XXXVI sesja Rady Miejskiej

Udostępnij

21 grudnia o godz. 15.15 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. w siedzibie Rady Miejskiej przy ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2031,
c) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2022-2031,
e) budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022:
· odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną
· odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
· przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO
· odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
· przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych
· odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu
· przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały
· dyskusja nad projektem budżetu
· głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
· głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
· głosowanie uchwały.
f) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”,
g) pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2022 roku (2 projekty uchwał),
h) przejęcia przez Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego realizacji niektórych spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych oraz niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Koźmin Wielkopolski w 2022 r.
i) rozpatrzenia skargi,
j) zamiany nieruchomości gruntowych

5.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6.Wolne głosy i wnioski.
7.Zakończenie obrad XXXVI sesji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z obraz sesji Rady Miejskiej

http://www.bip.kozminwlkp.pl/p,72,transmisje-z-sesji-rady-miejskiej

Tekst: Monika Bartkowiak, UMiG