Oświata w centrum uwagi radnych

Udostępnij

11 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Posiedzenie było poświęcone sprawom oświatowym. Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, która jest niezbędnym dokumentem do przystąpienia do czynności likwidacyjnych tej placówki. Przyjęto także nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, minutą ciszy uczono pamięć zmarłego Czesława Jagły, Radnego Rady Miejskiej i członka Zarządu Gminy Koźmin Wielkopolski w latach 1990-1994.

Projekty uchwał omówił burmistrz Maciej Bratborski. –Prawo nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim i wskazania prawnego następcy – mówił.


Kolejne etapy likwidacji szkoły zapisano w uchwale. Zostanie ona przeprowadzona do 31 sierpnia 2019 r. Obejmie w szczególności: inwentaryzację , zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej , zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim jest związane umowami cywilnoprawnymi, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. Zgodnie z uchwałą majątek trwały likwidowanego gimnazjum pozostanie własnością Gminy Koźmin Wielkopolski, natomiast mienie ruchome przejmie Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.

Przekazanie mienia ruchomego tylko jednej placówce wzbudziło wątpliwość radnego Marka Wiecznego. – Gdy budowaliśmy gimnazjum, duży wkład finansowy w wyposażanie sal lekcyjnych i biblioteki miała Rada Rodziców. Czy można by było rozdzielić majątek po gimnazjum polubownie pomiędzy wszystkie placówki szkolne? – pytał radny.


Burmistrz wyjaśnił radnemu, że prawo nakłada na samorząd obowiązek wskazania jednego, konkretnego następcy prawnego. Zgodnie z intencją uchwały jest to koźmińska Trójka. Jednak burmistrz nie widzi przeszkód, aby po zakończeniu inwentaryzacji mienia ruchomego gimnazjum, inne placówki, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, skorzystały z zasobów likwidowanej placówki.
Radni podjęli uchwałę w sprawie likwidacji gimnazjum większością głosów, przy sprzeciwie dwóch radnych, byłych nauczycieli gimnazjum. Marek Wieczny wstrzymał się od głosu, a Robert Idkowiak głosował przeciw.
Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Proponowane zmiany omówił burmistrz Maciej Bratborski. – Od 1 września wprowadzamy nową sieć szkół. W pewnym sensie, uchwała dotycząca sieci szkół jest martwa, gdyż rodzice mają dowolność w wyborze placówki oświatowej dla swoich dzieci. Jednak w związku z nową sytuacją w oświacie, przychyliłem się do propozycji Rady Rodziców przy SP NR 3, by granicą obwodów szkolnych w mieście była droga krajowa nr 15, czyli ulice Krotoszyńska – Klasztorna. Podział na terenach wiejskich pozostawiamy bez zmian.

Propozycja zmian obwodów szkolnych nie spodobała się radnemu Markowi Wiecznemu. –Nie do końca zgadam się z tym, że jest to uchwała martwa, gdyż większość rodziców decyduje się na zapisanie dzieci do placówki w swoim obwodzie szkolnym. Po co zmieniać obwody, skoro szkołę i tak wybierają rodzice?- pytał radny. – Wszyscy wiemy, że wszelkie ruchy w oświacie, są w naszym środowisku niezbyt dobrze odbierane.

Burmistrz odniósł się do argumentów radnego. –Spotkałem się z propagandą, że zmiana obwodów szkolnych jest pierwszym krokiem do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 – odpowiedział – Dziwię się takim głosom, gdyż przy każdej okazji deklaruję, że edukacja jest dla mnie bardzo ważną sferą życia społecznego i jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji szkół, nawet jeśli ekonomia podpowiada inaczej.

Celem proponowanych zmian w obwodach szkolnych jest poprawa warunków nauczania dzieci i jak najlepsze wykorzystanie bazy oświatowej gminy Koźmin Wielkopolski. Burmistrz przedstawił konkretne dane dotyczące placówek miejskich. SP Nr 1 posiada 18 sal lekcyjnych. Nowa siedziba SP Nr 3 ma do dyspozycji 24 klasopracownie. W obwodzie szkolnym Jedynki zamieszkuje obecnie – 448 uczniów, z czego 299 realizuje obowiązek szkolny w tej właśnie placówce. W sumie w Jedynce uczy się 376 uczniów. W obwodzie SP NR 3 zamieszkuje obecnie 263 uczniów, z czego 207 uczy się w tej placówce. W sumie do SP NR 3 uczęszcza obecnie 362 uczniów. Burmistrz przedstawił prognozę na najbliższych pięć lat. Na przejmowanym przez Trójkę obszarze obwodu zamieszkuje w sumie 59 dzieci, które w latach 2013-2018 rozpoczną naukę szkolną.
Ostatecznie radni przyjęli nową sieć szkół i granice obwodów, przy 1 głosie przeciwnym radnego Marka Wiecznego i dwóch wstrzymujących się radnych Anny Misiak i Ireny Konarczak-Bojanek.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG