Fotografia panoramy koźmina wiejskopolskiego z napisem "Strategia Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035"

Koźmin Wielkopolski działa strategicznie!

Udostępnij

W piątek, 12 lutego miały miejsce pierwsze warsztaty dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035.

Celem dokumentu jest określenie kierunków rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na najbliższe 15 lat, co również umożliwi pozyskiwanie dofinansowania na projekty ze środków unijnych i krajowych. Ze względu na obecną sytuację w kraju warsztaty miały charakter online.

Na zjęciu pracownicy urzędu uczestniczą w warsztatach on-line.

Nad określeniem potencjału Gminy pracował Zespół ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035 pod okiem pracowników Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Zidentyfikowane zostały grupy docelowe, których głównie będzie dotyczył dokument. Są to mieszkańcy (zarówno obecni, jak i potencjalni), przedsiębiorcy oraz potencjalni inwestorzy, organizacje pozarządowe i turyści. Grupy scharakteryzowano oraz określono ich największe oczekiwania i potrzeby względem Strategii Rozwoju Gminy. Omówiono również mocne i słabe strony Gminy oraz szanse i zagrożenia w następujących obszarach: infrastruktura, komunikacja i bezpieczeństwo, gospodarka, społeczność i zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, promocja, turystyka, kultura i sport. Wypracowane dane pomogą przy stworzeniu diagnostycznej podstawy dokumentu, na której zbudowana będzie część planistyczno-strategiczna.

Na zdjęciu skarbnik gminy przy komputerze podczas warsztatów on -line
Radny podczas warsztatów on-line z budowania strategii

Kolejnym krokiem na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035 będą warsztaty dotyczące misji, wizji, celów strategicznych oraz działań, jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć.
Zachęcamy do śledzenia dalszych postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2035!

Tekst i foto: UMiG