komputer na biurku, laptop, ludzka ręka, obłsuguje komputer

Nabór na pracownika w SP NR 1

Udostępnij

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) – Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm. ,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki oświatowej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 3. znajomość programów SIO, LIBRUS,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra organizacja pracy własnej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,
 8. doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,
 9. obsługa urządzeń biurowych,
 10. podstawowa znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej, także pocztą elektroniczną,
 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,
 4. prowadzenie dokumentacji uczniów,
 5. prowadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych,
 6. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły,
 7. odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych (SIO, GUS, PEFRON)
 9. dochowanie tajemnicy służbowej, dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, uczniów i rodziców,
 10. przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp,
 11. wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez Dyrektora szkoły,
 12. po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.
  Wymagane dokumenty:
 13. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 14. własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz CV
 15. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 16. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 17. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim do dnia 22 maja 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do szkoły) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej”.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 z siedzibą ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b dla danych o stanie zdrowia w związku z obowiązkiem prawnym w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii.
Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.
Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe i warunkuje udział w rekrutacji, a w zakresie szerszym dobrowolne, a ich nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz Organ prowadzący placówkę.
W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Koźmin Wielkopolski, dnia 08 maja 2019 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wielkopolskim
mgr Jacek Zawodny