Radni obradowali

Udostępnij

7 września w ośrodku kultury przy ul. Floriańskiej obradowała Rada Miejska. Na początku sesji radni minutą ciszy uczci pamięć zmarłych w ostatnim czasie koźminian: śp. Lidii Kwaśnik, śp. Felicji Kaczmarek, śp. Mariana Idkowiaka i śp. Romana Robaczyka.

Następnie skarbnik Andrzej Serek przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów w okresie od 18 czerwca do 3 września. W omawianym czasie urząd rozstrzygnął następujące przetargi na: odbiór, transport i odzysk odpadów rolniczych, przebudowę ulicy Ks. S. Goja, kompleksową dostawę gazu ziemnego dla gminy w 2021 r.

W punkcie interpelacje radny Dariusz Kołaczkowski wystąpił z wnioskiem do burmistrza o remont nawierzchni drogi gminnej w Staniewie i uwzględnienie tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie gminy.

Zdjęcie z XXI sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim.
Koźmińscy radni obradują z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020. Jak wyjaśnił Skarbnik Gminy najważniejsze zmiany dotyczą rozdysponowania kwoty 385 tys. zł, którą pierwotnie gmina zabezpieczyła jako wkład w inwestycję remontu ulicy Grębowskiej. W związku z tym, że ta inwestycja nie będzie na razie realizowana podzielono pieniądze na inne inwestycje drogowe: przebudowę ul. Ks.S.Goja, remont drogi w Mokronosie, budowę zatok autobusowych w Koźminie Wlkp. i budowę ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp. – Staniew na odcinku od ul.Marcińca do przejazdu kolejowego.
Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2020-2031,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 r.,
  • określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski dla spółki wodnej,
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koźmin Wielkopolski w roku szkolnym 2020/2021,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela.

Po podjęciu uchwał radni dyskutowali o bieżących sprawach i problemach. Zadawali burmistrzowi pytania m.in. o: termin otwarcia PSZOK-a, możliwość przeprowadzenia zbiórki wielkogabarytów, nowe nasadzenia na Cieszyńskiego i Kościelnej, pielęgnację zieleni miejskiej, możliwość zwiększenia liczby koszów ulicznych w Koźminie Wlkp.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG