Rada uchwaliła nowy regulamin

Udostępnij

Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski. Ten regulamin uchwalili radni miejscy na ostatniej sesji, 25 września.

Na sesji radni minutą ciszy uczcili śp.Gabrielę Dopierałę, wieloletnią dyrygentkę Chóru Mieszanego im.Cz.Czypickiego i wicedyrektorkę SP NR 3 im.K.Makuszyńskiego.

W punkcie interpelacje głos zabrał radny Robert Idkowiak, który zaproponował podjęcie na terenie gminy szerokiej akcji edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie segregowania odpadów komunalnych.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji [kliknij]

Spośród przyjętych przez Radę uchwał najważniejsza dotyczyła wprowadzenia od 1 stycznia 2020 r. nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski. Nowy Regulamin zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , a także z indywidualnej organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

Jakich zmian możemy spodziewać się od nowego roku?


Po pierwsze odpady dotychczas odbierane w ramach objazdowej zbiórki tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, a także odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane wyłącznie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Po drugie dodano nowe rodzaje odpadów, które będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz odpady niebezpieczne. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będzie także drewno, w tym opakowania z drewna, styropian, odzież i tekstylia, w tym opakowania z tekstyliów.

Po trzecie wprowadzono zwolnienie z obowiązku wyposażenia nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w worki do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów.

Po czwarte zmieniono częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na terenach wiejskich, dotychczasowy odbiór raz na miesiąc zmieniono w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, od listopada do marca – raz na miesiąc.

Po piąte zmieniono częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta – dotychczasowy odbiór od maja do września raz na tydzień, od października do kwietnia raz na dwa tygodnie zamieniono na raz na dwa tygodnie przez cały rok.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG