Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów

Udostępnij

Wysoka średnia ocen na świadectwie szkolnym już nie wystarczy, by otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Na ostatniej sesji radni uchwalili nowy Regulamin przyznawania rocznych nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski w ramach Gminnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Od 2016 roku funkcjonuje w naszej gminie program stypendialny dla uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce Opracowany i przyjęty przez radnych poprzedniej kadencji regulamin przyznawania tzw. „nagród burmistrza” wzbudzał wiele kontrowersji. Zarówno radni, jak i nauczyciele zgłaszali konieczność wprowadzenia poprawek do regulaminu.

W rocznych planach pracy na bieżący rok obie komisje Rady Miejskiej zapisały zmianę regulaminu przyznawania stypendiów szkolnych.

W ramach konsultacji programu stypendialnego, 7 marca koźmińscy radni spotkali się z dyrektorami szkół, by wysłuchać ich opinii i uwag do przyjętych w 2016 roku zapisów.

W oparciu o przedstawione uwagi, na wniosek Rady Miejskiej, magistrat przygotował nowy regulamin, który na sesji 15 maja radni jednogłośnie przegłosowali.


Wprowadził on dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze nie otrzyma stypendium szkolnego uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. To nie wystarczy . Oprócz „dobrego świadectwa” konieczne są osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe w konkursach, olimpiadach na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich lub wyższych.
Po drugie prawo do starania się o stypendium szkole uzyskali wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski, a nie – jak dotychczas – wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

Wiele zapisów w nowym regulaminie pozostawiono bez zmian. Między innymi ten, że nagrody roczne będą przyznawane na wniosek dyrektora. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 1 000, 00 zł do 30 września danego roku.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG