Uwaga podmioty sprzedające alkohol

Udostępnij

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w punktach gastronomicznych jak i w punktach sprzedaży detalicznej o ustawowym obowiązku  uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychdo dnia 31.05.2020r.  na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski PKO BP O/Koźmin Wlkp.  72102022670000440200042374

Zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.) przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie kolejnej raty, będzie miał możliwość zapłaty raty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy. Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie zostanie wygaszone z upływem dodatkowego 30 dnia liczonego od ustawowego dnia dokonania wpłaty.

Tekst: Monika Wojtczak, UMiG