykonuje swoje zadania przede wszystkim w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wyznaczonym przez rodzinę w wymiarze odpowiadającym natężeniu problemów w danym środowisku oraz zobowiązany jest do szerokiej współpracy ze specjalistami w zakresie realizacji planu pracy z rodziną oraz znajomości i korzystania z lokalnych form wsparcia dziecka i rodziny.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1.    Miejsce pracy : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
2.    Wymiar czasu pracy: pełen etat 40 godzin tygodniowo w zadaniowym systemie czasu pracy.
3.    Planowany termin zatrudnienia : 1 maja 2019r.

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik  do ogłoszenia;
2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty zawierające pełną dokumentację aplikacyjną prosimy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska16 (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) lub dostarczyć do pokoju nr 1 do dnia 18 marca 2019 r. (do godziny 15.00) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS  tel. 62 721 60 48

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Kierownik MGOPS w Koźminie Wielkopolskim
                                                   – Weronika Kazubek-  

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@msvs.com.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odesłane, jeśli pracodawca nie zawrze umowy o pracę.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8.    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2019-03-05