Deratyzacja 2019

Udostępnij
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, będzie ona przeprowadzana w dniach 01 maja – 31 maja 2019r.

Harmonogram deratyzacji:
– zakup trutki do 10.05.2019r.
– wyłożenie trutki w dniach 11.05.2019r. – 31.05.2019r.

 

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości /budynki mieszkalne, gospodarcze, place niezabudowane, sklepy, warsztaty, zakłady przemysłowe itp./ położone na obszarze miasta i gminy.

 

Właściciele, posiadacze, użytkownicy, najemcy nieruchomości, zarządcy zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji do:

  • wyłożenia trutek (preparatów) przeznaczonych do zwalczania gryzoni, bez względu na to, czy w danej chwili stwierdza się obecność gryzoni na terenie nieruchomości
  • usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywieniowych, które mogłyby stanowić pożywienie dla gryzoni,
  • dokonania w budynkach i pomieszczeniach napraw wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (otwory w drzwiach, podłogach, ścianach itp.),

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

 

W akcji deratyzacji należy użyć trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Trutkę należy wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej.

 

W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych.
Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

 

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem prowadzą: osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 117 §1. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2018r. poz. 618) „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 

11.04.2019